پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟

1. سال تحصیلی

2. گروه آزمایشی

شما گروه آزمایشی () رشته () از ( ) را انتخاب کردید
انتقال اطلاعات در نسل ها ا(قسمت دوم)ز زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا