قهرمانان پیشرفت

مطالب مرتبط با قهرمانان پیشرفت

1397 اسفند

قهرمان پیشرفت: علی حاجیوند، از رتبه 17000 سال 96 تا 1713 سال97

1397 بهمن

قهرمان پیشرفت: هانیه شهریاری، از رتبه 11000 سال93 تا 296 سال97

قهرمان پیشرفت: سبحان احمدیان‌مقدم، از 2057 تجربی تا 144 ریاضی

قهرمان پیشرفت: دانیال بهارفصل، ازرتبه 2318 سال 96 تا 144 سال97

قهرمان پیشرفت: سعید ظهرابی، از رتبه 2118 سال 96 تا 307 سال 97

قهرمان پیشرفت: سالار طالبی، از رتبه 3317 سال 96 تا 288 سال 97

قهرمان پیشرفت: زهراسادات آل‌محمد، از 51هزار سال92 تا1800 سال97

بهترین فرد برای رقابت

قهرمان پیشرفت: سیامک درخشان‌زاده، از رتبه‌ی 2733 تا 933 ریاضی

قهرمان پیشرفت: احمد غلامی، از رتبه 3544 سال 96 تا 610 سال 97

قهرمان پیشرفت: زینب تاجیک، از رتبه‌ی 9896 تا 271 هنر

1397 دی

قهرمان پیشرفت: امیرحسین کریم‌پور، از رتبه 6796 تا 441 تجربی

قهرمان پیشرفت: ابوالفضل صمدیان، از رتبه 2055 تا 551 ریاضی

قهرمان پیشرفت: عباس آرایش، از رتبه 88000 سال 94 تا 558 سال 97

قهرمان پیشرفت: امیرحسین جدی، از رتبه‌ی 2977 سال96 تا 753 سال97

قهرمان پیشرفت: رضا سالاری، از رتبه 9200 سال 93 تا 294 سال 97

قهرمان پیشرفت: کوثر شیرمحمدی، از رتبه‌ی 3201 تا 383 تجربی

قهرمان پیشرفت: امیرحسین علیدایی، از رتبه‌ی 2897 تا 963 ریاضی

قهرمان پیشرفت: علی باغ‌شاهی، از 2200 سال 95 تا 249 سال 97

قهرمان پیشرفت: سیما رفیعی، از رتبه‌ی 1761 تا 221 تجربی

قهرمان پیشرفت: آرمان امامی، از رتبه‌ی 4073 تا 998 ریاضی

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی

قهرمان پیشرفت: علیرضا رضایی، از رتبه‌ی 10296 تا 229 ریاضی

قهرمان پیشرفت: محمد ابراهیمی، از رتبه‌ی 3742 تا 553

قهرمان پیشرفت: صفا محبی، از رتبه‌ی 3368 تا 239 زبان

قهرمان پیشرفت: مهدی درخشان از رتبه‌ی 19404 تا رتبه‌ی 941

قهرمان پیشرفت: درسا حاج‌هاشمی، از رتبه‌ی 9055 تجربی تا 57 هنر

قهرمان پیشرفت: مهدی قاسمی، از رتبه‌ی 7244 تا رتبه‌ی 825

قهرمان پیشرفت: رضوان بهمنی، از رتبه‌ی 393 تا 106 ریاضی

قهرمانان هم اشتباه می‌کنند

بیشتر