پاسخ تشریحی درس «فلسفه و منطق» کنکور انسانی 1400

افرادی که در درس فلسفه و منطق کنکور انسانی 1400، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:

پاسخ تشریحی درس «فلسفه و منطق» کنکور انسانی 1400

افرادی که در درس فلسفه و منطق کنکور انسانی 1400، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:


1) نیما جواهری: مسؤول درس و طراح آزمون های کانون، رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی، مدرس فلسفه و منطق کنکور

2) امیر محمد نصیری: (دبیر میهمان) رتبه 187 کنکور سراسری علوم انسانی، دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه تهران،  دبیر دروس عمومی و تخصصی علوم انسانی