وجه تمایز آرایه تضمین از تلمیح - امیرحسین رضافر

در این مطلب در خصوص وجه ممیزه آرایه‌های ادبی تلمیح و تضمین از یکدیگر مطالبی میخوانیم...

وجه تمایز آرایه تضمین از تلمیح - امیرحسین رضافر


جزوه مختصر و مفیـــد ادبیات فارســی

این نمونه جزوه ها در چندین مطلب برای شما دانش آموزان عــزیز بارگذاری می شوند.

در این خلاصه نکات سعی شده است تا با ارائه مثال های متعدد مطلب در ذهن دانش آموز به خوبی و به دور از ابهام جای بگیرد. این مطلب در یادگـیری مباحث درس «آرشی دگـر» به شما کمک خواهد کرد و در افزایش آمادگــی‌تان برای حضور در آزمون 9 مهـر مؤثــر است.

این بار : آرایــــه ادبی تضمین و تلمیح


* برای مشاهده این جزوه کافی است فایل زیر را دانلود نمایید.