ریاضی هشتم-اعداد صحیح و گویا-فاطمه میان آبادی

در این درسنامه نکات مهم ریاضی هشتم را از مبحث اعداد صحیح و گویا همراه با چند مثال مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

ریاضی هشتم-اعداد صحیح و گویا-فاطمه میان آبادی

در این درسنامه نکات مهم ریاضی هشتم را از مبحث اعداد صحیح و گویا همراه با چند مثال مورد مطالعه قرار می‌دهیم. 

اعداد صحیح: به مجموعه اعداد صحیح مثبت و صفر و اعداد صحیح منفی، اعداد صحیح می گویند، به عبارت دیگر اعداد طبیعی و صفر و قرینه اعداد طبیعی، اعداد صحیح را تشکیل می دهند.

قوانین جمع و تفریق اعداد صحیح:

جمع دو عدد منفی: اعداد را بدون در نظر گرفتن علامت جمع می کنیم و کنار عدد حاصل علامت منفی قرار می دهیم.

جمع عددی مثبت با عددی منفی: بدون در نظرگرفتن علامت دو عدد، عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم می‌کنیم و علامت عددبزرگتر را کنار حاصل تفریقی که انجام دادیم می نویسیم.

تقسیم دو عدد گویا: همچون ضربابتدا علامت تقسیم را معلوم می کنیم و می دانیم که عمل تقسیم را میتوانیم به ضرب تبدیل کنیم، بدین صورت که به جای ضرب، تقسیم می نویسیم و عدد دوم رامعکوس می کنیم .