کارنامه‌ی اشتباهات، ابزاری زودبازده برای پیشرفت

نگاه شما به اشتباهاتی که در جلسه‌ی آزمون دارید چگونه است؟ آیا آن‌ها را یک تهدید می‌دانید یا یک فرصت؟

کارنامه‌ی اشتباهات، ابزاری زودبازده برای پیشرفت

نگاه شما به اشتباهاتی که در جلسه‌ی آزمون دارید چگونه است؟ آیا آن‌ها را یک تهدید می‌دانید یا یک فرصت؟

اشتباهات شما در جلسه‌ی آزمون در نشان می‌دهد که در آن سؤالات یادگیری ناقص دارید و با اندکی توجه می‌توانید آن‌‌ها را به یادگیری کامل تبدیل کنید. برای این کار بهترین ابزار کارنامه‌ی اشتباهات است که با یک کلیک ساده، تمام اشتباهات شما را در دو حالت آزمون‌محور و درس‌محور در اختیارتان قرار می‌دهد. شما می‌توانید بلافاصله آن اشتباهات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

حجم محدود سؤالات در کارنامه‌ی اشتباهات و آگاهی از اینکه قبلاً به سؤالات آن پاسخ اشتباه داده‌اید، باعث توجه ویژه‌ی شما به آن‌ها خواهد شد. از این ابزار زودبازده برای پیشرفت حتماً در برنامه‌ی مطالعاتی خود استفاده کنید.