درس پنجم - قدرت پرواز از دین و زندگی 3 دوازدهم
دوازدهم رياضي     دبیر : محمود فخوری