دوشنبه‌ها با زیست ( دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی )

امروز دوشنبه، روز درس‌های زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه‌ها با زیست ( دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی )

دانش آموزان عزیز تجربی، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا

 میکنید.


زیست شناسی

زیست شناسی دهم - آزمونک - مهرداد محبی

زیست دهم - فیلم نکته وتست - محمدرضا قراجه مرند

پاسخ به محیط - زیست - درسنامه+انیمیشن+تست (بخش اول) - مهدی خداوندلو

پاسخ به محیط - زیست - درسنامه+انیمیشن+تست (بخش دوم) - مهدی خداوندلو 

پاسخ گیاهان به محرک‌ها - نکات متن و تصاویر -هاجر سلیمانی

فصل تنظیم اسمزی - نکات متن و تصویر - هاجر سلیمانی

حواس ویژه - زیست 2 - جزوه و فیلم آموزشی - هاجر سلیمانی

جذب در گیاهان - بررسی گفتار یک تا سه - مینا امیریان

جریان اطلاعات در سلول - نکات متن و تصاویر - مینا امیریان

تنظیم عصبی -زیست2-جزوه و فیلم آموزشی-مینا امیریان

تولیدمثل نهاندانگان - نکات متن و تصاویر - نگین کیانی

زیست شناسی دهم و یازدهم- آزمونک-رتبه‌های برتر

حواس-زیست یازدهم-نکات شکل-محمدامین عرب‌شجاعی