مطالب مرتبط با تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

۱۳۹۶ آذر

اشکال در رانندگی من بود یا پارک دوبل؟

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 آذر 96 دروس اختصاصی چهارم تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 آذر 96 دروس اختصاصی چهارم ریاضی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 آذر 96 دروس عمومی توسط دبیران

فیلم تحلیل سوالات آزمون 19 آذر 95 چهارم تجربی

فیلم تحلیل آزمون 19 آذر 95 مشابه آزمون 17 آذر -چهارم عمومی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 3 آذر 96 چهارم تجربی توسط دبیران

فیلم تحلیل سوالات آزمون 3 آذر 96 دروس عمومی توسط دبیران

فیلم تحلیل سوالات آزمون 3 آذر 96 چهارم ریاضی توسط دبیران

۱۳۹۶ آبان

دفتر برنامه‌ریزی و تحلیل کارنامه

فیلم تحلیل سوالات آزمون 19 آبان 96 دروس عمومی چهارم

فیلم تحلیل سوالات آزمون 19 آبان 96 چهارم تجربی

تحلیل سوالات آزمون 19 آبان 96 چهارم ریاضی

تحلیل آزمون بخش مهمی از آزمون است

تحلیل آزمون هر دو هفته یک بار

افزایش تراز با اشتباهات

۱۳۹۶ مهر

نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسید!

اهمیت تحلیل آزمون

۱۳۹۶ مرداد

تحلیل آزمون دوم دبستان-آزمون 20مرداد

تحلیل آزمون پنجم دبستان-آزمون20 مرداد

تحلیل آزمون چهارم دبستان-آزمون 20 مرداد

تحلیل آزمون سوم دبستان-آزمون 20مرداد

تحلیل آزمون چهارم دبستان-آزمون 6 مرداد

۱۳۹۶ تیر

تحلیل سوالات دامدار زیست 19 خرداد توسط محمد فاضلی

تحلیل سوالات دامدار 19خرداد چهارم تجربی از نگاه رتبه‌های برتر

تحلیل سوالات دامدار 19خرداد چهارم انسانی از نگاه رتبه‌های برتر

تحلیل سوالات دامدار 19 خرداد چهارم ریاضی از نگاه رتبه‌های برتر

۱۳۹۶ خرداد

تحلیل آزمون 12 خرداد هنر

چگونه در دوران جمع‌بندی آزمون‌ها را تحلیل کنیم؟

آزمون امروز را چگونه گذراندی؟

بیشتر