پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟


انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا