نوروز 96

پارسالی ها در چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟

کارنامه کنکور - تخمین رتبه

رتبه کنکور - رشته قبولی - کارنامه کنکور

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور سراسری
تاثیر سوابق تحصیلی و تاثیر معدل در کنکور 96
فهرست منابع کنکور سراسری 96مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو