کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد
اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .


دانش آموزان کانونی

دانش آموزان کانونی دانش آموزان کانونی دانش آموزان کانونی