پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟

1. سال تحصیلی

2. گروه آزمایشی

شما گروه آزمایشی () رشته () از ( ) را انتخاب کردید
2/6/2023 12:23:28 AM