پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟


حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی