هدف گذاری موثر در کاهش اشتباهات

دانستن هدف و هدف‌گذاری موجب می‌شود که فرد انگیزه پیدا کند و تلاش خود را برای رسیدن به آن هدف انجام دهد. در عین حال هدف نباید دست نیافتنی باشد.

هدف گذاری موثر در کاهش اشتباهات

🎯 دانش آموز باید در تمام مراحل تحصیل دارای هدف و برنامـــــه‌ای منظم برای رسیدن به اهدافش باشد. 

دانستن هدف و هدف‌گذاری موجب می‌شود که فرد انگیزه پیدا کند و تلاش خود را برای رسیدن به آن هدف انجام دهد. در عین حال هدف نباید دست‌ نیافتنی باشد. 

🔮هدف گذاری در سه زمان می تواند برای رسیدن به نتیجه خوب موثر باشد:

پنج شنبه هفته اول

پنج شنبه هفته دوم

حین آزمون 

بعد از یک هفته مطالعه دانش آموز بر اساس نسبت تعداد تستهای درست به تعداد کل تست ها می تواند برای خود مشخص نماید که چند سوال از ده تا را قادر به پاسخ گویی بوده و در حقیقت چند از ده هر درس را مشخص نماید.

بعد از مطالعه و تست در هفته دوم دانش آموز در پایان هفته دوم بر اساس نسبت تعداد تستهای درست به تعداد کل تست ها می تواند برای خود مشخص نماید که چند سوال از ده تا را قادر به پاسخ گویی بوده و در حقیقت چند از ده هر درس را مشخص نماید.  

و در حین آزمون باید به این صورت عمل کند که سوالاتی را که می تواند پاسخ دهد را در برگه حل کند و از بین آنها تعدادی را که اطمینان بیشتری به درست بودن شان دارد در پاسخ برگ ( با توجه به دو هدف گذاری قبلی ) وارد نماید.

مزیت این نوع هدف گذاری این است که تعداد اشتباهات دانش آموز کاهش می یابد چون در حین آزمون با توجه به هدف گذاری در پایان هر هفته تعداد سوالاتی را که قرار است در پاسخ برگ وارد نماید انتخاب می کند.

5/29/2023 9:12:36 AM
Menu