ریاضی هفتم- عدد و الگوهای عددی- امیرحسین ایمانی پور

 به عددهای ..., , ,10,8,6,4,2 اعداد زوج می‌گویند.  به عددهای ..., , ,11,9,7,5,3,1 اعداد فرد می‌گویند

ریاضی هفتم- عدد و الگوهای عددی- امیرحسین ایمانی پور

دوستان سلام

در این مطلب ریاضی هفتم مبحث عدد و الگوهای عددی، منطبق با برنامه آزمون 1 مرداد اراده شده است.

نویسنده: امیر حسین ایمانی پور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر