تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 17329
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 8660
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 6878
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 4408
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 4385
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 3640
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 3126
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2969
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2956
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 2870
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2795
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 2401
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2387
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 2247
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 2130
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 2104
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 2040
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1954
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1822
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1690
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 1671
دانشگاه كردستان - سنندج
تعداد بازدید: 1618
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
تعداد بازدید: 1559
دانشگاه زنجان
تعداد بازدید: 1555
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
تعداد بازدید: 1536
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1502
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
تعداد بازدید: 1471
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
تعداد بازدید: 1464
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1464
دانشگاه بيرجند
تعداد بازدید: 1458
دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد
تعداد بازدید: 1439
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید