تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 14622
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 7362
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 5759
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 3770
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 3692
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 3081
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 2562
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 2529
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 2439
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 2407
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 2407
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد)
تعداد بازدید: 2029
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 2018
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 1977
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تعداد بازدید: 1928
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 1853
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 1820
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 1759
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 1618
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 1509
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 1505
دانشگاه كردستان - سنندج
تعداد بازدید: 1459
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
تعداد بازدید: 1391
دانشگاه زنجان
تعداد بازدید: 1384
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
تعداد بازدید: 1374
دانشگاه نيشابور
تعداد بازدید: 1363
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
تعداد بازدید: 1332
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
تعداد بازدید: 1331
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
تعداد بازدید: 1326
دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد
تعداد بازدید: 1324
دانشگاه بيرجند
تعداد بازدید: 1322
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید