قهرمانان پیشرفت

مطالب مرتبط با قهرمانان پیشرفت

تیر 1398

قهرمان پیشرفت: فائزه محمدی‌دانا، از 5107 سال 96 تا 999 سال 97

قهرمان فصل آخر: فرهاد باقری بنی، رتبه 179 تجربی

قهرمان فصل آخر: هومن نکونام، رتبه‌ی 161 تجربی

قهرمان پیشرفت: عباس مهدوی، از رتبه4781 سال96 تا رتبه 160 سال97

قهرمان پیشرفت: محمد نحوی، از رتبه 1495 سال96 تا رتبه 124 سال97

قهرمان فصل آخر: توحید گلوانی، رتبه‌ی 669 تجربی

قهرمان پیشرفت: مهرنوش تشیعی، از رتبه 3447 سال 96 تا 643 سال 97

خرداد 1398

قهرمان پیشرفت: محمدمهدی رحیمی، از رتبه 3296 سال96 تا 353 سال97

روش‌های مطالعه‌ی قهرمان پیشرفت: مهدیس دامن‌پاک‌مقدم

قهرمان فصل آخر: میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی 562 تجربی

قهرمان پیشرفت: مهدی انوری، از رتبه 3401 سال 96 تا 840 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی عبدالملکی، از رتبه 7000 سال 96 تا 739 سال97

قهرمان پیشرفت: رضا رسلیمی، از رتبه 678 سال 96 تارتبه 88 سال 97

قهرمان پیشرفت: فرهاد طاهری، از رتبه‌ی 1067 سال 96 تا 179 سال97

قهرمان پیشرفت: مصطفی خیرخواه؛ از رتبه 19519 تجربی تا 635 ریاضی

قهرمان پیشرفت: آرمین عزیززاده، ازرتبه 18079 سال96 تا 768 سال97

اردیبهشت 1398

قهرمان پیشرفت: رویا محمودی‌نژاد، از کار و دانش تا پزشکی

قهرمان پیشرفت: محمد حسن‌نیا، از رتبه 975 ریاضی89 تا 20 تجربی97

قهرمان پیشرفت: علی مقصودی، از رتبه 3022 سال 96 تا 584 سال 97

قهرمان پیشرفت، عباس آرایش، از رتبه 88 هزار سال94 تا 558 سال97

قهرمان پیشرفت: محمدهادی نصرتی، از رتبه 5012 سال96 تا 141 سال97

فروردین 1398

قهرمان پیشرفت: توحید گلوانی، از رتبه 8739 سال 96 تا 669 سال 97

قهرمان پیشرفت: فراز واعظی، از رتبه‌ی 1786 سال 96 تا 608 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

چگونه نقاط ضعف خود را وسیله ای برای بهبود عملکرد خود نماییم؟

اسفند 1397

قهرمان پیشرفت: علیرضا خمسه، از رتبه 32000 سال 94 تا 371 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی زکیان، از رتبه‌ی 10000 سال 93 تا 862 سال 97

قهرمان پیشرفت: فرهاد سراجی، از رتبه 1419 سال 96 تا 87 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی حاجیوند، از رتبه 17000 سال 96 تا 1713 سال97

بهمن 1397

قهرمان پیشرفت: هانیه شهریاری، از رتبه 11000 سال93 تا 296 سال97

بیشتر