پنجشنبه 8 مهر ، همه مطالب درسی 9 مهر برای هفتم، هشتم و نهم

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 9 مهر 1400 فراهم شود.

پنجشنبه 8 مهر ، همه مطالب درسی 9 مهر برای هفتم، هشتم و نهم

دانش آموزان عزیزهفتم، هشتم و نهمی ها ،سلام!!!

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 9 مهر  1400 فراهم شود.

با کلیک بر روی عنوان هر مطلب به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.


نهم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیفصول 1 تا 8 - ریاضی هشتم - تست و کلید سوال - الهه پروری
نکات فصول 6و7ریاضی هشتم - ریاضی نهم - درسنامه - الهه پروری
خلاصه نکات فصول 4و5 ریاضی هشتم - ریاضی نهم - درسنامه - الهه پروری
توان و جذر- حل تست ریاضی هشتم - حنانه اتفاقی
بردارومختصات - ریاضی هشتم - حل تست - حنانه اتفاقی
علوم

تست فصول 1تا15 - علوم هشتم - تست و کلید سوال - الهه پروری

جمع بندی مطالب علوم هشتم-علوم نهم-درسنامه و نکات- الهه پروری

حل تست - علوم نهم(نگاه به گذشته) - امیرحسین مرادی


هشتم

درسمبحث و نویسنده
هوش و استعداد تحلیلی

روابط تصویری کلمات - ترتیب جمله - حمید اصفهانی

روابط تصویری کلمات - هوش کلامی - حمید اصفهانی

هوش و استعداد تحلیلی - تا و سوراخ را بدون تا و سوراخ حل کنیم - فاطمه راسخ

مباحث کم تکرار آزمون‌های تیزهوشان - هوش غیرکلامی - فاطمه راسخ

مکعب - تجسم فضایی - فاطمه راسخ

روابط کلمات - هوش کلامی - فاطمه راسخ

هوش غیرکلامی - چهار تست چالشی - فاطمه راسخ
ریاضینکات فصول1تا 4ریاضی هفتم - ریاضی هشتم - درسنامه و مثال - الهه پروری
تست ریاضی هفتم - ریاضی هفتم - تست و کلید سوال - الهه پروری
نکات فصل اول ریاضی هشتم - پایه هشتم - درسنامه وسوال - الهه پروری
سطح و حجم - ریاضی هفتم - حنانه اتفاقی
راهبرد حل مسئله - ریاضی هفتم - نمونه سوال - حمید گنجی
راهبرد حل مسئله و اعداد صحیح - ریاضی هفتم - درسنامه - حمید گنجی
بردار و مختصات، آمارو احتمال - ریاضی هفتم - مرور نکات - فاطمه راسخ
فارسیجمع بندی فارسی هفتم - فارسی هشتم - درسنامه - الهه پروری
نکات دروس 1 تا 14 فارسی هفتم - فارسی هشتم - درسنامه - الهه پروری
یادآوری کلمه‌ها و جمله‌ها - فارسی هفتم - درسنامه - حمید اصفهانی
علوم

حل تست - علوم هفتم - امیرحسین مرادی

جمع بندی علوم - علوم هفتم - سوالات برگزیده - الهه پروری

از علوم ابزارهای آن چه می‌دانید؟ - علوم هفتم - مجید بیانلو

جمع بندی مطالب علوم هفتم - علوم هشتم - درسنامه - الهه پروری

گردش مواد و تبادل با محیط - علوم هفتم - آرین توسل

اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن - علوم هفتم - مبینا فتحی

سفره سلامت و سفر غذا - علوم هفتم - مرور نکات - مبینا فتحی


هفتم

درسمبحث و نویسنده
هوش و استعداد تحلیلی

روابط کلمات - هوش کلامی - فاطمه راسخ

هوش غیرکلامی - چهار تست چالشی- فاطمه راسخ

روابط کلمات - هوش کلامی - فاطمه راسخ

سه پرسش هوش منطقی ریاضی - استعداد تحلیلی - حمید اصفهانی

ریاضی

راهبرد‌های حل مسئله - نکات مهم ریاضی هفتم - فرخنده دشتی

الگو، کسر و اعشار - سه سؤال مروری ریاضی ششم - حمید گنجی
فارسینهاد و گزاره - فارسی ششم - نکته و تست - حمید اصفهانی
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )