درس 10 فارسی دهم - انواع جمله - امیرحسین رضافر

در این مطلب خلاصه‌ای از نــکات درس 10 فارسی دهم را باهم میخوانیم...

درس 10 فارسی دهم - انواع جمله - امیرحسین رضافر

ســـلام دانــش آموزان عــزیز

در این مطلب خلاصه‌ای از نــکات درس 10 فارســی دهم را باهم می‌خوانــیم.

بخشی نـکات این جزوه در اینجا آورده شـده اســت:

جمله‌ی مستقل جمله‌ای است که جزئی از یک واحد بزرگتر نباشد، در واقع جمله‌ی مستقل نیازمند اجزای دیگری نیست.

جمله ی مستقل دو نوع دارد: 1- جمله ی ساده 2- جمله ی مرکب

جمله ی ساده جمله ای است که یک فعل دارد و دارای یک یا چند وابسته است. به دیگر سخن جمله ساده جمله‌ای است که درآن تنها یک فعل به کاررفته باشد.

مانند : من روز مادر را به مادرم تبریک گفتم.

خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

جمله‌ی مرکب جمله ای است که بیش از یک فعل دارد؛

 مانند: وقتی به مدرسه رفتم باران می بارید.

مانند:  اینها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را ازرُعب و وحشت میلرزانند.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )