قبولی های کنکور

توجه کنید :

اسامی قبولی ها به تدریج در این قسمت به روز رسانی خواهد شد.

مهندسي کامپيوتر مهندسي برق مهندسي مکانيک علوم کامپيوتر مهندسي عمران مهندسي صنايع مهندسي شيمي مهندسي هوافضا مهندسي پزشکي مهندسي معماري مهندسي نفت مهندسي انرژي مهندسي مواد و متالورژي معماري داخلي مهندسي شهرسازي مهندسي نقشه برداري مهندسي پليمر مهندسي نساجي مهندسي معدن مهندسي اپتيک و ليزر مهندسي راه آهن الکترونيک و مخابرات دريايي مهندسي دريا مهندسي کشتي مهندسي ماشين الات دريايي مهندسي هوانوردي مهندسي الکترونيک هواپيمايي مهندسي مخابرات هواپيمايي مهندسي تعمير و نگهداري علوم مهندسي مهندسي ساخت وتوليد مهندس ايمني وبازرسي فني مهندسي ايمني صنعتي مهندسي ايونيک علوم و مهندسي آب مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) اقتصاد کشاورزي مهندسي ماشينهاي کشاورزي مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار فيزيك مهندسي فيزيک رياضيات و کاربردها رياضي شيمي آمار علم اطلاعات و دانش شناسي کارشناسي ارشد علوم قضايي کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي آموزش دانش آموزان بانيازهاي ويژه کارشناسي چند رسانه اي روان‌شناسي آموزش ابتدايي مديريت مديريت کسب و کارهاي کوچک مديريت و بازرگاني دريايي حسابداري علوم قرآن و حديث فقه و حقوق الهيات و معارف اسلامي اقتصاد علوم ورزشي آموزش تربيت بدني گردشگري هتلداري کاردان فني برق
پزشکي دندانپزشکي داروسازي دامپزشکي فيزيوتراپي بينايي سنجي شنوايي شناسي کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني کاردرماني علوم تغذيه کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي مامايي پرستاري علوم آزمايشگاهي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي هوشبري تکنولوژي اتاق عمل گفتار درماني اعضاي مصنوعي زيست شناسي سلولي مولکولي شيمي آموزش شيمي فناوري اطلاعات سلامت ميكروبيولوژي بهداشت عمومي علوم و صنايع غذايي مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار مهندسي بهداشت محيط بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها مهندسي فضاي سبز علوم و مهندسي خاك علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) زيست شناسي آموزش زيست شناسي مهندسي منابع طبيعي علوم و مهندسي شيلات علوم و مهندسي باغباني گياه پزشكي مهندسي توليد وژنتيك گياهي مهندسي طبيعت زمين شناسي تكنولوژي پزشکي هسته اي بهداشت مواد غذايي بهداشت و بازرسي گوشت فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني علم اطلاعات و دانش شناسي مهندسي صنايع مبلمان روان‌شناسي حسابداري مديريت اقتصاد کشاورزي اقتصاد علوم دامي گردشگري کتابداري واطلاع رساني پزشکي هتلداري آموزش ابتدايي الهيات و معارف اسلامي كارشناسي ارشد علوم قضايي کارشناسي ارشد معارف اسلامي آموزش تربيت بدني علوم ورزشي مربيگري عقيدتي آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه علوم تربيتي علوم قرآني فقه و حقوق مددکاري اجتماعي کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
3/23/2023 10:09:26 PM