تحلیل آزمون

مطالب مرتبط با تحلیل آزمون

1397 مهر

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر دوازدهم انسانی

فیلم تحلیل سؤالات اختصاصی تجربی آزمون پایه دوازدهم 20 مهر 97

تحلیل‌های سرنوشت ساز

1397 شهریور

ارزیابی و تحلیل آزمون 23 شهریور دوازدهم انسانی

پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر

1397 مرداد

کشف روش‌های من به روش تحلیل بازخورد

1397 تیر

بهترین زمان برای تحلیل آزمون‌ها

تحلیل آزمون، مرحله‌ی مهم فرایند آموزش

ارزیابی و تحلیل آزمون 15 تیر 97 گروه دوازدهم انسانی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 1 تیر 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

1397 خرداد

ارزیابی و تحلیل آزمون 11 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 4 خرداد 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

1397 اردیبهشت

ارزیابی و تحلیل آزمون 28 اردیبهشت 97 گروه چهارم انسانی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 28 اردیبهشت 97 دروس عمومی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 28 اردیبهشت 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

ارزیابی و تحلیل آزمون 14 اردیبهشت97 گروه چهارم انسانی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 14 اردیبهشت 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

1397 فروردین

ارزیابی و تحلیل آزمون 31 فروردین 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 فروردین 97 گروه چهارم انسانی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 فروردین97 دروس اختصاصی چهارم ریاضی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 17 فروردین 97 دروس عمومی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس اختصاصی چهارم ریاضی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 97 دروس عمومی

1396 اسفند

فیلم تحلیل سوالات آزمون 18 اسفند 96 دروس تخصصی چهارم تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 18 اسفند 96 دروس اختصاصی چهارم ریاضی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 18 اسفند 96 دروس عمومی

بیشتر