5 مزیت آزمون‌های سه روز یک‌بار

کنکور را برای خودتان شبیه‌سازی می‌کنید. حتماً در آزمون‌ها ماسک بزنید و شرایط را مشابه‌ی جلسه‌ی کنکور کنید. این موضوع از نظر ذهنی باعث آرامش شما می‌شود.

5 مزیت آزمون‌های سه روز یک‌بار

1. کنکور را برای خودتان شبیه‌سازی می‌کنید. حتماً در آزمون‌ها ماسک بزنید و شرایط را مشابه‌ی جلسه‌ی کنکور کنید. این موضوع از نظر ذهنی باعث آرامش شما می‌شود.

2. مدیریت زمان را تمرین می‌کنید. با اجرای روش‌های ضربدر و منها، زمان‌های نقصانی و استراتژی بازگشت نحوه‌ی آزمون دادنتان را تمرین می‌کنید تا در جلسه‌ی کنکور زمان کم نیاورید.

3. آزمون‌ها را تحلیل می‌کنید و یاد می‌گیرید. در این زمان هر سؤال می‌تواند مرور و بازیابی یک مبحث باشد و با هر آزمون تمام مباحث را در ذهنتان بازیابی خواهید کرد.

4. یادگیری‌تان را کامل می‌کنید. در هر آزمون چند مبحث را که برایتان چالشی است انتخاب می‌کنید و در فرصتی که تا آزمون بعدی دارید یادگیری‌تان را در آن‌ها کامل می‌کنید.

5. تصمیمات واضح و آشکار برای جلسه‌ی کنکور می‌گیرید. به کدام سؤال‌ها پاسخ نمی‌دهید؟ کدام سؤال‌ها را برای دور دوم می‌گذارید؟ اگر چند سؤال را پشت سر هم پاسخ ندادید، چگونه خودتان را بازیابی می‌کنید؟ و سؤالات دیگری که برای هر کدامشان جوابی در این دوره پیدا می‌کنید تا در جلسه‌ی کنکور سریع تصمیم بگیرید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )