شکوفه ذوالفقاری بامیانگین تراز7230ریاضی راچگونه مطالعه می‌کند

شکوفه ذوالفقاری با میانگین تراز 7230 و میانگین درصد 91 در درس ریاضی از یزد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شکوفه ذوالفقاری بامیانگین تراز7230ریاضی راچگونه مطالعه می‌کند

دانش آموزان عزیز سلام...


شکوفه ذوالفقاری با میانگین تراز 7230 و میانگین درصد 91 در درس ریاضی از یزد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما ریاضی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه گر : علی جابری دانشجوی حقوق شهید بهشتی