قهرمانان پیشرفت

مطالب مرتبط با قهرمانان پیشرفت

1397 آذر

قهرمان پیشرفت: میلاد پورطاهری، از رتبه‌ی 2577 تا 186 تجربی

قهرمان پیشرفت: یزدان بهمئی‌نژاد از رتبه‌ی 11000 تا 981 تجربی

قهرمان پیشرفت: حامد بصیری، از رتبه‌ی 6700 تا رتبه‌ی 507

1397 آبان

قهرمان پیشرفت: محمدامین مطلبی از رتبه 2700 تا 117 تجربی

1397 مرداد

قهرمان پیشرفت؛ شکوفه ذوالفقاری از رتبه‌ی 18000 تا رتبه‌ی 629

1396 آبان

قهرمان پیشرفت: هلیا بلوکی از رتبه‌ی 3585 پارسال تا 89 امسال

قهرمان پیشرفت: حسین محمدیان از رتبه‌ی 1731 پارسال تا 204 امسال

قهرمان پیشرفت: محمد صمدی، از رتبه‌ی 8540 تا رتبه‌ی 556 کنکور

قهرمان پیشرفت: مجتبی حیدری از رتبه‌ی 22503 تا 482 تجربی

او قهرمان پیشرفت است

1396 فروردین

قهرمانان پیشرفت / داستان 1000 نمره جهش تراز رتبه‌ی 78 تجربی

1395 دی

تو از کدام گروهی؟

رتبه‌ی 6 کنکور: می‌توان از تراز 5700 به 8000 رسید

قهرمانان پیشرفت/ از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 298 امسال

1395 آذر

قهرمانان پیشرفت/ از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 377 امسال

قهرمانان پیشرفت / از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 80 امسال

قهرمانان پیشرفت / از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 60 امسال

بیشتر