یاخته های بافت عصبی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا