پاسخ‌های تشریحی و فیلم‌های حل سوالات کنکور 1400

پاسخ تشریحی کنکور‌های 1400 را با کلیک برروی لینک‌های مورد نظر مشاهده کنید.

پاسخ‌های تشریحی و فیلم‌های حل سوالات کنکور 1400


پاسخ تشریحی کنکور های 1400 را با کلیک برروی لینک های مورد نظر مشاهده کنید.

در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه ی پاسخ ها را مطالعه کنید .


 پیشنهاد می کنیم همه ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه ی پاسخ ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . در لینک های زیر پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .


کنکور تجربی 1400

ادبیات

پاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 3


فیلم پاسخ سوالات 4

 عربی

پاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 3


فیلم پاسخ سوالات 4
معارفپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات 3


فیلم پاسخ سوالات 4
زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات
زمین شناسیپاسخ تشریحی

ریاضیپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 2

فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
زیست شناسیپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
فیزیکپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 2


فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
شیمیپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4

کنکور ریاضی 1400


ادبیاتپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات
عربیپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 2


فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
معارفپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 2

فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
ریاضیاتپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 2


فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
فیزیکپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 2


فیلم پاسخ سوالات 3

فیلم پاسخ سوالات 4
شیمیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 2


فیلم پاسخ سوالات 3 

فیلم پاسخ سوالات 4
کنکور انسانی  1400

ادبیاتپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات
عربیپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 3
معارفپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات
زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات
ریاضیپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 3


فیلم پاسخ سوالات 4
اقتصادپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات

ادبیات اختصاصیپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات
عربی اختصاصیپاسخ تشریحی 

تاریخ و جغرافیاپاسخ تشریحی تاریخ و جغرافیا


فیلم پاسخ سوالات تاریخ

فیلم پاسخ سوالات جغرافیا
علوم اجتماعیپاسخ تشریحی 


فیلم پاسخ سوالات
فلسفه و منطقپاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 3
 

فیلم پاسخ سوالات 4
روانشناسیپاسخ تشریحی 

فیلم پاسخ سوالات


کنکور هنر 1400

دانلود سوالات کنکور هنر  1400

ادبیات پاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 2 

فیلم پاسخ سوالات 3 
عربی پاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 2 

فیلم پاسخ سوالات 3
معارف پاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات


فیلم پاسخ سوالات 2

فیلم پاسخ سوالات 3

زبان انگلیسی پاسخ تشریحی


فیلم پاسخ سوالات

فیلم پاسخ سوالات 2
درک عمومی هنرپاسخ تشریحی  
درک عمومی ریاضی فیزیکپاسخ تشریحی  
ترسیم فنیپاسخ تشریحی  
خلاقیت تصویری و تجسمیپاسخ تشریحی  
خلاقیت نمایشیپاسخ تشریحی  
خلاقیت موسیقیپاسخ تشریحی  
خواص موادپاسخ تشریحی  
کنکور منحصرا زبان  1400

ادبیات

پاسخ تشریحی

 عربی

پاسخ تشریحی

معارفپاسخ تشریحی

زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


زبان تخصصیپاسخ تشریحیکنکور خارج از کشور   1400


کنکور تجربی خارج از کشور  1400پاسخ تشریحی دروس اختصاصی
کنکور ریاضی خارج از کشور 1400پاسخ تشریحی دروس اختصاصی
کنکور انسانی خارج از کشور 1400
پاسخ تشریحی
کنکور هنر خارج از کشور 1400پاسخ درک عمومی هنر

پاسخ خلاقیت تصویری


پاسخ درک عمومی ریاضی و فیزیک
کنکور منحصرا زبان خارج از کشور 1400پاسخ زبان تخصصی5/30/2023 10:18:17 AM
Menu