برچسب

مطالب مرتبط با کاظم قلم چی

کاظم قلم چی

۱۳۹۶ آبان

کاظم قلم چی: می‌خواهید بیشتر پیشرفت کنید؟ + ارزیابی 3 مرحله ای

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 5 آبان 96 + فایل صوتی

۱۳۹۶ مهر

تجربیات و دستاورد‌های برترهای کنکور - جلسه نفرات برتر 21 مهر

کاظم قلم چی:برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 21 مهر 96 + فایل صوتی

کاظم قلم چی:می خواهید پیشرفت کنید؟ جلسه دستاوردها راجدی بگیرید

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 7 مهر 96 + فایل صوتی

۱۳۹۶ شهریور

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 24 شهریور 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه راهبردی آزمون‌های کانون

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 شهریور 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : جعبه ابزار کارنامه

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 3 شهریور 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی شخصی ، دفتر برنامه ریزی

مقاله کاظم قلم چی : دستاورد پیوستگی ، درس‌های پیوستگی

۱۳۹۶ مرداد

کاظم قلم چی: در جلسه آزمون برنامه ای چه مواردی را یادمی گیرید؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 20 مرداد96+فایل صوتی

جلسه‌ی اول برترهای 96 : سه توصیه‌ی اصلی ‎کاظم قلم چی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی برترهای تهران 6 مرداد 96+فایل صوتی

۱۳۹۶ تیر

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: 3 روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

۱۳۹۶ خرداد

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه با نفرات برتر تهران

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 12 خرداد 96 + فایل صوتی

جلسه نفرات برتر شهر تبریز با حضور کاظم قلم چی

۱۳۹۶ اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 22 اردیبهشت 96+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 15 اردیبهشت 96 +فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : با منطق دوران جمع بندی کنکور آشنا شوید

مقاله کاظم قلم چی : دوران انتقالی یا دوران گذار

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر سوم دبیرستان - 8 اردیبهشت

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 اردیبهشت 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : روش‌های موثر برای هفته‌های پایانی

۱۳۹۶ فروردین

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه‌ی نفرات برتر 18 فروردین 96+فایل صوتی

بیشتر