کنکور 98

سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد

در 20 مرداد 97 ، ساعت 3 بامداد ، سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir از عدد 300 میلیون بازدید عبور کرد.

سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد

در  20 مرداد 97  ، ساعت 3 بامداد ، سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir  از عدد 300 میلیون بازدید عبور کرد.


در 27 مرداد 94 ، این بازدید به 100 میلیون  و 1 خرداد 96  به 200 میلیون بازدید کننده رسیده بود . این میزان بازدید از 3 تیرماه سال 90 ثبت شده است . 


 بازدید 100 میلیونی سایت در طول 4 سال (48 ماه) و بازدید 200 میلیونی سایت در طی 22 ماه ، اتفاق افتاد اما بازدید 300 میلیونی سایت کانون در طی 15 ماه به دست آمد . 


گزارش مراسم بازدید 100 میلیونی


گزارش مراسم بازدید 200 میلیونی 
سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد

به همین مناسبت کیک بازدید 300 میلیونی سایت کانون در جلسات مختلف بریده شد. 
سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد


سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کردسایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد


سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد
سایت کانون از 300 میلیون بازدید عبور کرد