مرور بخش نخست ریاضی ششم ویژه‌ی آزمون یک مرداد ـ حمید گنجی

مجموع دو عدد زوج، حتماً عددی زوج و مجموع یک عدد فرد و یک عدد زوج، حتماً عددی فرد و مجموع دو عدد فرد، حتماً عددی زوج می‌شود.

مرور بخش نخست ریاضی ششم ویژه‌ی آزمون یک مرداد ـ حمید گنجی

مجموع دو عدد زوج، حتماً عددی زوج و مجموع یک عدد فرد و یک عدد زوج، حتماً عددی فرد و مجموع دو عدد فرد، حتماً عددی زوج می‌شود.

عددی بر 2 بخش‌پذیر است که رقم یکانش مضرب 2 باشد و عددی مضرب 5 است که یکانش صفر یا 5 باشد.

عددی بر 3 بخش‌پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش‌پذیر باشد.

عددی بر 6 بخش‌پذیر است که زوج باشد و مجموع ارقامش بر 3 بخش‌پذیر باشد.

عددی بر 9 بخش‌پذیر است که مجموع ارقامش بر 9 بخش‌پذیر باشد.

در ریاضی برای نمایش عددی که بالای صفر یا پایین صفر است، از علامت مثبت یا منفی استفاده می‌شود. عددهای 1+ و 5+ و امثال آن‌را اعداد صحیح مثبت و اعداد 5- و 3- و . . . را اعداد صحیح منفی می‌گویند. علامت مثبت پشت اعداد صحیح مثبت را می‌توانیم ننویسیم.

بر روی محور اعداد صحیح، هر چه به سمت راست پیش برویم عددها بزرگ‌تر و هر چه به سمت چپ پیش برویم، اعداد کوچک‌تر می‌شوند.

هر عدد صحیح مثبت از هر عدد صحیح منفی بزرگ‌تر است.

همة اعداد صحیح مثبت، از صفر بزرگ‌تر و همة اعداد صحیح منفی، از صفر کوچک‌ترند.

برای جمع یا تفریق دو کسر، ابتدا باید دو کسر مساوی با مخرج برابر را به‌دست آورده و بعد از این‌که مخرج آن‌ها یکی شد، عملیات جمع و تفریق را برای صورت آن‌ها انجام دهیم. کوچک‌ترین مخرج مشترک، محاسبات را ساده‌تر می‌سازد.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )