مطالب درسی هفتم ، هشتم و نهمی‌ها ، مرتبط با آزمون 1 مرداد

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون‌های برنامه ای فراهم کنیم.

مطالب درسی هفتم ، هشتم و نهمی‌ها ، مرتبط با آزمون 1 مرداد


دانش آموزان عزیز هفتم، هشتم و نهم ، سلام!!! 

 با آرزوی سلامتی و شادی برای شما، امیدواریم در همین آغاز راه درسی و سال تحصیلی با قدرت شروع کرده باشید.


ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی مناسب را برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون های برنامه ای فراهم کنیم.


امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

با ما همراه باشید.

نهم

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

ریاضی نهم- فصل 1، منطبق با آزمون 1 مرداد- امیرحسین ایمانی پور

ریاضی نهم- نگاه به گذشته آزمون 1 مرداد- امیرحسین ایمانی پور

ریاضی

ریاضی هشتم-اعداد صحیح و گویا-فاطمه میان آبادی

ریاضی هشتم-اعداد صحیح و گویا-فاطمه میان آبادی

ریاضی هشتم-اعداد صحیح و گویا- فاطمه میان آبادی

فارسی

فارسی هشتم- نگاه به گذشته نهم- سید مجتبی حسینی

علومعلوم نهم- خلاصه نکات صفحه 1 تا 12- الهه پروری
علوم

علوم- نگاه به گذشته (هشتم)درس اول- سید مجتبی حسینی

هشتم

درسمبحث و نویسنده
استعداد تحلیلیروابط تصویری کلمات - ترتیب جمله - حمید اصفهانی
روابط تصویری کلمات - هوش کلامی - حمید اصفهانی
ریاضی

جبر و معادله - درسنامه ویژه ریاضی هفتم - فرخنده دشتی

ریاضی هشتم- نکات کاربردی فصل اول ریاضی هشتم- الهه پروری

ریاضی هشتم- مرتبط با آزمون 1 مرداد- امیرحسین ایمانی پور

راهبرد حل مسئله -نگاه به گذشته، آزمون 1 مرداد-حمید گنجی
اعداد صحیح و گویا - ریاضی هشتم، مرتبط با آزمون 1 مرداد - فاطمه راسخ
اعداد صحیح - ریاضی هشتم، مرتبط با آزمون 1 مرداد - فاطمه راسخ
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس و معرفی عددهای گویا - مریم اکبری
 فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعداد صحیح و گویا - محمد رضایی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اعداد گویا، اعداد اول، معادله - سعید اصحابی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث عددهای صحیح و گویا - کیوان کیمیایی
فارسی

فارسی هشتم- جمع بندی مطالب دروس 1 و 2 فارسی هفتم - الهه پروری

فارسی- نکات کلیدی آرایه تشبیه- فاطمه صادقی مهارلویی

فارسی - 4 سوال فارسی نگاه به گذشته - حمید اصفهانی
فارسی - سه سوال فارسی نگاه به گذشته - محمدامین زمان وزیری
فارسی - سه سوال فارسی نگاه به گذشته - حمید اصفهانی
علوم

علوم هشتم- جمع بندی مطالب دروس 1 و 2 علوم هفتم - الهه پروری

علومعلوم - برخی مواد خالص و بعضی مخلوط هستند - فاطمه نوبخت
علوم - نمونه سؤال علوم از فصل تغییر‌های شیمیایی در خدمت - فاطمه نوبخت
علوم - نمونه سؤال علوم از فصل مخلوط و جداسازی مواد - فاطمه نوبخت
علومعلوم هفتم - سه سؤال مهم مرتبط با آزمون 1 مرداد - آرین توسل
علوم هفتم - سه سؤال مهم مرتبط با آزمون 1 مرداد - مبینا فتحی
علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث علوم و ابزارهای آن - رضوان اسدی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اتم الفبای مواد - فرزانه قدیر
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اتم و مولکول - غلامعلی حسن پور
فیلم آموزشی - تدریس مبحث تجربه و تفکر - خدیجه سجادی

هفتم

درسمبحث و نویسنده
استعداد تحلیلی

روابط تصویری کلمات - ترتیب جمله - حمید اصفهانی

روابط تصویری کلمات - هوش کلامی - حمید اصفهانی

ریاضی 

ریاضی هفتم- عدد و الگوهای عددی- امیرحسین ایمانی پور

عدد‌های صحیح - درسنامه ویژه ریاضی هفتم - فرخنده دشتی

ریاضیفیلم آموزشی ریاضی هفتم ـ راهبردهای حل مسئله ـ سعید اصحابی
فیلم آموزشی ریاضی هفتم - راهبردهای حل مسئله - محمد حاتمی
فیلم آموزشی ریاضی هفتم - راهبردهای حل مسئله - رویا معمار
ریاضیریاضی ششم - مرور بخش نخست ریاضی ششم ویژه‌ی آزمون یک مرداد ـ حمید گنجی
فارسی

کلمه‌های دو تلفظی- نکات مهم فارسی هفتم - فرخنده دشتی

مترادف (هم معنی) - نکات مهم فارسی هفتم - فرخنده دشتی

فارسی

فارسی ششم ـ بخش نخست، ویژه‌ی آزمون یک مرداد ـ حمید اصفهانی

علوم

سفر غذا - نکات مهم علوم هفتم - فرخنده دشتی

علوم هفتم- نکات کاربردی فصل اول علوم هفتم- الهه پروری

سفرە سلامت - نکات مهم علوم هفتم - فرخنده دشتی

علومفیلم آموزشی علوم هفتم ـ‌تجربه و تفکر ـ رضوان اسدی
فیلم آموزشی علوم هفتم ـ‌تجربه و تفکر ـ خدیجه سجادی
فیلم آموزشی علوم هفتم - تجربه و تفکر - نگین سلامی
علوم 

بخش نخست علوم ششم ـ ویژه‌ی آزمون یک مرداد ـ مریم حیدری

عربی

تقسیم اسم براساس جنسیت - نکات مهم عربی هفتم - فرخنده دشتی

حروف شمسی و قمری - نکات مهم عربی هفتم - فرخنده دشتی

مطالعات اجتماعی

نمونه سوالات فصل دوم - سوالات مهم مطالعات هفتم - فرخنده دشتی

نمونه سوالات فصل اول - سوالات مهم مطالعات هفتم - فرخنده دشتی

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )