مطالب مرتبط با تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

۱۳۹۶ مهر

نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسید!

اهمیت تحلیل آزمون

۱۳۹۶ مرداد

تحلیل آزمون دوم دبستان-آزمون 20مرداد

تحلیل آزمون پنجم دبستان-آزمون20 مرداد

تحلیل آزمون چهارم دبستان-آزمون 20 مرداد

تحلیل آزمون سوم دبستان-آزمون 20مرداد

تحلیل آزمون چهارم دبستان-آزمون 6 مرداد

۱۳۹۶ تیر

تحلیل سوالات دامدار زیست 19 خرداد توسط محمد فاضلی

تحلیل سوالات دامدار 19خرداد چهارم تجربی از نگاه رتبه‌های برتر

تحلیل سوالات دامدار 19خرداد چهارم انسانی از نگاه رتبه‌های برتر

تحلیل سوالات دامدار 19 خرداد چهارم ریاضی از نگاه رتبه‌های برتر

۱۳۹۶ خرداد

تحلیل آزمون 12 خرداد هنر

چگونه در دوران جمع‌بندی آزمون‌ها را تحلیل کنیم؟

آزمون امروز را چگونه گذراندی؟

۱۳۹۶ اردیبهشت

تحلیل آزمون اساس موفقیت است

نقد کتاب: طراحی آزمون به روش رایانه‌ای برای استخدام در ارتش ..

اشتباهات مفید

تحلیل آزمون،‌بعد از آزمون؛ چرا؟

تحلیل آزمون، مهم‌تر از آزمون

ارزیابی و تحلیل آزمون 1 اردیبهشت گروه چهارم انسانی

۱۳۹۶ فروردین

ارزیابی و تحلیل آزمون 18 فروردین گروه چهارم انسانی

اشکالات تایید شده آزمون‌های 24 دی ، 8 بهمن و 15 بهمن

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 فروردین 96 گروه چهارم انسانی

چگونه آزمون را دقیق ارزیابی کنیم؟

۱۳۹۵ اسفند

تحلیل آزمون 20 اسفند دوم دبستان

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 اسفند گروه چهارم انسانی

تحلیل آزمون 6 اسفند دوم دبستان

ارزیابی و تحلیل آزمون 6 اسفند گروه چهارم انسانی

آزمون 6 اسفند دهم، آزمونی متعادل

۱۳۹۵ بهمن

نحوه‌ی تحلیل آزمون

بیشتر