پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟

1. سال تحصیلی

2. گروه آزمایشی

شما گروه آزمایشی () رشته () از ( ) را انتخاب کردید
حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی