لیست روش‌های مطالعه دانش آموزان برترامسال (کلکسیون روش مطالعه)

برای موفقیت در آزمون‌ها و نهایتا در کنکور سراسری نیاز است روش مطالعه‌ی مناسبی داشته باشیم. یکی از راهکارها استفاده از تجربیات نفرات برتر است.

لیست روش‌های مطالعه دانش آموزان برترامسال (کلکسیون روش مطالعه)
  • سلام دوستان


  • برای موفقیت در آزمون ها و نهایتا در کنکور سراسری نیاز است روش مطالعه ی مناسبی داشته باشیم. یکی از راهکارها، استفاده از تجربیات نفرات برتر است.

  • در این مطلب، لیست روش مطالعه ی نفرات برتر آزمون های کانون در تمامی دروس (رشته های تجربی، ریاضی و انسانی) به صورت یکجا برای شما تهیه شده تا بتوانید به همه ی روش های مطالعه دسترسی داشته و آنها را باهم مقایسه کرده و روش برگزیده خود را انتخاب کنید.

  • هم چنین می توانید در قسمت کامنت ها، روش مطالعه خود را بنویسید.


این لیست دائما در حال به روز شدن است.

با کلیک بر روی نام هر دانش آموز برتر، روش مطالعه آنرا ببینید.


دروس عمومی همه رشته ها
 نام درسنام و مشخصات دانش آموز                   
ادبیات
مبینا منظوری با میانگین تراز 7896 و میانگین درصد 86
ادبیاتساینا سادات مرتضوی با میانگین تراز 7490 و میانگین درصد 89
ادبیاتمینا سنگی زاده شهدادی با میانگین تراز 7141 و میانگین درصد 87
ادبیاتامین قائمی امیری با میانگین تراز 7415 و کیان عبداللهی با میانگین تراز 7036 
ادبیات

شقایق حاجی زاده با میانگین تراز 7795 و درصد 95

ادبیات
فاطمه غلامی با میانگین تراز 7329 و میانگین درصد 87
ادبیاتراضیه انصاریان با میانگین درصد 72
ادبیات
نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و رضا فاضلی با میانگین تراز 7441
ادبیاتروش مطالعه ادبیات از زبان سجاد بهنام با میانگین درصد 81
ادبیاتزهرا محمدی معمار با میانگین تراز 7447 و میانگین درصد 84
ادبیاتشادی ساعدپناه با میانگین درصد 84
ادبیاتبیتا محمدپناه با میانگین درصد 86
ادبیاتنیما طاهریان با میانگین درصد 87
ادبیاتفرشته عیوض پور با میانگین درصد 94
ادبیات

مهسا عزیزی بامیانگین درصد 91

عربی
زهرا براتی با میانگین درصد 84
عربیامیرعلی ناظمی با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 84
عربیهانا صیدی با میانگین درصد 81
عربیمعصومه مرندی با میانگین تراز 7128 و میانگین درصد 78 
عربی صبا عصری با میانگین تراز 7156 و دنیز عبدل زاده با میانگین تراز 7238
عربیفاطمه صادقی مهارلوئی با میانگین تراز 7152 و میانگین درصد 78
عربیرضا نورمحمدی با میانگین درصد 88
عربی

سینا رشتی با میانگین درصد 88

عربی

سبحان قاغایی با میانگین درصد 96

زبان
سارا یوسفی با میانگین تراز 7198 و میانگین درصد 86
زباننیما رزم یار با میانگین درصد 91
زبانشقایق حاجی زاده با میانگین تراز 7795 و میانگین درصد 87
زباننگین صالح زاده با میانگین درصد 92
زبانثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و میانگین درصد 98
زبان نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و سیده فاطمه ابراهیمی با میانگین تراز 7292 
زبانمحمدامین سهرابی از شهر ساری با میانگین درصد 97
زبان

آرسام شاه‌آبادی بامیانگین درصد 97

زبان

پری‌سیما علی‌زاده بامیانگین درصد98

زبان

پرنیان خزایی میانگین درصد 99

دینیمحمد مهدی بذر افشان با میانگین تراز 7181 و میانگین درصد 81
دینیمینا سنگی زاده شهدادی با میانگین تراز 7130 و میانگین درصد 87
دینی
علیرضا خوجم لی با میانگین درصد 87 در درس دینی
دینی
 علی رضا یوسفیان با میانگین تراز 7156 و سینا شیخ بیگلو با میانگین تراز 7048 
دینیمحمد رضا شکری با میانگین تراز 7003 وپارسا پیمائی با میانگین تراز 6921
دینیمتین توفیقی با میانگین درصد 87
دینیفاطمه سورکی با میانگین درصد 97
دینیرضا نورمحمدی با میانگین درصد 94
دینیفرشته عیوض پور با میانگین درصد 98
دینی

زهرا فردی با میانگین تراز 7238 و میانگین درصد 86 دروس اختصاصی تجربی
 نام درسنام و مشخصات دانش آموز
ریاضیمبین روشن با میانگین تراز 7360 و علی رضا احمدی واستانی با میانگین تراز 7281 
ریاضیحامد اکبری با میانگین تراز 7171 و میانگین درصد 92
ریاضی سارا حمزه با میانگین درصد 92
ریاضیمحمدحسین فعلی با میانگین درصد 94
ریاضی

صدرا داستار میانگین درصد 100

زیستدانیال منتظری با میانگین تراز 7241 و میانگین درصد 86
زیستمینا محرم با میانگین تراز 7217 و میانگین درصد 90
زیستثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و علی شیخ با میانگین تراز 7054
زیستیگانه جعفر زاده با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 88
زیستافشین صدیقی با میانگین درصد 94
زیستیزدان حسنوند با میانگین تراز 7589 و علی رضا احمدی واستانی با میانگین تراز 7281
زیست
امیر محمد اکرمی نژاد با میانگین تراز 7064 و سعید محمدی با میانگین تراز 7200
زیست کیان عبداللهی با میانگین تراز 7136 و میانگین درصد 87
زیستپارسا میزائیان با میانگین درصد 86
زیستکیانا عباسی با میانگین درصد 94
زیستمریم امامی با میانگین درصد 87
زیستهانیه نصیرائی میر با میانگین درصد 88
زیستامید شیرمحمدی با میانگین درصد 88
زیسترضا رضائی با میانگین درصد 86
زیست

نگین جاوید بامیانگین درصد 89

زیست

محمد آریایی فر بامیانگین درصد 87

زیستکوثر کرد زنگنه از شهر اهواز با میانگین درصد 94
فیزیکثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و میانگین درصد 89
فیزیکیزدان حسنوند با میانگین تراز 7589 و علی شیخ با میانگین تراز 7054
فیزیک
حسین صوری با میانگین تراز 7292 و میانگین درصد 92
فیزیکریحانه زارع قشلاق با میانگین درصد 86
فیزیکامیررضا کیوانلو با میانگین درصد 85
شیمیثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و رضا فاضلی با میانگین تراز 7441
شیمینیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و میانگین درصد 91
شیمیمرتضی خفاجه قاسم آبادی با میانگین درصد 91
شیمیسینا رحمانی تبار با میانگین درصد 92
شیمی

آرش ادیب فر با میانگین درصد 90دروس اختصاصی ریاضی
نام درس                                                   نام و مشخصات دانش آموز                                                          
حسابانحنانه اتفاقی با میانگین تراز 7125 و میانگین درصد 85 
 حسابان 
پارسا رجائی با میانگین تراز 7807 وپارسا پیمائی با میانگین تراز 6921
حسابان علی رضا پور بابا با میانگین تراز 7237 و علی رضا کامکار با میانگین تراز 7055
حسابان و ریاضی پایهرضوان خوشگوار با میانگین درصد 88.5
ریاضی پایهپارسا رجائی با میانگین تراز 7807 وپارسا پیمائی با میانگین تراز 6921
آمار و احتمالمحمد جواد وفائی با میانگین تراز 7177 و سوسن کیانی با میانگین تراز 6650
هندسه رادین صادقیان میانگین درصد 87 و ارشیا اکبری میانگین درصد 81
گسستهمحمد جواد مهماندوست با میانگین تراز 7000 و میانگین درصد 82
فیزیکعلی شیخ بیگلو با میانگین تراز 7048 و میانگین درصد 87
فیزیک امیر تانوردی با میانگین تراز 7347 و محمد امین انصاری با میانگین تراز7223
فیزیک شیما حسن زاده با میانگین درصد 84
فیزیکعلیرضا پوربابا با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 90
فیزیک کیانا عباسی با میانگین درصد 91
فیزیک

محمدامین سهرابی بامیانگین درصد87

شیمی

محیا لطفی بامیانگین درصد 91

شیمیپرنیان خزایی با میانگین درصد 92
شیمی

ریحانه زارع قشلاق با میانگین درصد 87

شیمی

سیده فاطمه ابراهیمی با میانگین تراز7292 و میانگین درصد 89دروس اختصاصی انسانی
نام درس              نام و مشخصات دانش آموز                           
فلسفه و منطقفاطمه قدیمی با میانگین تراز 7180 و میانگین درصد 78
فلسفه و منطقثمین فاضل زاده با میانگین تراز 7310 و میانگین درصد 84
فلسفه و منطق 
پرستو ابراهیمی با میانگین درصد 92
  فلسفه و منطق  سروش نادری با میانگین تراز 6901 و عارفه مرادی با میانگین تراز 7153
فلسفه و منطقکیمیا جمشیدی میانگین تراز 7662 و میانگین درصد 82 
فلسفه و منطق
زهرا ناصرخیل با میانگین تراز 6700 و میانگین درصد78

فلسفه و منطق

زهرا عادل با میانگین درصد 86
ریاضی و آمار
مبینا منظوری با میانگین تراز 7896 و میانگین درصد 86
ریاضی و آمارزهرا براتی با میانگین درصد 87
ریاضی و آمارپرستو ابراهیمی با میانگین درصد 87
ریاضی و آمار

فائزه دشتی با میانگین تراز 7407 و درصد 86

ریاضی و آمار

سیده فاطمه هاشمی با میانگین تراز 7499 و سحر حسن زاده با میانگین تراز 7531
ریاضی و آمارشکوفه ذوالفقاری با میانگین تراز 7230 و میانگین درصد 91
اقتصادفاطمه قدیمی با میانگین تراز 7186 و میانگین درصد 93
اقتصاد
مهدی قرطاس با میانگین تراز 7189 و میانگین درصد 95
اقتصادسحر سلیمانی با میانگین درصد 100
اقتصادمریم میرزائی تشنیزی با میانگین تراز 7555 و میانگین درصد 86 

اقتصاد

سید مجتبی حسینی با میانگین تراز 7186 و روش مطالعه دوم از سحر حسن زاده با میانگین تراز 7531 
اقتصادعلیرضا سپهبد با میانگین درصد 85
علوم و فنون ادبی
حامد مرادی مقدم با میانگین تراز 7328 و میانگین درصد 86
علوم و فنون ادبیاینان ده پناه با میانگین تراز 7194 و میانگین درصد 86
علوم و فنون ادبیرضا جلولی با میانگین درصد 78 
علوم و فنون ادبی
مریم میرزایی با میانگین تراز 7555 و میانگین درصد 89
جامعه شناسیسید رضا هاشمی با میانگین درصد 100 
جامعه شناسی
سبحان طاهریان با میانگین تراز 7201 و میانگین درصد 87 
جامعه شناسیهانا صیدی با میانگین تراز 7010 و میانگین درصد 91
جامعه شناسینگین صالح زاده با میانگین درصد 89
جامعه شناسیسید حامد مرتضوی با میانگین تراز 7335 و میانگین درصد 91 
روانشناسیزینب مطهری با میانگین ترلز 7528 و میانگین درصد 97
روانشناسیزهرا حسن فخرآبادی با میانگین درصد 86 
روانشناسیمهدی سنجری با میانگین تراز 7133 و میانگین درصد 87
روانشناسیامیر محمد رشیدی با میانگین تراز 7014 و میانگین درصد 74
روانشناسیامیرحسین کریمی با میانگین تراز 7148 و میانگین درصد 87
تاریخ و جغرافیاحلیمه آژید با میانگین تراز 7120 و میانگین درصد 91
تاریخ و جغرافیاسحر سلیمانی با میانگین درصد 91
تاریخ و جغرافیاامین ایزدی با میانگین درصد 87دروس پایه ششم دبستان
نام درسنام و مشخصات دانش آموز                              
ریاضیآروان عزیزی با میانگین تراز 6808 و میانگین درصد 87
فارسی امیررضا ستایش با میانگین درصد 89دروس پایه نهم
مصاحبه های این بخش به زودی در سایت کانون و صفحه مقطع نهم قرار می گیرد.