نمونه سوال امتحانی


نمره امتحان خود را محاسبه کنید :

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی خرداد 96 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .
تاریخامتحانتعداد دانلود
1396/03/25امتحان نهایی جامعه شناسی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
7373
1396/03/25امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
28245
1396/03/22امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
7910
1396/03/22امتحان نهایی عربی 3 خرداد 96+پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
36562
1396/03/20امتحان نهایی حسابان خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي )
13387
1396/03/20امتحان نهایی زیست شناسی 2 خرداد 96 + پاسخ
( سوم تجربي )
30010
1396/03/20امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
8480
1396/03/18امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
9560
1396/03/16امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 96+پاسخ
( سوم تجربي )
50039
1396/03/16امتحان نهایی عربی 3 انسانی خرداد 96+پاسخ
( سوم انسانى )
8749
1396/03/16امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 96+پاسخ
( سوم رياضي )
11852
1396/03/13امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
13404
1396/03/13امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
99845
1396/03/11امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 96+ پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
53575
1396/03/10امتحان نهایی ادبیات فارسی انسانی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم انساني )
10409
1396/03/10امتحان نهایی فیزیک چهارم ریاضی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم رياضي )
12848
1396/03/10امتحان نهایی فیزیک چهارم تجربی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم تجربي )
20050
1396/03/09امتحان نهایی ریاضی انسانی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
15826
1396/03/09امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
44269
1396/03/08امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 96 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
32933
1396/03/07امتحان نهایی فیزیک 3 ریاضی خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي )
29865
1396/03/07امتحان نهایی فیزیک (3) تجربی خرداد 96 + پاسخ
( سوم تجربي )
48395
1396/03/07امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
12347
1396/03/06امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال خرداد 96 +پاسخ
( چهارم رياضي )
17796
1396/03/06امتحان نهایی زیست شناسی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم تجربي )
33772
1396/03/06امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم انساني )
10717
1396/03/04امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
30429
1396/03/04امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 96 +پاسخ
( سوم رياضي )
22989
1396/03/04امتحان نهایی ریاضی 3 خرداد 96 + پاسخ
( سوم تجربي )
63331
1396/03/03امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد 96 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
35869
1396/03/03امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی (اقليت هاي مذهبي) خرداد 96 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
6887
1396/03/02امتحان نهایی دین و زندگی 3 (ویژه اهل سنت ) خرداد 96+ پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
27311
1396/03/02امتحان نهایی دین و زندگی 3 (شیعیان) خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
81441

برای مشاهده ی نمونه سوال امتحانی و پاسخ امتحان نهایی هنرستان از منوی سمت راست ، گروه مورد نظر را انتخاب کنید.