قهرمانان پیشرفت

مطالب مرتبط با قهرمانان پیشرفت

خرداد 1398

قهرمان پیشرفت: آرمین عزیززاده، ازرتبه 18079 سال96 تا 768 سال97

اردیبهشت 1398

قهرمان پیشرفت: رویا محمودی‌نژاد، از کار و دانش تا پزشکی

قهرمان پیشرفت: محمد حسن‌نیا، از رتبه 975 ریاضی89 تا 20 تجربی97

قهرمان پیشرفت: علی مقصودی، از رتبه 3022 سال 96 تا 584 سال 97

قهرمان پیشرفت، عباس آرایش، از رتبه 88 هزار سال94 تا 558 سال97

قهرمان پیشرفت: محمدهادی نصرتی، از رتبه 5012 سال96 تا 141 سال97

فروردین 1398

قهرمان پیشرفت: توحید گلوانی، از رتبه 8739 سال 96 تا 669 سال 97

قهرمان پیشرفت: فراز واعظی، از رتبه‌ی 1786 سال 96 تا 608 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

چگونه نقاط ضعف خود را وسیله ای برای بهبود عملکرد خود نماییم؟

اسفند 1397

قهرمان پیشرفت: علیرضا خمسه، از رتبه 32000 سال 94 تا 371 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی زکیان، از رتبه‌ی 10000 سال 93 تا 862 سال 97

قهرمان پیشرفت: فرهاد سراجی، از رتبه 1419 سال 96 تا 87 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی حاجیوند، از رتبه 17000 سال 96 تا 1713 سال97

بهمن 1397

قهرمان پیشرفت: هانیه شهریاری، از رتبه 11000 سال93 تا 296 سال97

قهرمان پیشرفت: سبحان احمدیان‌مقدم، از 2057 تجربی تا 144 ریاضی

قهرمان پیشرفت: دانیال بهارفصل، ازرتبه 2318 سال 96 تا 144 سال97

قهرمان پیشرفت: سعید ظهرابی، از رتبه 2118 سال 96 تا 307 سال 97

قهرمان پیشرفت: سالار طالبی، از رتبه 3317 سال 96 تا 288 سال 97

قهرمان پیشرفت: زهراسادات آل‌محمد، از 51هزار سال92 تا1800 سال97

بهترین فرد برای رقابت

قهرمان پیشرفت: سیامک درخشان‌زاده، از رتبه‌ی 2733 تا 933 ریاضی

قهرمان پیشرفت: احمد غلامی، از رتبه 3544 سال 96 تا 610 سال 97

قهرمان پیشرفت: زینب تاجیک، از رتبه‌ی 9896 تا 271 هنر

دی 1397

قهرمان پیشرفت: امیرحسین کریم‌پور، از رتبه 6796 تا 441 تجربی

قهرمان پیشرفت: ابوالفضل صمدیان، از رتبه 2055 تا 551 ریاضی

قهرمان پیشرفت: عباس آرایش، از رتبه 88000 سال 94 تا 558 سال 97

قهرمان پیشرفت: امیرحسین جدی، از رتبه‌ی 2977 سال96 تا 753 سال97

قهرمان پیشرفت: رضا سالاری، از رتبه 9200 سال 93 تا 294 سال 97

قهرمان پیشرفت: کوثر شیرمحمدی، از رتبه‌ی 3201 تا 383 تجربی

بیشتر