مطالب درسی دبستانی‌ها مرتبط با آزمون 12 شهریور

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی مناسب برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون 29 مرداد 1400 رافراهم کنیم.

مطالب درسی دبستانی‌ها مرتبط با آزمون 12 شهریور

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام

ما در این مطلب سعی میکنیم تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی مناسب برای آمادگی هرچه بیشتر شما جهت شرکت در آزمون 12 شهریور 1400 رافراهم کنیم.

امیدواریم مطالعه این مباحث برای شما مفید باشد.

ششم

درسمبحث و نویسنده
هوش و استعداد تحلیلینمونه سوال هوش کلامی و ادبی - (آمادگی برای آزمون 12 شهریور ششم) - فرزانه خاکپاش
نمونه سوال هوش ریاضی و منطقی - (آمادگی برای آزمون 12 شهریور ششم) - فرزانه خاکپاش
نمونه سوال هوش تصویری و فضایی - (آمادگی برای آزمون 12 شهریور ششم) - فرزانه خاکپاش
نمونه سوال سرعت و دقت - (آمادگی برای آزمون 12 شهریور ششم) - فرزانه خاکپاش
ریاضی
درسنامه ریاضی ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور(تقسیم و ضرب کسرها) - فاطمه حلاجیان
درسنامه ریاضی ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور (بخش 2) - فاطمه حلاجیان
درسنامه ریاضی ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور - فاطمه حلاجیان
نمونه سوال ریاضی پنجم - (آمادگی برای آزمون 12 شهریور ششم) - فرزانه خاکپاش
نمونه سوال ریاضی ششم - (آمادگی برای آزمون 12 شهریور ششم) - فرزانه خاکپاش
فارسی درسنامه فارسی ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور(درس 4) - فاطمه حلاجیان
درسنامه فارسی ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور(درس 3) - فاطمه حلاجیان
درسنامه فارسی ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور (درس 1و2) - فاطمه حلاجیان
علومدرسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور (بخش 3) - فاطمه حلاجیان
درسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور (بخش 2) - فاطمه حلاجیان
درسنامه علوم ششم - مطابق با مبحث 12 شهریور - فاطمه حلاجیان


پنجم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیدرسنامه ریاضی پنجم دبستان - مطابق با مباحث 12شهریور(نکات فصل2) - فاطمه حلاجیان
درسنامه ریاضی پنجم دبستان - مطابق با مباحث 12شهریور(صفحه 1تا 31) - فاطمه حلاجیان
فارسیدرسنامه فارسی پنجم دبستان - مطابق با مباحث 12 شهریور(درس 1 تا 6) - فاطمه حلاجیان
علومدرسنامه علوم پنجم دبستان - مطابق با مباحث12 شهریور(درس4) - فاطمه حلاجیان
درسنامه علوم پنجم دبستان - مطابق با مباحث12 شهریور(درس3) - فاطمه حلاجیان
درسنامه علوم پنجم دبستان - مطابق با مباحث12 شهریور(درس1و2) - فاطمه حلاجیان


چهارم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیریاضی - نمونه سوالات اعداد و الگوها..ضرب و تقسیم - فریده حیدرقره شیران
ریاضی چهارم - کسر - بهنام شاهنی
ریاضی چهارم - ضرب و تقسیم - بهنام شاهنی
ریاضیفیلم آموزشی - ضرب و تقسیم اعداد دو و سه رقمی - فاطمه جعفری
فیلم آموزشی - ضرب عدد در کسر - فائزه عاطفی
فارسیفارسی - درسنامه رهایی از قفس - فریده حیدرقره شیران
فارسیفیلم آموزشی - کوچ پرستوها، در جستجو، قوی ترین حیوان جنگل - سهیل چهره نگار عراقی
علومعلوم چهارم - انرژی نیاز هر روز ما - بهنام شاهنی
علوم چهارم - انرژی الکتریکی - بهنام شاهنی
علوم - خلاصه درس بکارید و ببینید و هر کدام جای خود 1 - مریم موسی زادگان
علوم - خلاصه درس نیرو همه جا 2 - مریم موسی زادگان
علوم - نمونه سوالات زنگ علوم ، . انرژی الکتریکی - فریده حیدرقره شیران
درسنامه علوم سوم دبستان-درس10تا12-فریده هاشمی
علومفیلم آموزشی - تدریس فصل الکتریسیته - مهدیه عزیزی
فیلم آموزشی - تدریس فصل الکتریسیته - الهام سمیعیان


سوم

درسمبحث و نویسنده
ریاضیدرسنامه ریاضی سوم دبستان - مطابق با مباحث 12 شهریور - فاطمه احدزاده
درسنامه ریاضی سوم دبستان - مطابق با مباحث 12 شهریور (کسرها) - فاطمه حلاجیان
درسنامه ریاضی سوم دبستان - مطابق با مباحث 12 شهریور(عددچهاررقمی) - فاطمه حلاجیان
درسنامه ریاضی سوم دبستان (الگوسازی) - مطابق با مباحث 12 شهریور - فاطمه حلاجیان
ریاضی - نمونه سوالات جمع و تفریق عدد‌های سه رقمی - مریم موسی زادگان
ریاضی - نمونه سوالات کسر و احتمال - مریم موسی زادگان
ریاضی - نمونه سوالات عددهای کسر - مریم موسی زادگان
درسنامه ریاضی -جمع و تفرق و احتمال-فریده هاشمی
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس مبحث مقایسه ی کسرها - ساناز نادری شیران
فیلم آموزشی - تدریس مبحث تساوی کسر - الهه علیان نژاد
فارسیدرسنامه فارسی سوم دبستان - مطابق با مباحث 12 شهریور - فاطمه احدزاده
فارسیفیلم آموزشی - آواز گنجشک، مورچه ریزه، مَثَل - مهرانگیز لطفی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث آواز گنجشک - سارا رضایی
علومدرسنامه علوم سوم دبستان - مطابق مباحث 12شهریور(اندازه گیری مواد) - فاطمه احدزاده
درسنامه علوم سوم دبستان - مطابق با مباحث 12شهریور، درس سوم - فاطمه احدزاده
درسنامه علوم سوم دبستان - مطابق با مباحث 12شهریور، درس اول و دوم - فاطمه احدزاده
درسنامه علوم سوم دبستان - مطابق با مباحث 12شهریور، آب ماده باارزش - فاطمه حلاجیان
علوم - نمونه سوالات درون آشیانه ها، من رشد میکنم - مریم موسی زادگان
علوم - نمونه سوالات آب ماده با ارزش - مریم موسی زادگان
علوم - خلاصه درس من رشد میکنم - مریم موسی زادگان
علوم - خلاصه درس درون آشیانه ها - مریم موسی زادگان
علوم - خلاصه درس آب ماده‌ی با ارزش - مریم موسی زادگان
علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث آب ماده با ارزش - زهرا جباری
فیلم آموزشی - تدریس مبحث زندگی ما و آب - ساناز نادری شیران


دوم

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

درسنامه ریاضی -عددهای سه رقمی-فریده هاشمی

آزمونک ریاضی - دوم دبستان - لیلا خداوردیان

مقایسه اشکال هندسی- ریاضی دوم دبستان- لیلا خداوردیان

درسنامه ریاضی - مطابق با آزمون 12 شهریور دوم دبستان - فرخنده دشتی
نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان- قسمت دوم - فرخنده دشتی
درسنامه مبحث عدد و رقم - (ریاضی دوم دبستان) - فرخنده دشتی
ریاضیفیلم آموزشی - تدریس مبحث اشکال هندسی - لیلا شعبانی
فیلم آموزشی - تدریس مبحث اشکال هندسی (تقارن) - الناز براری پور
فارسیدرسنامه فارسی - مطابق با آزمون 12 شهریور دوم دبستان - فرخنده دشتی
فارسی - درسنامه چوپان درستکار ،کوشا و نوشا - فریده حیدرقره شیران
واژه سازی- چوپان درست‌کار، فارسی دوم دبستان- لیلا خداوردیان
فارسی فیلم آموزشی - تدریس درس چوپان درست کار - سعیده کیایی
علوم

علوم - خلاصه درس هوای سالم، آب سالم - محیا عباسی

آزمونک علوم - دوم دبستان - لیلا خداوردیان

آزمایش علوم- تولید صدای نازک و کلفت - لیلا خداوردیان

خلاصه نکات- پیام رمزرا پیدا کن1- لیلا خداوردیان

علومفیلم آموزشی - تدریس مبحث پیام رمز را پیدا کن (1) - نسرین انوشه ای
تمام دروسدرسنامه مطابق با آزمون 12 شهریور - دوم دبستان - فرخنده دشتی
6/1/2023 1:31:16 AM
Menu