بازدید سایت کانون kanoon.ir به 700 میلیون رسید

جمعه 23 اردیبهشت 1401 ، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir از عدد 700 میلیون بازدید عبور کرد.

بازدید سایت کانون kanoon.ir به 700 میلیون رسید

در روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 ساعت 2150   ، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir  از عدد 700  میلیون بازدید عبور کرد.


در 27 مرداد 94 ، این بازدید به 100 میلیون  ،  1 خرداد 96  به 200 میلیون ، در 27 مرداد 97 به 300 میلیون ، در 25 آذر 98 به 400 میلیون  ، در 21 مهر 99 به 500 میلیون و 14 مرداد 1400 به 600 میلیون بازدید کننده رسیده بود . این میزان بازدید از 3 تیرماه سال 90 ثبت شده است . 


 بازدید100 میلیونی سایت در طول 4 سال (48 ماه)،

بازدید200 میلیونی سایت در طی 22 ماه ،

 بازدید 300 میلیونی در طی 16 ماه ،

بازدید 400 میلیونی سایت کانون در طی 15 ماه ، 

بازدید 500 میلیونی سایت کانون  در طی 10 ماه ، 

بازدید 600 میلیونی سایت کانون  در طی 10 ماه 

و در حدود 9 ماه در روز جمعه 23 اردیبهشت 1401  به بازدید 700 میلیونی سایت کانون رسیدیم. 

مراسم 100 میلیون بازدید سایت کانون  مراسم 200 میلیون بازدید سایت کانون


مراسم 300 میلیون بازدید سایت کانون


مراسم 400 میلیون بازدید سایت کانون

6/3/2023 5:27:04 PM
Menu