هشتم

مطالب هشتم

بیشتر

نفرات برتر در آزمون 7 بهمن

امیرمحمد  کاظمی نسب هاشم آبادی
رادین  زکریازاده
رویا  عباسی میمند
آیسا  کشاورزی
سیدمحمدامین  میرجلیلی
امیرمحمد کاظمی نسب هاشم آبادی
يزد
رادین زکریازاده
تبريز
رویا عباسی میمند
شهربابك
آیسا کشاورزی
شيراز
سیدمحمدامین میرجلیلی
يزد
لیست کامل نفرات برتر آزمون 7 بهمن
2/5/2023 11:30:38 PM