پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟