پنجشنبه 8 مهر،همه مطالب درسی 9 مهربرای دهم، یازدهم وهنرستان

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 9 مهر 1400 فراهم شود.

پنجشنبه 8 مهر،همه مطالب درسی 9 مهربرای دهم، یازدهم وهنرستان

دانش آموزان عزیز دهم، یازدهم و هنرستانی ها ،سلام!!!

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 9 مهر  1400 فراهم شود.

با کلیک بر روی عنوان هر مطلب به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.


یازدهم عمومی

درسمبحث و نویسنده
ادبیات

حرف ربط و اضافه در زبان فارسی - فارسی دهم - آفرین ساجدی

آرایه‌های ادبی - آرایه تشخیص - امیرحسین رضافر

آرایه‌های ادبی - آرایه مراعات نظیر (درس 17 دهم) - علی توکـلی

انواع جمله - درس 10 فارسی دهم -  امیرحسین رضافر

جزوه‌ی درس «طوطی و بقال» - ادبیات دهم - (5 نکته ویژه جمع‌بندی) - امیرحسین رضافر

منادا در چند سطر- درس 16 ادبیات فارسی 1 - امیرحسین رضافر

نکاتــی از درس «خسرو» - درس 16 فارسی1 - هیرش صمـدی

آرایه‌های ادبی - آرایه تشبیه - امیرحسین رضافر

نقیضه‌پردازی - 3 نکته‌ی مهم از درس 16 فارسی 1 - هیرش صمدی

تفاوت‌ها و شباهت‌های آرایه تناسب و مراعات نظیر- ادبیات دهم -امیرحسین رضافر

شیوه بلاغی - درس 11 فارسی دهم - امیرحسین رضافر

قلمرو فکری درس «طوطی و بقال»-فارسی1-آفرین ساجدی

ادبیات داستانـی - ادبیات دهم - آزمونک - امیرحسین رضافر
عربی

اسم فاعل و مفعول - قواعد درس 8 عربی دهم - امیرحسین رضافر

درس 7 و 8 - عربی 1 - آزمونـک - امیرحسین رضافر

خلاصه قواعد درس 6 عربی دهم-فعل مجهول-امیرحسین رضافر

نون وقایه - درس 7 عربی دهـم - امیرحسین رضافر

درس 5 عربی دهم - انواع جمله -امیرحسیـن رضافر

اشکال افعال - عربی دهم - امیرحسین رضافر

صفحه 1 تا 79 - 5 تست برای مرور عربی دهم - رادمن سرداری
زبان انگلیسیصفات مقایسه‌ایی و عالی - گرامر درس 3 زبان انگلیسی1 - مهدی طاهری
5سؤال مهم زبان دهم - (آزمون 9 مهر) - سیدعلی موسوی‌فرد
واژگان درس سوم زبان نهم - آزمونک - فائزه کریـمی
گرامر درس 3 زبان دهم - آزمونک - فائزه کریمـی


یازدهم تجربی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

اعمال روی پیشامدهای تصادفی - ریاضی دهم تجربی - لیلا نورانی

پیشامدهای تصادفی - تست از فصل7 ریاضی دهم - لیلا نورانی

پیشامد تصادفی-فصل7-ریاضی دهم تجربی-لیلا نورانی

تابع - ریاضی دهم تجربی - مبینا علیزاده

معادله‌ها و نامعادله‌ها - ریاضی دهم تجربی - مبینا علیزاده

توان‌های گویا و عبارات جبری - ریاضی دهم تجربی - درسنامه - مبینا علیزاده

به دست آوردن برد توابع - ریاضی دهم - فیلم آموزشی - سهیل سهیلی

معادله درجه دو-قرار گرفتن عددی بین دو ریشه سهمی- فیلم آموزشی - سهیل سهیلی 

زیستتنفس - زیست دهم تجربی - مبینا علیزاده
گوارش و جذب مواد - درسنامه زیست دهم - مبینا علیزاده
دنیای زنده - فصل یک زیست دهم - بابک رسولی
فیزیککار و انرژی - فیزیک دهم تجربی - درسنامه - مبینا علیزاده
دما و گرما - فیزیک دهم تجربی - درسنامه - مبینا علیزاده

قانون کولن-فصل اول-فیزیک یازدهم-محمد قدس

شیمی

فصل یک - شیمی دهم - خلاصه نکات - سیده محدثه حسینی

انحلال پذیری وقطبیت مولکولها -شیمی دهم-خلاصه نکات -نوید آرمات

کیهان ،زادگاه الفبای هستی - فصل یک شیمی دهم - مبینا علیزاده


یازدهم ریاضی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

مرجع و متمم - ریاضی دهم - محمد مهدی رنجبر

فیزیک

فشار در شاره‌ها - فیزیک دهم - محمد مهدی رنجبر

ویژگی‌های مواد - فیزیک دهم - محمد مهدی رنجبر

ویژگی‌های فیزیکی مواد - فیزیک دهم - حنانه اتفاقی

شیمی

انحلال پذیری و قطبیت مولکولها -شیمی دهم-خلاصه نکات -نوید آرمات

آب آهنگ زندگی - شیمی دهم - محمد مهدی رنجبر

رد پای گاز‌ها در زندگی - شیمی دهم - محمد مهدی رنجبر
آزمونک دروس اختصاصی

آزمونک درس‌های تخصصی- یازدهم ریاضی - محمد مهدی رنجبر


یازدهم انسانی

درسمبحث و نویسنده
منطق

جمع بندی منطق - جامع - تست‌های کنکور - سید محمد مهدی طباطبایی

منطق - تست جمع بندی با جواب تشریحی - مهرشاد ایمانی نسب

فلسفه

درس 1 تا 5 - فلسفه یازدهم - تست مروری - مهرشاد ایمانی نسب

علوم و فنون ادبی

شیوه مطالعه علوم و فنون ادبی 1 - برای آمادگی در آزمون 9 مهر - اعظم نوری نیا


دهم ریاضی و تجربی

درسمبحث و نویسنده
درس های اختصاصیعلوم

جمع بندی علوم - علوم نهم - درسنامه و تست - الهه پروری

زمین ساخت ورقه ای - درسنامه علوم نهم - معصومه نوروزی

نیرو - تست و پاسخ علوم نهم - ستاره قرشی

نیرو - درسنامه علوم نهم - معصومه نوروزی
به دنبال محیطی بهتر برای زندگی - درسنامه علوم نهم - فاطمه احدزاده
رفتار اتم‌ها با یکدیگر - درسنامه علوم نهم - فاطمه احدزاده
حرکت چیست؟ - درسنامه علوم نهم - فاطمه احدزاده
مواد و نقش آنها در زندگی - درسنامه علوم نهم - فاطمه احدزاده
جمع بندی درس 1 تا 10 علوم نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده

گروه‌بندی و گوناگونی جانداران - علوم نهم (زیست) - امیررضا کتابچی
گیاهان آوند دار، دنیای گیاهان - علوم نهم زیست - امیررضا کتابچی
تندی متوسط و لحظه‌ای- حرکت چیست؟ - فیزیک نهم -جواد احمدی‌شعار
طبقه‌بندی عنصرها،مواد و نقش آنها در زندگی - علوم نهم - درسنامه - جواد احمدی‌شعار
ریاضیعبارت‌های گویا - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
خط و معادله‌های خطی - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
فصل توان و ریشه - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
استدلال و اثبات در هندسه - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
احتمال رخ دادن پیشامد - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
مجموعه‌های متناهی و نامتناهی - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
مجموعه ها - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
نحوه‌ی نمایش مجموعه ها - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده
جمع بندی درس 1 تا 8 ریاضی نهم - تست و پاسخ  - فاطمه احدزاده
زیرمجموعه - مجموعه‌ها ریاضی نهم - فاطمه راسخ
مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها - ریاضی نهم - فاطمه راسخ

معادله‌های خطی -ریاضی نهم-حل تست-حنانه اتفاقی

درس های عمومیزبان انگلیسی

جمع بندی درس 1 تا 6 زبان نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده

ادبیات

جمع بندی فارسی - فارسی نهم - درسنامه و تست - الهه پروری

تشابهات املایی - ادبیات - فرشته باقری

صفت تفضیلی - فارسی نهم - آفرین ساجدی

جمع بندی درس 1 تا 17 فارسی نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده

آرایه های ادبی - وجه تمایز آرایه تضمین از تلمیح - امیرحسین رضافر

آرایه‌های ادبی - آرایه تضاد - امیرحسین رضافر

عربی

قواعد فعل امر - عربی نهم - میلاد نقـشی

جمع بندی درس 1 تا 10 عربی نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده


دهم انسانی

درسمبحث و نویسنده
ریاضیمجموعه‌ها و احتمال - درسنامه درس اول ریاضی نهم - پرگل رحیمی
ادبیات

ساختمان واژگان -فارسی نهم- پرگل رحیمی

فارسی نهم- خلاصه دروس 1 تا 13 - الهه پروری

عربیلای نهی و نفی - عربی نهم - درسنامه و تست - فاطمه منصورخاکی
عربی نهم - خلاصه دروس 6 تا 10 - الهه پروری
زبان انگلیسیزبان نهم - آزمونک زبان - سید علی موسوی فرد


هنرستان

درسمبحث و نویسنده
الکتروتکنیک

آمپلی‌فایر- الکتروتکنیک - نکات درسی - سعید کمالو

انواع کابل‌کشی-الکتروتکنیک-درسنامه-فاطمه مقیسه ای

حسابداری

کارت حساب کالا (2)- حسابداری- نکات درسی - سعید کمالو

کارت حساب کالا (1)- حسابداری- نکات درسی - سعید کمالو

تعاریف حقوق و دستمزد-حسابداری-نکات درسی-فاطمه مقیسه ای

شبکه و نرم افزار رایانه

نرم‌افزارهای ارائه- شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو

تنظیمات سیستم عامل- شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو

نگهداری سیستم‌ها- شبکه و نرم‌افزاررایانه- نکات درسی-سعید کمالو

سیستم عامل- شبکه و نرم‌افزار رایانه - نکات درسی - سعید کمالو

دسته‌بندی رایانه‌ها - شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی- سعید کمالو

مفاهیم رایانه - شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی - سعید کمالو

ذخیره پرونده- شبکه و نرم‌افزار رایانه - نکات درسی - سعید کمالو

سناریونویسی- شبکه و نرم‌افزار رایانه - نکات درسی - سعید کمالو

انواع عملگردرسی شارپ-شبکه ونرم افزار-نکات درسی-فاطمه مقیسه ای

فارسی و نگارش

اسم مبالغه-عمومی هنرستان-درسنامه فارسی ونگارش - فاطمه مقیسه ای

دینی 

بررسی آیات دو درس آخر-عمومی هنرستان-آیات دینی-فاطمه مقیسه ای

شیمی

اتصال اتم‌ها به هم-عمومی هنرستان-درسنامه شیمی-فاطمه مقیسه ای

ریاضی

نسبت و تناسب-عمومی هنرستان-درسنامه ریاضی-فاطمه مفیسه ای

فیزیک

حرکت غیریکنواخت اجسام -عمومی هنرستان-نکات فیزیک-فاطمه مقیسه ای

حرکت یکنواخت-عمومی هنرستان-نکات فیزیک-فاطمه مقیسه ای

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )