منطق - تست‌های جامع - جمع بندی کل کتاب - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم از طریق حل تست به جمع بندی تمام دروس کتاب منطق بپردازیم .

منطق - تست‌های جامع - جمع بندی کل کتاب - مهرشاد ایمانی نسب

سلام دوستان عزیز رشته انسانی  . . . ! ! ! 🙋‍♂️
 
 در این مطلب قصد داریم از طریق 
حل تست به جمع بندی تمام دروس کتاب منطق بپردازیم .
 
 دوستان عزیز انسانی ، لطفا ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و خودتان را محک بزنید  و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . 

تهیه کننده :  مهرشاد ایمانی نسب - دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران


مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


ویژگی های مطلب 

🔵  تست های کاربردی و جامع  🔵  

🔵  پاسخ های تشریحی  🔵 تست اول 

تأکید منطق بر چه امری می باشد ؟

 1)خدمت به سایر علوم و دانش ها                                  2)تعریف دقیق اصطلاحات خاص 

3)جلوگیری از خطای اندیشه و مغالطات                            4)آموزش شیوه درست اندیشیدن  


تست دوم 

سخن از واقعیت یا عدم واقعیت یک مفهوم با استفاده از ....... است و ........ چیزی است که ......... مفهوم را روشن می کند . 

 1)تصدیق – استدلال – هستی                                       2)تصور – تصدیق – هستی 

3)تصور – تعریف – چیستی                                          4)تصدیق – تعریف – چیستی 

 


پاسخنامه تشریحی درس اول


تست اول 


تست دوم تست اول 

کدام گزینه نادرست است ؟ 

 1)استفاده از عبارات دو پهلو (مغالطه ابهام در عبارت )                               2)استفاده از کلمات دارای بار ارزشی متفاوت (مغالطه بار ارزشی ) 

3)اشتباه گرفتن کلمات با ظاهر مشابه (مغالطه توسل به معنای ظاهری )       4)عدم رعایت حرکت کلمات (مغالطه نگارشی کلمات ) 


تست دوم 

لفظ (( ایران )) در عبارات (( فردا به ایران بر می گردم )) ، ((ایران سربلند است )) ، (( وطن من ایران است )) به ترتیب بیانگر چه نوع دلالتی است ؟ 

 1)تضمنی – التزامی – مطابقی                                                2)مطابقی – التزامی – تضمنی 

3)تضمنی – التزامی – تضمنی                                                4)مطابقی – التزامی – مطابقی  پاسخنامه تشریحی درس دوم  


تست اول 


تست دوم تست اول 

کدام دسته از مفاهیم زیر همگی کلی هستند ؟ 

 1)تلخ – وجود – کتاب فلسفی – ایران                                  2)شریک الباری – دریای جیوه – حضرت مسیح – دوست من 

3)منطق – ستاره – وحی – مولود                                        4)آب – شجاع – روح – کره زمین 


تست دوم 

اگر بدانیم که ((هر الف ب است )) در آن صورت کدام یک از نسب اربع بین الف و ب قطعاً برقرار نیست ؟ 

 1)تباین – عموم و خصوص من وجه                                       2)تباین – عموم و خصوص مطلق 

3)عموم و خصوص مطلق – عموم و خصوص من وجه              4)تنها تباین  پاسخنامه تشریحی درس سوم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

به ترتیب تعریف ((شتر)) به ((حیوان دو کوهانه)) و ((چشم)) به ((نرگس)) محکوم به چه احکامی است ؟ 

 1)جامع نیست – واضح نیست                                                     2)مانع نیست – دوری است 

3)جامع افراد نیست – دوری است                                                 4)مانع اغیار نیست – واضح نیست 


تست دوم 

وقتی می گوییم تعریفی جامع است ، یعنی . . . 

 1)محتویات تعریف بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند .                   2)تعریف تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند .

3)تعریف تمامی مصادیق آن مفهوم را در برگیرد .                             4)تعریف ، جامع تمامی مفاهیم مورد تعریف باشد . پاسخنامه تشریحی درس چهارم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

استقراهای تعمیمی ، استنتاج ............. است و ............ 

 1)جزئی از کلی – در یک سطح از قوت و ضعف قرار نمی گیرند .         2)کلی از جزئی – دارای نتیجه های یقینی هستند .

3)جزئی از کلی – دارای نتیجه های یقینی هستند .                         4)کلی از جزئی – در یک سطح از قوت و ضعف قرار نمی گیرند . 


تست دوم 

کدام عبارت بیانگر یک استقرای تمثیلی است ؟ 

 1)قابلمه و دسته ی آن هر دو فلزی هستند ،پس هیچ یک نمی سوزند .

2)این حیوان سم دار است ،بنابراین مانند سایر سم داران علف خوار است . 

3)ماه تولد مریم با برادرش یکی است ، بنابراین او خلق و خوی برادرش را دارد .

4)هر کتابی که مریم خوانده ، داستانی است ،پس مریم کتاب های داستانی می خواند . پاسخنامه تشریحی درس پنجم


تست اول 


تست دومتست اول 

کدام عبارت بیانگر یک قضیه محصوره است ؟ 

 1)کلمات بیانگر تصورات ذهن هستند .                                        2)مجموعه اعداد فرد ، غیر قابل شمارش هستند . 

3)جامعه بشری ، دربرگیرنده سایر جوامع انسانی است .                   4)مجموعه ، از پنج حرف تشکیل می شود و در اصل عربی است .


تست دوم 

کدام عبارت ، یک قضیه شرطی نیست  ؟

 1)اگر از خواب برخاستی ، به مدرسه برو .                                        2)مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر . 

3)به جان خودم اگر بروم .                                                           4)چو بیایی غم دل با تو بگویم .  پاسخنامه تشریحی درس ششم


تست اول 


تست دوم تست اول 

(( بعضی ب الف است )) عکس مستوی کدام قضایا می تواند باشد ؟    

 1) ((بعضی الف ب نیست)) و ((هر الف ب است))                        2) ((هیچ الف ب نیست)) و ((بعضی الف ب است)) 

3) ((بعضی الف ب است)) و ((هر الف ب است))                          4) ((هیچ الف ب نیست)) و ((هر الف ب است)) 


تست دوم 

هرگاه قضیه ((هر الف ب است )) را عکس کرده و سپس نقیض عکس آن را بسازیم ، کدام قضیه به دست می آید ؟ 

 1)بعضی ب الف نیست .                                          2)هیچ ب الف نیست .

3)بعضی ب الف است .                                           4)هر ب الف است . پاسخنامه تشریحی درس هفتم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

در رابطه با قیاس اقترانی نمی توان گفت . . . 

 1)اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده اند .                        2)میان قضایایی برقرار می شود که با یکدیگر حتماً ارتباط دارند .

3)از یک قضیه حملی و یک قضیه شرطی تشکیل شده است .         4)ممکن است شرایط اعتبار را نداشته باشد . 


تست دوم 

اگر نتیجه ی قیاس معتبری ((هیچ الف ج نیست)) باشد ،کدام گزینه مقدمات اول و دوم را به درستی نشان می دهد ؟

 1)هیچ الف ب نیست – هیچ ج ب نیست                                        2)هیچ ب الف نیست – هر ب ج است 

3)هیچ ب الف نیست – هر ج ب است                                            4)هر الف ب است – بعضی ب ج نیست 

 


پاسخنامه تشریحی درس هشتم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

درباره قیاس استثنائی نمی توان گفت . . . 

 1)مقدمه اول آن حتماً شرطی است .                                         2)بدون یک مقدمه حملی تشکیل نمی شود .

3)یک مقدمه ی آن ممکن است متصله یا منفصله باشد .               4)نتیجه استدلال ضرورتاً در یکی از مقدمات آمده است . 


تست دوم 

در قضیه ((الف ،ب یا ج است)) اگر ((یا)) حذف شود ، . . . 

 1)یک قضیه حملی با محمول (( ب ج )) باقی می ماند .                        2)دو قضیه حملی باقی می ماند .

3)یک قضیه حملی با موضوع ((الف)) باقی می ماند .                            4)قضیه ای باقی نمی ماند . پاسخنامه تشریحی درس نهم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

کدام مورد از تفاوت های میان متفکر نقاد و غیر نقاد به شمار نمی آید ؟ 

 1)جدی گرفتن فرایند تفکر                                                  2)مطالعات گسترده پیرامون هر موضوعی 

3)توجه آگانه به اندیشیدن                                                 4)پرسش سوالات درست و به جا 


تست دوم 

مثل (( عیب نبینند به جز اهل عیب )) به کدام یک از انواع مغالطات اشاره دارد ؟ 

 1)مغالطه توسل به احساسات                                       2)مغالطه بار ارزشی کلمات 

3)مغالطه مسموم کردن چاه                                         4)مغالطه تمثیل ناروا پاسخنامه تشریحی درس دهم 


تست اول 


تست دوم 📌  لینک درسنامه های مرتبط  📌

درس 1 - منطق ترازوی اندیشه

درس 2 - لفظ و معنا 

درس 3 - مفهوم و مصداق

درس 4 - اقسام و شرایط تعریف

درس 5 - اقسام استدلال استقرایی

درس 6 - قضیه حملی

درس 7 - احکام قضایا

درس 8 - قیاس اقترانی

درس 9 - قضیه شرطی و قیاس استثنایی

درس 10 - سنجشگری در تفکر صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی

سپاس از توجه شما   🌹 🌹 🌹

5/30/2023 4:23:04 AM
Menu