مجموعه کتاب‌های آموزشی کانون با جلدهایی با رنگ سبز منتشر می شوند. رویکرد این کتاب ها آموزش مفاهیم اصلی درس هاست انتظار ما این است که با مطالعه ی این کتاب ها دانش آموزان:

بتوانند به سوال های مفهومی و مسائل تشریحی پر تکرار پاسخ دهند.

بتوانند به خوبی از عهده ی تست های چهارگزینه ای استاندارد و شناسنامه دار برآیند.  

نهم و دهمی ها
دومی ها
سومی ها
کنکوری ها
کلاس های آنلاین (مطابق با کتاب سبز)
مقطع نام درس مبحث نام دبیر تاریخ ساعت
در حال حاضر کلاسی وجود ندارد
بازپخش کلاس های آنلاین (مطابق با کتاب سبز) مشاهده بیشتر