گفتگو با پشتیبان‌های برتر : وحید معینی از نجف آباد

وحید معینی، پشتیبان گروه انسانی پسران نجف آباد هستم و 2 سال است که به عنوان پشتیبان با کانون همکاری می‌کنم. البته قبل از آن هم، به مدت دو سال در کارهای دفتری کانون بودم.

گفتگو با پشتیبان‌های برتر : وحید معینی از نجف آباد

مصاحبه با رتبه ی پنجم پشتیبان های برتر در پیشرفت درسیدانش آموزان  :وحید معینی از نجف آباد

 

لطفا خودتان رامعرفی کنید؟

وحید معینی، پشتیبان گروه انسانی پسراننجف آباد هستم و 2 سال است که به عنوان پشتیبان با کانون همکاری می کنم. البته قبلاز آن هم، به مدت دو سال در کارهای دفتری کانون بودم.

مدرک تحصیلی شماچیست؟

من دانشجوی حقوقدانشگاه آزاد نجف آباد هستم البته سال 89 رتبه ام در کنکور 864 منطقه شد و مدیریتبازرگانی سمنان قبول شدم ولی ترجیح دادم در شهر خودم بمانم و به دانشگاه آزادبروم.

آیا سابقه تدریسدارید ؟ چه درسی ؟

بله –4سال – عربیالبته تقریبا به همه ی درس های رشته ی انسانی مسلط هستم.

در هر کدام ازپروژه ها میزان پیشرفت دانش آموزان شما چقدر بوده؟

پروژه تابستان :100%

پروژه آغاز نیمسال اول : 78%

پروژه پایان نیمسال اول : 79%

پروژه نوروز : 70%

شما اولین پشتیبانپسر در بین پشتیبان های برتر هستید. تعداد دانش آموزان تحت پوشش شما چند است؟

در نجف آبادپسرها خیلی کم به رشته انسانی می روند. ما فقط یک مدرسه پسرانه در نجف آباد داریمکه رشته انسانی دارد البته زمزمه هایی است که این مدرسه هم سال بعد رشته انسانینگیرد لذا تعداد دانش آموزان من در حال حاضر 19 است.

با این تعداد دانش آموز کم ، آیا انگیزهی شما برای کار بهتر کم نیست ؟ مخصوصا اینکه پسر هستید ؟

نه انگیزه ام کم نیست. چون وقتی تعداددانش آموزانم کم باشد برای هر نفر می توانم وقت بیشتری بگذارم و از هیچ کس غافلنمی شوم و از این مساله خوشحال می شوم. من خودم سال چهارم دبیرستان، دانش آموزکانون بودم و از خدمات آن استفاده کردم. مساله مالی این کار برایم اهمیت کمتریدارد. بیشتر هدفم کمک به دانش آموزان و همراهی با کانون است.

آیا برای کار کردن با دانش آموزان، تقسیمبندی خاصی برای خودتان دارید یا از روش دیگری استفاده می کنید؟

دانش آموزانم را به سه گروه سخت کوش ،متوسط و نیازمند توجه تقسیم بندی کرده ام.

دانش آموزان سخت کوش برنامه را به خوبیاجرا می کنند باید حواسم باشد که همیشه برنامه به آنها بدهم و آنها را زودتر درجریان برنامه های ویژه بگذارم.

 دانش آموزان متوسط که اگر از آنها غافل شوم ممکناست افت کنند و به گروه پایین تر بروند و اگر به آنها بیشتر توجه کنم می توانندرشد کنند لذا با این دانش آموزان 2بار تماس می گیرم.

دانش آموزان نیازمند توجه که برای آنها برنامهرا گزینشی می کنم تا وقت بیشتری را برای یک مبحث بگذارند.

علاوه بر تقسیم بندی چه روش های کلی رابرای دانش آموزان خود اجرا کردید که باعث پیشرفت دانش آموزان شما شد ؟

1.  تقریبا هر هفته یک بار در کانون حضور دارم و  با دانش آموزانم ملاقات حضوری دارم و در این ملاقات،برنامه ی یک هفته ای و دفتر برنامه ریزی شان را بررسی می کنم.

2.  با توجه به اینکه به کلیه ی درس ها مسلط هستم، برای بعضی ازدانش آموزانم تمرینات یک درس را مشخص می کنم و از آنها می خواهم تا جواب سوالات رابرای من بیاورند تا آنها را بررسی کنم.

3.  برخی دانش آموزان، نمی توانند مباحث را برای خود اولویتبندی کنند لذا دچار وسواس مطالعاتی می شوند و نمی دانند برای هر مبحث چقدر وقتبگذارند. من از قبل با توجه به بودجه بندی برای آنها مشخص می کنم که باید برای هرمبحث چقدر وقت بگذارند.

4.  ارتباط خوبی با اولیای دانش آموزان دارم . شماره ی همه یآنها در گوشی من ذخیره شده تا اگر موقع تماس آنها در کلاس دانشگاه باشم بلافاصلهبا آنها تماس بگیرم . آنها نکات مهم را در مورد دانش آموزان به من می گویند.

در پروژه تابستان 100% دانش آموزان شماپیشرفت داشتند. کار ویژه ی شما برای تابستان دانش آموزانتان چه بود ؟

من در تابستان 12 دانش آموز داشتم و دوکار عمده برای این 12 نفر انجام دادم که در نهایت منجر به پیشرفت همگی آنها شد:

اول برای بخش نگاه به آینده دانش آموزانمدرس عربی را انتخاب کردم چون دانش آموزانی که کلاس نمی رفتند می توانستند با همان دانشعربی پایه از پس عربی برایند و هم آنکه عربی درس مهمی برای دانش آموزان انسانیاست.

دوم  به نظرم تشویق دانش آموزان به مطالعه در تابستانباید به تدریج باشد. من با دانش آموزانی سروکار داشتم که هیچ وقت در دوران تحصیلخود در تابستان درس نخوانده بودند. لذا می بایست آرام آرام آنها را به مطالعهبیشتر سوق می دادم . با محاسبات من ، حتی اگر دانش آموزی با دو ساعت مطالعه در روزشروع می کرد می توانست با افزایش حتی نیم ساعت در هفته به هشت ساعت مطالعه در روزبرسد که همین طور هم شد.

 


5/29/2023 9:05:16 AM
Menu