آشنایی با هندسه تحلیلی از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : علی هاشمی