نوروز 96

پارسالی ها با چه رتبه ای در رشته دلخواه شما قبول شدند ؟

کارنامه کنکور - تخمین رتبه

رتبه کنکور - رشته قبولی - کارنامه کنکور1. سال تحصیلی

2. گروه آزمایشی

3. رشته


4. دانشگاه
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره