حفظ انگیزه با هدف گذاری‌های کوتاه مدت

هدف گذاری‌های کوتاه مدت دو هفته یکبار میتواند ضمن وادار کردن ما به تلاش و کار بیشتر با گرفتن نتایج مثبت یا منفی باعث تلنگری باشد برای تلاش بیشتر.

حفظ انگیزه با هدف گذاری‌های کوتاه مدت

با پایان یافتن امتحانات ترم اول و شروع نیمسال دوم می‌بینیم که موتور کاری اکثر دانش آموزان با هر سطح تحصیلی روشن شده و در این هفته های ابتدایی چند برابر قبل تلاش می‌کنند تا جبرانی بر کاستی های احتمالی ترم اول و آزمون جمع بندی کانون داشته باشند. 

از این انرژی خرسندیم اما باید تلاش کنیم این انرژی تقسیم بندی شود تا بعد از دو هفته فروکش نکند و تداوم داشته باشد .

در این راستا همچون گذشته تاکید بر آزمونهای برنامه ای کانون داریم چون هدف گذاری های کوتاه مدت دو هفته یکبار میتواند ضمن وادار کردن ما به تلاش و کار بیشتر با گرفتن نتایج مثبت یا منفی باعث تلنگری باشد برای تلاش بیشتر و همچنین موفقیت در آزمون های ماهانه یا میان ترم قبل از عید مدرسه.

6/5/2023 11:14:34 AM
Menu