فائزه دشتی با میانگین تراز7407و درصد86ریاضی را چگونه می‌خواند

فائزه دشتی با میانگین تراز 7407 و میانگین درصد 86 در درس ریاضی از مشهد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

فائزه دشتی با میانگین تراز7407و درصد86ریاضی را چگونه می‌خواند

دانش آموزان عزیز سلام...


فائزه دشتی با میانگین تراز 7407 و میانگین درصد 86 در درس ریاضی از مشهد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما ریاضی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه گر : علی جابری دانشجوی حقوق دانشگاه بهشتی