صفحه شخصی همراهان کانون - غیر کانونی هاکد ملی را بدون خط تیره و کامل وارد کنید
رمز عبور پیش فرض شماره همراه شما می باشد
انتقال اطلاعات در نسل ها ا(قسمت دوم)ز زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا