مسابقه نوروزی در اپلیکیشن کانونی ها

نوروز امسال نسخه جدید و کاملا متفاوت اپلیکیشن کانونی منتشر شد.

مسابقه نوروزی در اپلیکیشن کانونی ها


نسخه جدید و کاملا متفاوت اپلیکیشن کانونی منتشر شد.

نسخه قبلی اپلیکیشن تعداد 370 هزار کاربر داشت ، کاربران اپلیکیشن کانونی ها ویژه:

  • دانش آموزان کانون

  • دانش آموزان غیر کانونی

  • معلمان

  • اولیا

  • و هر فرد علاقه مند به خدمات آموزشی  باشد.


  • با آغاز انتشار نسخه جدید بخش مسابقه را فعالتر کرده ایم و به 2 بخش تقسیم کرده ایم.

جالب است بدانید  به مدت 2 سال است که به صورت مداوم و هر شب ساعت 21 مسابقه درسی در اپلیکشن کانونی ها برگزار شده است که این مسابقه بین دانش آموزان هر مقطع صورت گرفته است.

نوروز 1400 مسابقه علمی -آموزشی از سایت کانون را با هدف آشنایی با مطالب علمی ومطالعه آنها نیز به آن اضافه کرده ایم.

                    

                                                       دانلود اپلیکیشن کانونی ها


نحوه اجرا و شرکت:

هر روز 3 مطلب از مطالب علمی،نجوم ، ورزش ، فن آوری و کامپیوتر و سایر مطالب سایت کانون در اپلیکیشن برای مطالعه کاربران قرار می گیرد  و هر شب ساعت 21 از یکی از آن مطالب 3 گانه روز یک سوال مطرح می شود.:


جوایز:

هر شب به 100 نفر از برندگان مبلغ 50000 هزار تومان امتیاز خرید از سایت vistor.shop به همراه ارسال رایگان اهدا می شود.

البته میزان تعداد جوایز متناسب با میزان مشارکت کنندگان نیز افزایش خواهد یافت.از اینکه نوروز 1400 را با اپلیکیشن کانونی ها همراه  هستید خوشحالیماسامی برندگان مسابقه نوروزی

تعداد برندگان : 3755 نفر


گروه آزمایشیتعداد برنده
متوسطه ۲766
کنکوری ها561
متوسطه ۱524
دبستان250
دوازدهم هنرستان2
دهم هنرستان1


کد تخفیف برای تمام کسانی که نامشان در لیست زیر اعلام شده است kanooniha می باشد

 برای استفاده از کد تخفیف در سایت ویستور با شماره موبایلی که در اپلیکیشن کانونی ها ثبت نام کرده اید و مسابقه شرکت کرده اید وارد شده و خرید خود را انجام دهیدمقطع کنکوری ( تعداد برندگان 475 نفر)


نامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهروضعیت کانونی
رعناابول پورانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
رمضانعلیاسبوچینانسانی نظام جدیدآغوزبن بابلغير کانوني
محدثهاصلانیانسانی نظام جدیدنهاوندکانوني
غزالهافراانسانی نظام جدیداردبیلکانوني
امیر حسینافضلی ده زیاریانسانی نظام جدیدکرمانکانوني
لقمانالماسیانسانی نظام جدیدایذهغير کانوني
علیامام وردیانسانی نظام جدیدقروه درجزینغير کانوني
زهراامیدیانسانی نظام جدیدقروه درجزینغير کانوني
مهدیامینیانسانی نظام جدیدزنجانغير کانوني
ماهامینیانسانی نظام جدیدانجیرهغير کانوني
فاطمهایمانی مقدمانسانی نظام جدیدخوافکانوني
یاشارآب برینانسانی نظام جدیدارومیهکانوني
زهراآزرمانسانی نظام جدید غير کانوني
فاطمه ساداتباطنیانسانی نظام جدیدبهارستانکانوني
زینبباقریانسانی نظام جدیدزنجانکانوني
مسعودبدراق نژادانسانی نظام جدیدکلالهغير کانوني
گلیبهرامیانسانی نظام جدیدمینابغير کانوني
مهدیبهشتی فرانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
سعیدبیاتانسانی نظام جدیددورودکانوني
زینبترابیانسانی نظام جدیدشهرضاکانوني
امیرتوکلیانسانی نظام جدیدآهوئیهغير کانوني
علیرضاجبلهانسانی نظام جدیدآمند/قره قانلوغير کانوني
رضاجبلهانسانی نظام جدیدجغتایغير کانوني
مبیناجزخاتونیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
زهراجوانانسانی نظام جدیدآبادان تپهغير کانوني
معصومهجوانشیریانسانی نظام جدید غير کانوني
محمدرضاچرخ گرانسانی نظام جدیدخویغير کانوني
شروینحسامیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
فاطمهحسین پورانسانی نظام جدید غير کانوني
محمدحیدریانسانی نظام جدیدتهرانغير کانوني
بهنامخالصیانسانی نظام جدیدسرایانکانوني
بهنامخالصیانسانی نظام جدیدآزرانغير کانوني
برهانخدادادی نیازآبادیانسانی نظام جدیدتربت حیدریهکانوني
عباسرامهانسانی نظام جدیدگرمسارکانوني
زهرارامهانسانی نظام جدیدآرادانغير کانوني
نیکورحمتیانسانی نظام جدیدمشهدغير کانوني
آیدارحیمیانسانی نظام جدیدسپیدانغير کانوني
زهرارحیمیانسانی نظام جدیدآبگرمغير کانوني
آرزورحیمیانسانی نظام جدیدآبادهغير کانوني
مصیبرحیمیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
سارارحیمیانسانی نظام جدیدایلامغير کانوني
سوگندرحیمیانسانی نظام جدیدارومیهغير کانوني
زینبرحیمی منجرموئیانسانی نظام جدیدلردگانکانوني
ریبواررستمیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
رامیاررستمیانسانی نظام جدیدربطکانوني
فاطمهرفعت فردانسانی نظام جدیدبوشهرکانوني
برکترئیسیانسانی نظام جدیدچابهارکانوني
زهراژاله دوستانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
زینبساکیانسانی نظام جدیددشت آزادگانکانوني
ماجدهسالخوردهانسانی نظام جدیدبستککانوني
میناسعادتیانسانی نظام جدیدآبقهغير کانوني
محمدسلیمانیانسانی نظام جدید غير کانوني
عبدالرحیمشریفی آذرانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
نهادشلمگانی ساعتلوئیانسانی نظام جدیدارومیهغير کانوني
زهراصفری خویندیزجانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
ژیلاعباسیانسانی نظام جدیدتهرانغير کانوني
آرمینعبدالحسینیانسانی نظام جدیدنظرآبادکانوني
الیناعبدالحسینیانسانی نظام جدیدنظرآبادغير کانوني
امیرحسینعلی زادهانسانی نظام جدیدکهنوجکانوني
محمدعلیزادهانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
مهدیعلیزادهانسانی نظام جدیداسفراینغير کانوني
سیده فاطمهعلیزادهانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
فاطمهعلیزادهانسانی نظام جدیداسفراینغير کانوني
فاطمهعمادیانسانی نظام جدیدخوانسارغير کانوني
پردیسغلامیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرافرجیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
آیدافیروزیانسانی نظام جدیدتل بیضاکانوني
زینبقاسم پورانسانی نظام جدیدصحنهکانوني
حسینقاسمیانسانی نظام جدیدالوندکانوني
سمیراقره قولانسانی نظام جدیدبندرترکمنکانوني
یاسمینقیطاسیانسانی نظام جدیدنهاوندغير کانوني
نیلوفرقیطاسیانسانی نظام جدیدآبدرغير کانوني
فاطمهکبریادارانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
زینبکدخدا دهخانیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
امیر علیکریمیانسانی نظام جدیدآبادغير کانوني
سایهکریمیانسانی نظام جدیدباریکه نظامغير کانوني
طیبهکریمیانسانی نظام جدیدشهرضاغير کانوني
امیرحسینکیوان فرانسانی نظام جدیدخوافکانوني
فائزهگودرزیانسانی نظام جدیدالیگودرزکانوني
نرگسمحبیانسانی نظام جدیدآبدرغير کانوني
زینبمحمدزادهانسانی نظام جدیدکاشمرکانوني
آرسامحمدیانسانی نظام جدیدارومیهغير کانوني
فاطمهمرادیانسانی نظام جدیدبستانه هرمزگانغير کانوني
میثممرادیانسانی نظام جدیدارومیهغير کانوني
جمالمصطفی زاده دریکانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
متینمطهریانسانی نظام جدیداصفهانکانوني
حسینمظهریانسانی نظام جدیدقمکانوني
اسرامقتدریانسانی نظام جدیدمهابادغير کانوني
محمدمنظریانسانی نظام جدیدابراهیم آبادسیرجانغير کانوني
امیرمنظریانسانی نظام جدیدآهوئیهغير کانوني
سمیهمهدی پورانسانی نظام جدیدمراغهغير کانوني
یاسینمهدیانانسانی نظام جدیدیزدکانوني
محمد علیمیرشکاریانسانی نظام جدیدآباده طشکغير کانوني
جوادمیرشکاریانسانی نظام جدیدآب باریکغير کانوني
علیناظوریانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
مصطفینصراللهیانسانی نظام جدیدخوافغير کانوني
پریانورالهیانسانی نظام جدیدقروهکانوني
زهرانوروزیانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
فاطمهواحدیان رضاییانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرایاوریانسانی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرااسدیانسانی نظام قدیمسرابلهغير کانوني
زینالجعفریانسانی نظام قدیمآبریزغير کانوني
سیدمحمدرضادادگسترانسانی نظام قدیمتهرانغير کانوني
سمیهعصارانسانی نظام قدیمآب جهان /رهوردغير کانوني
زینبفرخیانسانی نظام قدیم غير کانوني
نگینقمبریانسانی نظام قدیمآئینه ورزانغير کانوني
اکبرکریمیانسانی نظام قدیممسجدسلیمانغير کانوني
زینبیاراحمدیانسانی نظام قدیم غير کانوني
مریم...تجربی نظام جدید غير کانوني
فرزانهابراهیمیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
ساراابراهیمی سعیدتجربی نظام جدیدملکانکانوني
پریااحمدپورتجربی نظام جدیدپاوهغير کانوني
اسماعیلاحمدیتجربی نظام جدیدبردخونغير کانوني
علیرضااحمدیان شالچیتجربی نظام جدیدگرگانکانوني
علی رضااسدلوتجربی نظام جدیدخویکانوني
اسماعیلاسدیتجربی نظام جدیدسعادت شهرغير کانوني
فاطمهاسفندیاریتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
نسیماسفندیاریتجربی نظام جدیداوزکانوني
امیر مهدیاسکندریتجربی نظام جدیدآئینه ورزانغير کانوني
ریحانهاسماعیل وندیتجربی نظام جدیدایذهغير کانوني
عاطفهاسماعیل وندیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
علیاسماعیلیتجربی نظام جدیدرفسنجانغير کانوني
مطهرهاسماعیلیتجربی نظام جدیدرودانکانوني
حافظهافضلیتجربی نظام جدیدخوافکانوني
امیرمحمدامینیتجربی نظام جدیدیزدغير کانوني
خدیجهاولادقبادتجربی نظام جدیدکوهدشتغير کانوني
کوثرایزدبخشتجربی نظام جدیدسلماسکانوني
میلادایمانیتجربی نظام جدیدشیروانکانوني
سپهرآرمانتجربی نظام جدیدآبقهغير کانوني
محمدرسولبازوندتجربی نظام جدیدرومشکانکانوني
ملیکاباقریتجربی نظام جدیدرباط کریمکانوني
نازنین ساداتباقریتجربی نظام جدیداصفهانکانوني
زهراباقریتجربی نظام جدیدجاجرمکانوني
امیدبختیاریتجربی نظام جدیدخوافغير کانوني
مجیدبختیاریتجربی نظام جدیدآب جهان /رهوردغير کانوني
غلام حیدربختیاریتجربی نظام جدیدآب جهان /رهوردغير کانوني
ماهانبختیاریتجربی نظام جدیدآبیزغير کانوني
احسانبراتی درمیانتجربی نظام جدیدسربیشهکانوني
محمدمهدیبزرگیانتجربی نظام جدیداصفهانکانوني
رضابلوریانتجربی نظام جدیدبروجردکانوني
غفوربهپوربله سور سفلیتجربی نظام جدیدخویکانوني
ژیلابهروزیتجربی نظام جدیدکرمانشاهکانوني
روناکبهروزیتجربی نظام جدیدکرمانشاهغير کانوني
بهنوشبهروزیتجربی نظام جدیدکرمانشاهغير کانوني
نیمابهلولیتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
اسراءبهنامتجربی نظام جدیدمیانهکانوني
محمد حسینبیاتتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
سانابیرانوندتجربی نظام جدیدآشورآبادغير کانوني
زهرابیرانوندتجربی نظام جدیدآبادانغير کانوني
نگینپورامیرتجربی نظام جدیدخرم آبادغير کانوني
مریمپورحسین ساری چمنتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
سمیهپیرویتجربی نظام جدیدآب جهانغير کانوني
علیپیغمبری اسفنجانیتجربی نظام جدیدتبریزکانوني
مریمتقویتجربی نظام جدید غير کانوني
فاطمه الساداتتقویتجربی نظام جدیددهاقانغير کانوني
سجادتقیانتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
محمدعلیتیموری صفی آبادتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
غلامعلیتیموری صفی آبادتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
سامتیموریانتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
مهلاجعفریتجربی نظام جدیدزرندغير کانوني
سوداجعفری جمال آبادتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
میثمجعفریانتجربی نظام جدیدخمینی شهرغير کانوني
الههجلالی مرندتجربی نظام جدیدمرندکانوني
آرمیتاجلیلی نرگسیتجربی نظام جدیدمسجدسلیمانکانوني
محمدچاملیتجربی نظام جدیدشادگانکانوني
نازنینح صدیقتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
محمد رفیعحاجی لی دوجیتجربی نظام جدیدمراوه تپهکانوني
مهساحبیبیتجربی نظام جدیدشهرکردکانوني
علیحسن پورتجربی نظام جدید غير کانوني
محمدحسنیتجربی نظام جدیدارومیهغير کانوني
عرفانحسینیتجربی نظام جدیدمشهدکانوني
سیدرضاحسینی اقدمتجربی نظام جدیدقره‌ضیاءالدینکانوني
فریباحسینیانتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
زینبحصاریتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
نرگسحمیدیتجربی نظام جدیدنیشابورکانوني
محمدمهدیحیدربیگیتجربی نظام جدیداحمدی /دویرهغير کانوني
تاراحیدریتجربی نظام جدیدایلامغير کانوني
حسینحیدری فردتجربی نظام جدیدچرمشهرغير کانوني
مریمحیدریانتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
مهساخاکنژادتجربی نظام جدیدآبریزغير کانوني
مرضیهخدمتگزارتجربی نظام جدیدبهبهانکانوني
فاطمهخراسانیتجربی نظام جدیدیزدغير کانوني
زهراخلقی تولاییتجربی نظام جدیدنیشابورکانوني
نگینخیرابادیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
محمدطاهاداداشیتجربی نظام جدیدشهرریغير کانوني
سمیراداداشیتجربی نظام جدیدشهرریغير کانوني
آ رمیندرویش یتجربی نظام جدیداسلام آبادغربغير کانوني
آرمیندرویشیتجربی نظام جدیداسلام آبادغربکانوني
آریندرویشیتجربی نظام جدیداسلام آبادغربغير کانوني
فاطمهدشتیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
آریندکامینتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
امیرحسیندلاوریتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
عادلدلایی میلانتجربی نظام جدیدقره‌ضیاءالدینکانوني
هستیدوست محمدیتجربی نظام جدیدمهرانکانوني
مهلارباط جزیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
حسینرحمانیتجربی نظام جدیداکبرآبادکوارغير کانوني
سعیدرحمانیتجربی نظام جدیداکبرآبادکوارغير کانوني
احمدرحمانیتجربی نظام جدیداکبرآبادکوارغير کانوني
فرشتهرحمانی نسبتجربی نظام جدیداکبرآبادکوارغير کانوني
محمدرحیمیتجربی نظام جدیدآبگرمغير کانوني
مریمرستمی هرزویلیتجربی نظام جدیدرودبارمنجیلکانوني
فاطمهرسولی ملکتجربی نظام جدیدارومیهغير کانوني
فاطمهرسولی ملک طالشتجربی نظام جدیدارومیهکانوني
الههرسولیانتجربی نظام جدیدارومیهغير کانوني
حسینرضا پورتجربی نظام جدیدنهبندانکانوني
زهرارضازاده خلخالیتجربی نظام جدیدصومعه سراکانوني
معصومهرضاییتجربی نظام جدیدآئینه ورزانغير کانوني
ثنارضاییتجربی نظام جدیدآغچه قلعهغير کانوني
محمودرضاییتجربی نظام جدید غير کانوني
نرگسرفیعیتجربی نظام جدیددولت آبادکانوني
پریارفیعیتجربی نظام جدیدهفشجانکانوني
فرزانهرمضانی کشکوئیهتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
مهینرمضانیانتجربی نظام جدیدشیروانغير کانوني
سارارنجبرتجربی نظام جدیدآلوسجردغير کانوني
ساراروحانی برشنهتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرهزائریتجربی نظام جدیدبنیادغير کانوني
زهرازهرا مردیتجربی نظام جدیدمحسن آبادغير کانوني
فرزانزواریتجربی نظام جدیدآبقهغير کانوني
محمدمهدیساکیتجربی نظام جدیدنهاوندکانوني
رضاسراوانیتجربی نظام جدیدمینودشتغير کانوني
سهیلاسقلیتجربی نظام جدیدگنبدکانوني
سیناسلیم زاده آذریتجربی نظام جدیدارومیهکانوني
ابوالفضلسلیمانیتجربی نظام جدیدهشترودکانوني
علیسلیمانیتجربی نظام جدیدآبقهغير کانوني
فاطمهسلیمانیتجربی نظام جدید غير کانوني
مریمسنگ سفیدیتجربی نظام جدیدسبزوارکانوني
شیماشادتجربی نظام جدیدقوچانغير کانوني
امیرحسینشریفیتجربی نظام جدیدقزوینکانوني
محمد مهدیشریفی نیاتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
علی اکبرشکرالهیتجربی نظام جدیدنجف آبادکانوني
محمدجوادشکوهیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
محمدشمس الدینیتجربی نظام جدیدکرمانغير کانوني
حسنشهبازیتجربی نظام جدیداندیشهغير کانوني
آرمانشهریاریتجربی نظام جدیدآشورآبادغير کانوني
هماشیانی فرتجربی نظام جدیدپاوهکانوني
زهراشیوانیتجربی نظام جدیدتربت جامکانوني
رقیهصادقیتجربی نظام جدیدشهرجدید پرندکانوني
امیرحسینصادقی زادهتجربی نظام جدیدکنگاورکانوني
حمیدرضاضیغمیتجربی نظام جدیدمشهدغير کانوني
زهراضیغمیتجربی نظام جدیدمشهدکانوني
زهرهضیغمیتجربی نظام جدیدمشهدکانوني
فرشادطالبیتجربی نظام جدیداصفهانکانوني
فریباطالبی بروجنیتجربی نظام جدیدآلونیغير کانوني
مهدیطاهریتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
محمدطیب زادهتجربی نظام جدیدارومیهغير کانوني
علیرضاعابدپورتجربی نظام جدیددارابکانوني
ابوالقاسمعاطفی نیاتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
مهدیهعباس زادهتجربی نظام جدیدبندرعباسکانوني
محمدحسینعباس زادهتجربی نظام جدیدزرین شهرکانوني
محمد احسانعبداللهی علی بیکتجربی نظام جدیدکرجکانوني
سیده فاطمهعبدالهی نژادتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
سجادعربتجربی نظام جدیدگنبدکانوني
فاطمهعسگریتجربی نظام جدیدشهرکردکانوني
حمیدعظیم نیاتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
کوثرعلی محمدیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
مریمعلیدادی شمس آبادیتجربی نظام جدیدخرمشهرکانوني
علیرضاعلیدادی کتجتجربی نظام جدیدلنده دوگنبدانغير کانوني
دیاناغلامیتجربی نظام جدیدآرادانغير کانوني
منیباغیبی حاجی ورتجربی نظام جدیدفارسانکانوني
حسینفرامرزیتجربی نظام جدیدکرمانشاهغير کانوني
مصطفیفرجیتجربی نظام جدیدخرم آبادکانوني
مرتضیفرجیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
مرتضیفرجیتجربی نظام جدیدآتش بیگغير کانوني
کیانافرقهتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
حسنفریحیتجربی نظام جدیدآبادانغير کانوني
اسماءفیروزیتجربی نظام جدیدخوافغير کانوني
نیمافیض الله زادهتجربی نظام جدیدخویکانوني
ابوالفضلقبادیتجربی نظام جدیدارکوازملکشاهیکانوني
زهراقبادیتجربی نظام جدیدمشهدغير کانوني
حمیدقربانیتجربی نظام جدیدهمدانکانوني
زهراقره باشلوئیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
محمدحسینقنبریتجربی نظام جدیددر‌گزکانوني
امیرحسینکاظمیتجربی نظام جدیدخمینی شهرکانوني
ستایشکرباسچیتجربی نظام جدیدبابلکانوني
زهراکرمیتجربی نظام جدیدمیاندوآبکانوني
ساراکریم زادهتجربی نظام جدیدبیرجندکانوني
نوشینکریمیتجربی نظام جدیداسلام آبادغربغير کانوني
هستیکریمیتجربی نظام جدیدیاسوجغير کانوني
الههکلاته عربیتجربی نظام جدیدمشهدکانوني
محمدحسینکمالی آهنگرتجربی نظام جدیدبابلکانوني
فرشیدکیان فرتجربی نظام جدیدبهبهانغير کانوني
ستایشکیان نژادتجربی نظام جدیدبهبهانغير کانوني
فریماهکیانیتجربی نظام جدیدبهبهانغير کانوني
محمد حسینکیهانی فاضلتجربی نظام جدیدهمدانکانوني
امیرحسینمجنون زادهتجربی نظام جدیدمشهدکانوني
علیرضامجیدی لیفشاگردتجربی نظام جدیدصومعه سراکانوني
نیمامحرمیتجربی نظام جدیداردبیلکانوني
مهسامحمدیتجربی نظام جدید غير کانوني
آزیتامحمدیتجربی نظام جدیدشاهین دژکانوني
معصومهمحمدیتجربی نظام جدیدقمکانوني
ابوالفضلمحمدی زیرکتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
مریممحمدیانتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
مریممحمودیتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
فاطمهمحمودیتجربی نظام جدیدملایرکانوني
ناهیدمحیاپور لریتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
امیرمختارمنشتجربی نظام جدید غير کانوني
حافظمرادزادهتجربی نظام جدیدشهرضاکانوني
سانیامرادیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
سپهرمرادیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
سانیامرادیتجربی نظام جدید کانوني
الهاممرادی شمامیتجربی نظام جدیدرشتکانوني
نیمامرساقیانتجربی نظام جدیددزفولکانوني
زهرامرضاییتجربی نظام جدیدباشتغير کانوني
مهرتاشمشایخیتجربی نظام جدیداسلام‌شهرکانوني
بیتامظلومی شوریجهتجربی نظام جدیدشیرازکانوني
اکرممعصومیانتجربی نظام جدیدمشهدکانوني
الهاممعمرتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
پریسامعمرتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
نگارمعمرتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
فاطمهمفیدیتجربی نظام جدیدبهبهانکانوني
مهدیمقدم نیاتجربی نظام جدیدآران و بیدگلغير کانوني
منیرهملاحی بتسعیدوتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرامموییتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
حسنممویییتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
مریممموئیتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
علیمنیریتجربی نظام جدیدپلدشتکانوني
محمدعلیمهدی پور کرکانیتجربی نظام جدیدکرکانغير کانوني
علیرضامهرابیتجربی نظام جدیدخمینی شهرکانوني
حبیبهمهردادپورتجربی نظام جدیدارومیهغير کانوني
مر ضیهمهریتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
سیده مرضیهموسویتجربی نظام جدیدخرم آبادکانوني
فرشادموسویتجربی نظام جدیدبهبهانغير کانوني
لقاموسی پورتجربی نظام جدیدآبریزغير کانوني
محبوبهمیراحمدیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
ریحانهمیرزاِئیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
فاطمهناطقیتجربی نظام جدیدخمینکانوني
محمدناظوریتجربی نظام جدیدآبادان تپهغير کانوني
فرزامنجفیتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
بهزادنجفیتجربی نظام جدیدتهرانغير کانوني
محمدامیننجفیتجربی نظام جدیدزاهدانکانوني
سجادنجمیتجربی نظام جدیدقوچانغير کانوني
آیساننصیرنژاد سولاتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرانصیریتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
ساجدهنظم آبادیتجربی نظام جدیداراککانوني
محمدمهدینقی زادهتجربی نظام جدیدآبسردغير کانوني
علینوروزی کیویتجربی نظام جدیداردبیلکانوني
زهرانیازمندتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
محمدهمایونتجربی نظام جدیدآب جهانغير کانوني
پارمیداوثوق تبریزیتجربی نظام جدیدتهرانکانوني
مریممولی نجاتتجربی نظام جدیدگچسارانغير کانوني
عرفانولیپورتجربی نظام جدیدساریغير کانوني
مرضیهیزدانیتجربی نظام جدیدمبارکهغير کانوني
شهیناتابکتجربی نظام قدیمابراهیم آبادغير کانوني
مایدهاسم خانلوتجربی نظام قدیم غير کانوني
عباساسمعیلیتجربی نظام قدیمرفسنجانغير کانوني
مرضیهایمانیتجربی نظام قدیماسپاخوغير کانوني
فرزانهبهرام نژادی فردتجربی نظام قدیممینابغير کانوني
ربابهبهروزیتجربی نظام قدیمآبریزغير کانوني
رقیهبهروزیتجربی نظام قدیمآبریزغير کانوني
مهنازجعفریتجربی نظام قدیمایلامغير کانوني
ناصرجعفریتجربی نظام قدیمآبریزغير کانوني
الهامجعفریتجربی نظام قدیمآبریزغير کانوني
زهرهجلالی مرندتجربی نظام قدیمآخولاغير کانوني
فاطمهچاملیتجربی نظام قدیمشادگانغير کانوني
شبنمحسینیتجربی نظام قدیم غير کانوني
محمدرضارجبی زادهتجربی نظام قدیمسرابلهغير کانوني
زهرارسولی ملک طالشیتجربی نظام قدیمارومیهغير کانوني
محدثهروستاتجربی نظام قدیمشیرازغير کانوني
مهدیروشنیتجربی نظام قدیمایلامغير کانوني
ابراهیمستودهتجربی نظام قدیمابراهیم آبادغير کانوني
مرواریدسلطانیتجربی نظام قدیم غير کانوني
مریمشیخ مموتجربی نظام قدیمگچسارانغير کانوني
کبریصادقیتجربی نظام قدیماصفهانغير کانوني
بیگمطهماسبیتجربی نظام قدیمآبژدانغير کانوني
زهراعباسیتجربی نظام قدیممشهدغير کانوني
محمدباقرعساکریتجربی نظام قدیمقوچانغير کانوني
لادنعسگریتجربی نظام قدیمبروجردغير کانوني
داودفیروزیتجربی نظام قدیمآب جهان /رهوردغير کانوني
ریحانهفیضیتجربی نظام قدیمتهرانغير کانوني
لیلیقربانیتجربی نظام قدیمشهرریغير کانوني
حسینکریمیتجربی نظام قدیممیانهغير کانوني
معصومهکریمیتجربی نظام قدیممسجدسلیمانغير کانوني
حمیدرضاکریمیتجربی نظام قدیمآب پونه /اله آبادغير کانوني
محمدکریمیتجربی نظام قدیم غير کانوني
محمدحسینکیان پورتجربی نظام قدیماهوازغير کانوني
علیکیانیتجربی نظام قدیماهوازغير کانوني
محمدکیانیتجربی نظام قدیماهوازغير کانوني
فاطمهلطفیتجربی نظام قدیمآبش احمدغير کانوني
هستیهستمتجربی نظام قدیماسفندکغير کانوني
سپیدهشهبازیدوازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانهدره شهرکانوني
محدثهعلی پوردوازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانهجلفاکانوني
محمدمهدیفراهیدوازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانهآزادشهرکانوني
فاطمهاحمدیریاضی نظام جدید غير کانوني
ناهیداصلاح طلبریاضی نظام جدیدتایبادغير کانوني
امیررضاافراریاضی نظام جدیداردبیلکانوني
امیرحسینافراریاضی نظام جدیداردبیلکانوني
زهرااقبالریاضی نظام جدیدقمغير کانوني
سیدعلیامامیریاضی نظام جدیداصفهانکانوني
مهدیهامینی کیاریاضی نظام جدیدخویغير کانوني
سهیلاباقریریاضی نظام جدیدآب برغير کانوني
مهدیترابیریاضی نظام جدیدقمغير کانوني
محمدعلیترابی گودرزیریاضی نظام جدیدقمکانوني
تاراتهوریریاضی نظام جدیدبوکانغير کانوني
جمیلهجانی پورریاضی نظام جدیدقائنکانوني
مهدیجعفریریاضی نظام جدیدآهوئیهغير کانوني
پوریاجمیعریاضی نظام جدیدبیرجندکانوني
علیرضاچرخ گرریاضی نظام جدیدآغچه مسجدغير کانوني
علیرضاحسنی عارفیریاضی نظام جدیدآبقهغير کانوني
علیحیدریریاضی نظام جدیدآبدانانغير کانوني
صادقداروییریاضی نظام جدیدآب گرمک علیاغير کانوني
علیدهقانیریاضی نظام جدیداصفهانکانوني
امیرحسینرحیمیریاضی نظام جدیدآبادهغير کانوني
مریمرحیمیریاضی نظام جدیدآبادهغير کانوني
فاطمهرنجبر شمس آبادیریاضی نظام جدیدتهرانکانوني
فرزینزواریریاضی نظام جدیدآبقهغير کانوني
داوودساکیریاضی نظام جدیدامتلرغير کانوني
شایانسپهریریاضی نظام جدیدسیرجانکانوني
فاطمهسهیلی نیاریاضی نظام جدیدیزدکانوني
نرگسسیفی تکلدانیریاضی نظام جدیدتهرانغير کانوني
رومیناشکری مقدم کسمائیریاضی نظام جدیدلاهیجانکانوني
احمد مصطفویشهرضایی اصلریاضی نظام جدید غير کانوني
ایلیادصالحیریاضی نظام جدیدشهرجدید پرندکانوني
محمدصدراییریاضی نظام جدیدآنالوچهغير کانوني
علیعارفیریاضی نظام جدیدآبقهغير کانوني
محمدرضاعبداللهیریاضی نظام جدیدآبگرمغير کانوني
امیرمحمدعسکریهریاضی نظام جدیدیزدکانوني
علیفرخ نیاریاضی نظام جدیدشهرریغير کانوني
محمدفرخ نیاریاضی نظام جدید غير کانوني
مینافرقهریاضی نظام جدیدتهرانکانوني
فرهادفولادیریاضی نظام جدید غير کانوني
امیرعلیقنبرانریاضی نظام جدیدیزدکانوني
نگینقنبریریاضی نظام جدیدتهرانکانوني
امیرکیانیریاضی نظام جدیداهوازغير کانوني
حدیثهمحمدیریاضی نظام جدیدتهرانکانوني
زهرامحمدیریاضی نظام جدیدآغبلاغغير کانوني
فاطمهمحمودیریاضی نظام جدیدزرندکانوني
ناهیدملائی برجهریریاضی نظام جدیدبندرعباسغير کانوني
اسرامهرالحسنیریاضی نظام جدیدکرمانکانوني
مهرنوشموبدریاضی نظام جدیدیزدکانوني
سیده فاطمهموسویریاضی نظام جدیدقمکانوني
مهدیناظوریریاضی نظام جدیدآبادان تپهغير کانوني
مریمهمپاییریاضی نظام جدیدتهرانکانوني
OmidBesharatiریاضی نظام قدیممراغهغير کانوني
سجاداسماعیل زادهریاضی نظام قدیمآردههغير کانوني
مهدیامیریریاضی نظام قدیمارموغير کانوني
وحیدایمانیریاضی نظام قدیمبجنوردغير کانوني
معصومهجعفریریاضی نظام قدیمآردههغير کانوني
مهدیجعفریریاضی نظام قدیم غير کانوني
محمد مهدیجعفریریاضی نظام قدیمزرندغير کانوني
بهزادجعفریریاضی نظام قدیمآبریزغير کانوني
سیدعباسحسینی مقدمریاضی نظام قدیمآملغير کانوني
اعظمقره داغیریاضی نظام قدیممیانهغير کانوني
فرشتهملک نژادریاضی نظام قدیمآملغير کانوني
هادیملک نژادریاضی نظام قدیمآملغير کانوني
مرتضیملک نژادریاضی نظام قدیمجویبارغير کانوني
مهدیهستمریاضی نظام قدیماسدآبادغير کانوني
لالهیادیریاضی نظام قدیمآئینه ورزانغير کانوني
ashrafsalehiمنحصرا زباناراکغير کانوني
معصومهآقامحمدیمنحصرا زبانآب برغير کانوني
وحیدبختیاریمنحصرا زبانآبگرمغير کانوني
مصطفیتنگهمنحصرا زبانآبادان تپهغير کانوني
محبوبهروشنیمنحصرا زبانایلامغير کانوني
مریمساکیمنحصرا زباننهاوندکانوني
مریمشکوریمنحصرا زبانآرکوئینغير کانوني
علیرضاشکوریمنحصرا زبانآب برغير کانوني
محمدغلامیمنحصرا زباناشنویهغير کانوني
علیمظفریمنحصرا زبانآبادان تپهغير کانوني
علیمعصومی نیامنحصرا زبانتویسرکانغير کانوني
ابراهیماحمدزادههنرآبشیرینغير کانوني
ملودیافشار پورهنربروجردغير کانوني
صدیقهآزرمهنرنهاوندغير کانوني
محبوبهبهرامیهنرآلونیغير کانوني
مژگانبهرامیهنر غير کانوني
علیرضابهرامیهنر غير کانوني
علیرضابهرامیهنر غير کانوني
کریمبهرامیهنرنهاوندغير کانوني
محمدبهرامیهنرتهرانغير کانوني
فرزانهبهرامیهنرقمکانوني
سیده همابهرامیهنرکرمانکانوني
آتوسابهرامیهنرآشورآبادغير کانوني
آسیهبهرامیهنرآران و بیدگلغير کانوني
شهلابهرامیهنریزدغير کانوني
سیدعلیحسینی مقدمهنرآملغير کانوني
علیرضاخانی پورهنر غير کانوني
امیننوروزیهنرآلونیغير کانوني
مقطع متوسطه دوم ( تعداد برندگان 511 نفر)


نامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهروضعیت کانونی
ملیکاابراهیم زادهدهم تجربیکاشمرکانوني
یاسمنابراهیمیدهم تجربیتهرانکانوني
ایدااحمدیدهم تجربیگنابادکانوني
ریحانهاحمدیدهم تجربی غير کانوني
یاسمناحمدیدهم تجربیتهرانکانوني
محمداحمدیان شالچیدهم تجربیگرگانکانوني
امیرحسیناربابدهم تجربیآران و بیدگلغير کانوني
آیدیناستادپوردهم تجربیگنبدکانوني
طاهااسماعیلیدهم تجربیرودانکانوني
محمدجواداطهریدهم تجربیفومنکانوني
سیده راضیهافروغدهم تجربیبستکغير کانوني
فاطمهاکبریدهم تجربیایلامکانوني
مهدیهانتظاری ایوریدهم تجربیکاشمرکانوني
فاطمهایمانیدهم تجربیبجنوردکانوني
معیناآشیانهدهم تجربیشهر قدسکانوني
آرتاآقائیدهم تجربیآملکانوني
طاهرآگاه اجیرلودهم تجربیپارس‌آباد مغانغير کانوني
فاطمهباغچقیدهم تجربیتهرانکانوني
احمدبختیاریدهم تجربیآب جهان /رهوردغير کانوني
حامدبختیاریدهم تجربیآبقهغير کانوني
ابوالفضلبرزگری سخویدیدهم تجربیتهرانکانوني
کامرانبکائیاندهم تجربیتهرانکانوني
حسینبهرامیدهم تجربیتهرانکانوني
فرنازبیدمشکیدهم تجربییزدکانوني
سولمازپردوجیدهم تجربیگرگانکانوني
محمدمهدیپریشندهم تجربیشیرازکانوني
امیرپوردهم تجربیرضوانشهرغير کانوني
الیساپور کریمی شالچیدهم تجربیتبریزکانوني
سناپورخسروی بخشایشدهم تجربیتهرانکانوني
امیرمحمدپوررشیددهم تجربیرضوانشهرکانوني
آرشتتردهم تجربیاندیمشککانوني
مهديجعفري جرجافكيدهم تجربیزرندغير کانوني
امیرمهدیجعفریدهم تجربیبندرعباسکانوني
هلیاجعفریدهم تجربیبندرعباسغير کانوني
معصومهجعفریدهم تجربی غير کانوني
نسرینجلالیدهم تجربیبیرجندکانوني
علیجلالی مرنددهم تجربیمرندکانوني
محمدجوادجوکاردهم تجربییزدکانوني
امیرعلیچشمیدهم تجربیسبزوارکانوني
زهراحاجی صادقی نجف آبادیدهم تجربینجف آبادکانوني
فاطمهحجت انصاریدهم تجربیتهرانغير کانوني
محمدمهدیحمیدنژاددهم تجربیدزفولکانوني
فاطمهحمیدیاندهم تجربیتهرانکانوني
رائینحمیدیان آهنگرکلائیدهم تجربیقائم شهرکانوني
محمد رضاحیاتیدهم تجربیتبریزکانوني
محمدحیدریدهم تجربیآشورآبادغير کانوني
نرگسخاکی پوردهم تجربیتهرانکانوني
روضهخالقیدهم تجربیبستککانوني
محمدداداشیدهم تجربیکهریزکغير کانوني
نرگسدانایی ملاشاهیدهم تجربیتهرانکانوني
ماردیندودکانلوی میلاندهم تجربیپیرانشهرکانوني
نرگسراددهم تجربیالیگودرزغير کانوني
محمودربیحاتدهم تجربیشادگانغير کانوني
اوینرشیدیدهم تجربیسروآبادکانوني
فاطمهرضازادهدهم تجربیاهوازغير کانوني
لعیارضانژاددهم تجربیارومیهکانوني
حدیثرنجبردهم تجربینورآباد ممسنیکانوني
حسنرهبردهم تجربیاردیبغير کانوني
پویانزارعدهم تجربیگرگانکانوني
امیرمسعودزالدهم تجربیقمکانوني
فاطمهزمانیدهم تجربیشهرکردکانوني
علیزمانیدهم تجربیابراهیم آبادسیرجانغير کانوني
فرزانهزواریدهم تجربیآبقهغير کانوني
محمدعلیساجدیدهم تجربیازگلهغير کانوني
محمدسالارونددهم تجربیخرمشهرکانوني
ساسانسبحانی نژاددهم تجربیتهرانکانوني
بهارهسپاحسیندهم تجربیکرمانشاهکانوني
محبوبهسرودی صلغیدهم تجربیتهرانکانوني
ابوالفضلسعیدیدهم تجربیزرندکانوني
زهراسعیدیاندهم تجربیایذهکانوني
محمدمهدیسلامیدهم تجربیرشتکانوني
فاطمهسلطانیدهم تجربیمرندکانوني
سمیراسلطانیدهم تجربیآریجغير کانوني
عقیقسلیمیدهم تجربیشهرکردکانوني
مهرنوشسلیمیدهم تجربیمرودشتکانوني
عسلسنجی رفسنجانیدهم تجربیرفسنجانکانوني
مهدیهسیفیدهم تجربیتبریزکانوني
زهراشاهیدهم تجربیسردرودکانوني
شهنازشریعتیدهم تجربی غير کانوني
النازشعلاییدهم تجربیآریجغير کانوني
حنانهشمسیدهم تجربیتهرانکانوني
مهناشیخیدهم تجربیمینودشتکانوني
حانیهشیرمحمدیدهم تجربیفریمانکانوني
الههصادقیدهم تجربیآبژدانغير کانوني
محمد مهدیصادقی نیادهم تجربیفریدونشهرکانوني
سیده فرزانهصالحی ساداتیدهم تجربیبروجنغير کانوني
عرفانصدری قهفرخیدهم تجربیتهرانکانوني
روژانصفامنشدهم تجربیمهابادکانوني
محمد مهدیضیاالدینیدهم تجربیزرندکانوني
نوشینطالبیدهم تجربیتهرانکانوني
آرمینطاهریدهم تجربیسبزوارکانوني
پریماهعافیدهم تجربیتهرانکانوني
آیداعباسیان آذردهم تجربیتهرانکانوني
ایمانعجم زیبددهم تجربیگنابادکانوني
ملیساعزیزیدهم تجربیابهرکانوني
محمدمهدیعساکریدهم تجربیقوچانکانوني
محرابعلی بوردهم تجربیجلفاکانوني
سروشعلیپوردهم تجربیتهرانکانوني
مهدیعلیخانیدهم تجربیآخولاغير کانوني
سپهرعلیوردی زادهدهم تجربیتبریزکانوني
نازنینعیوضیدهم تجربیتهرانکانوني
الهامغلامی بنادکوکیدهم تجربییزدکانوني
حدیثغیاثیدهم تجربیاوزکانوني
میلادفتحیدهم تجربیبوکانکانوني
احمدفرجیدهم تجربیبوکانغير کانوني
فرشتهفرهادی یکتادهم تجربیخرم آبادغير کانوني
روژینفهیمی علیکانیدهم تجربیارومیهکانوني
مهدیفیض اله زادهدهم تجربیخویکانوني
میرحسینقارء قراندهم تجربیتبریزغير کانوني
ریحانهقاسمیدهم تجربیبمکانوني
فاطمهقاسمیدهم تجربیپارسیانکانوني
عبدالصمدقره قولدهم تجربیتهرانکانوني
زهراقلعه باندهم تجربیتهرانکانوني
سونیاکاظمیدهم تجربیتهرانکانوني
النازکرمزهیدهم تجربیخاشکانوني
علیکرنکشدهم تجربیایرانشهرکانوني
مهدیکریمیدهم تجربیورامینکانوني
بیتاکریمیدهم تجربیتهرانکانوني
مرضیهکلتهدهم تجربیگرگانغير کانوني
الهامکمالیدهم تجربینی ریزکانوني
امیرضاکیانی مرامدهم تجربیکرمانشاهکانوني
زهرالهراسبیدهم تجربیتهرانکانوني
منصورهمجدیدهم تجربیخاتمکانوني
امیررضامحسنیدهم تجربیاصفهانغير کانوني
کوثرمحمدنژاددهم تجربیساریکانوني
سارامحمدیدهم تجربیاصفهانغير کانوني
سارامحمدی بیجاربسته سریدهم تجربیلاهیجانکانوني
ابوالفضلمرادی کوشکدهم تجربییاسوجکانوني
امیرمرادیان کاویجانیدهم تجربیقائم شهرکانوني
طیبهمردابیدهم تجربیتهرانکانوني
مریممریمیدهم تجربیچنارمشهدغير کانوني
ابوالفضلمصدقیدهم تجربیگنابادکانوني
حدیثمظفریاندهم تجربیبابلسرکانوني
قناییمقدمدهم تجربیآران و بیدگلغير کانوني
زهراملکی علاییدهم تجربیسمنانکانوني
زهراموسویدهم تجربیاصفهانغير کانوني
النازمولائیدهم تجربیمراغهکانوني
حنانهنوبختدهم تجربیمشکین شهرکانوني
حنانهنوبختدهم تجربیمشکین شهرغير کانوني
حنانهنوبختدهم تجربیآلنیغير کانوني
حسنانوبختدهم تجربیمشکین شهرغير کانوني
ابوالفضلنوبختدهم تجربیمشکین شهرغير کانوني
ابوالفضلنوده شریفیدهم تجربیتهرانکانوني
نازنیننیک پیدهم تجربیگچسارانکانوني
پریاهوتیدهم تجربینیک شهرچابهارغير کانوني
شیداهوشمندیدهم تجربیقائمیهکانوني
شیواهوشمندیدهم تجربیقائمیهکانوني
فاطمهوفاییدهم تجربیآق گنبدغير کانوني
پیشواولدبیگیدهم تجربیپاوهکانوني
ثناولیلوییدهم تجربیتبریزغير کانوني
شنتیاویزواریدهم تجربیگرگانکانوني
ساسانیاوریدهم تجربیتبریزکانوني
مبینایوسفیدهم تجربیبیرجندکانوني
رقیهیوسفیدهم تجربیمیاندوآبکانوني
سودااجلیدهم ریاضیابهرکانوني
ریحانهافشارزادهدهم ریاضیاصفهانکانوني
علیبختیاریدهم ریاضیآب جهان /رهوردغير کانوني
محمدعلیترابی گودرزیدهم ریاضیقمغير کانوني
علیرضاحسینیدهم ریاضیقمکانوني
شادیخیریدهم ریاضیملایرکانوني
محمدرسولدلاوریدهم ریاضیتهرانکانوني
رضارامهدهم ریاضیسمنانغير کانوني
زهرهسقزچیدهم ریاضیبنابکانوني
پریساسلامتدهم ریاضیتهرانکانوني
رضاسلامتدهم ریاضیآئینه ورزانغير کانوني
فاطمهشجاعدهم ریاضیاسفراینکانوني
امیرمحمدکاظمیدهم ریاضیشهرکردکانوني
سارانمازیدهم ریاضیتهرانکانوني
عرشیانوروزیدهم ریاضیتهرانکانوني
ابوالفضلامیرخانیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
زهراآرمدهم علوم انسانیتهرانکانوني
سیتاآقاییدهم علوم انسانیتهرانکانوني
طاهرهبهرام نژادی فرددهم علوم انسانیتهرانکانوني
مریمپیروزیدهم علوم انسانیمشهدغير کانوني
محمد‌رضاپیریدهم علوم انسانیاسلام آبادغير کانوني
علی رضاجعفرپوریان واحددهم علوم انسانیمریوانکانوني
رضاجعفریدهم علوم انسانیزرندغير کانوني
حسینچراغی صبوردهم علوم انسانیتهرانکانوني
مریمحیدریدهم علوم انسانیتهرانکانوني
حمیدحیدریدهم علوم انسانیباغکغير کانوني
بهرامخالصیدهم علوم انسانیآردههغير کانوني
محسنخدمتیدهم علوم انسانیسرایانکانوني
زهراخلیلیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
وجیههخواجه پوردهم علوم انسانیتهرانکانوني
محمدعلیخیراندیشدهم علوم انسانییزدکانوني
محمدطاهاداداشدهم علوم انسانیتهرانغير کانوني
محمدطاهاداداشیدهم علوم انسانیتهرانغير کانوني
ابوالفضلدشتیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
غزالهربانیدهم علوم انسانیبجنوردکانوني
مهدیزارعدهم علوم انسانیخرم‌بیدکانوني
آیدازارعیدهم علوم انسانیگیلانغربکانوني
علیزواریدهم علوم انسانیآبقهغير کانوني
محموذسمحنیدهم علوم انسانیآرانغير کانوني
علیرضاشاهی فرددهم علوم انسانیبیله سوارکانوني
فاطمهشریفیدهم علوم انسانییزدکانوني
مهدیهشهریاریدهم علوم انسانیرامیانکانوني
شقایقصفریدهم علوم انسانیدلیجانکانوني
ملیحهعالمیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
محمدحسینعلمی سرایاندهم علوم انسانیسرایانکانوني
نرگسعمادیدهم علوم انسانیخوانسارکانوني
فاطمهفتوتدهم علوم انسانیقروهکانوني
فربدقربانیدهم علوم انسانیگچسارانغير کانوني
مهدیهکوهیدهم علوم انسانیبستان آبادغير کانوني
مانیلطف الهیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
گلزارمحمدیدهم علوم انسانیسقزکانوني
سینامحمدی بلبان اباددهم علوم انسانیتهرانکانوني
سناساداتمیراحمدیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
خدادادنارکیدهم علوم انسانیگچسارانغير کانوني
محمدیاسیننظرزادهدهم علوم انسانیخرم آبادکانوني
معصومهنوروزیدهم علوم انسانیتهرانکانوني
مهدینیکوکاردهم علوم انسانیاسفراینکانوني
حیدرعلیهرویدهم علوم انسانیتالشکانوني
ریحانهواحدیدهم علوم انسانیتهرانغير کانوني
سمنبرقربانیدهم علوم و معارف اسلامیگچسارانغير کانوني
پرتوکیانیدهم علوم و معارف اسلامیآبریزغير کانوني
عسلگلستاندهم گرافیکتهرانکانوني
امیرحسینابراهیمییازدهم تجربیشیرازکانوني
نازنینابطحییازدهم تجربیشیرازکانوني
فاطمهاحمدییازدهم تجربیاراککانوني
ابوالفضلاسدییازدهم تجربیآبشینه /تفریجان /سرخ آباد/کنجینهغير کانوني
رضااسفندانییازدهم تجربیآبادانکانوني
آتنااسکندرییازدهم تجربیتهرانکانوني
پدراماسلام پناهیازدهم تجربیسنندجکانوني
نازلیاسلام خیاوییازدهم تجربیمشکین شهرکانوني
عباساسمخانییازدهم تجربیبازرگان خویغير کانوني
اردوانافضلییازدهم تجربیتهرانکانوني
علیرضااکبرییازدهم تجربیقزوینکانوني
حدیثاکبری مقدمیازدهم تجربیکاشمرکانوني
نیکیالماسی فریدیازدهم تجربیکاشانکانوني
فاطمهامیرابادییازدهم تجربیاراکغير کانوني
کیمیاامیرسیّافییازدهم تجربیتهرانکانوني
نگینامیرییازدهم تجربیآبادانکانوني
ابوالفضلامیرییازدهم تجربیاسلام‌شهرغير کانوني
مهدیامیرییازدهم تجربیآخوندقشلاقغير کانوني
محمدمهدیامینییازدهم تجربیزرین شهرکانوني
کیوانامینییازدهم تجربیمهابادکانوني
محمدصادقایزدییازدهم تجربیمرودشتکانوني
نادیاآبرونیازدهم تجربیگچسارانکانوني
امیررضاباغبانی خانشانیازدهم تجربیارومیهکانوني
آریناباقدمیازدهم تجربیبوکانکانوني
پارسابرادرانیازدهم تجربیآملکانوني
مهدیبرزگرپوریازدهم تجربیتهرانکانوني
مهدیبرزگرپوریازدهم تجربی غير کانوني
مونابروغنییازدهم تجربیسبزوارکانوني
علیبرومندییازدهم تجربیارسنجانکانوني
عطیهبزرگییازدهم تجربیاندیمشککانوني
محمدمهدیبهبودی رادیازدهم تجربیاراکغير کانوني
ژینابهرامییازدهم تجربیتهرانکانوني
سارابهلول زادهیازدهم تجربیقره‌ضیاءالدینغير کانوني
اوینبهمنییازدهم تجربیسنندجکانوني
عسلبینندهیازدهم تجربیبوکانکانوني
امیرعباسپامیلی بیدگلییازدهم تجربیآران و بیدگلکانوني
پپارمیداپویا مهریازدهم تجربیاصفهانکانوني
زهراتاتی خانیوردییازدهم تجربیمیانهکانوني
علیرضاتقی زادهیازدهم تجربیاردبیلکانوني
ستایشجدیدییازدهم تجربیتهرانکانوني
حسنجلالییازدهم تجربیتبریزکانوني
محمدمهدیجهان تیغیازدهم تجربیمینودشتکانوني
مهدیجوهرییازدهم تجربیدهاقانکانوني
مهدیجوهرییازدهم تجربیدهاقانکانوني
مهدیجوهرییازدهم تجربیآبنیلغير کانوني
الههحبیبییازدهم تجربیشهرکردغير کانوني
آتناحبیبی توشکوهییازدهم تجربیتهرانکانوني
زهراحسنییازدهم تجربیساوهکانوني
مریمحسینعلی زادهیازدهم تجربیمشکین شهرکانوني
حسنحسینییازدهم تجربیشیرازکانوني
سیدمحمدفوادحسینی کهنوجیازدهم تجربیجیرفتکانوني
ساراحقانی فردیازدهم تجربیفولاد شهرکانوني
محمدحسینخادمییازدهم تجربیکاشانکانوني
سماخدادوستیازدهم تجربیتبریزغير کانوني
نگارخزائلییازدهم تجربینجف آبادکانوني
سیناخسروییازدهم تجربیکیشغير کانوني
شهینخوشه بستیازدهم تجربیفریمانکانوني
فاطمهدرزی رامندییازدهم تجربیتهرانکانوني
زینبدهقانپور اصلیازدهم تجربیآبریزغير کانوني
ریحانهدیهیمیازدهم تجربیدماوندکانوني
آیداذبیحییازدهم تجربیامیدآبادغير کانوني
آیدارادنیایازدهم تجربیتهرانکانوني
یکتارجبییازدهم تجربیسبزوارغير کانوني
علیرحمانیانیازدهم تجربیجهرمکانوني
عباسرحمانیانیازدهم تجربیجهرمکانوني
محمدامینرضائییازدهم تجربییزدکانوني
نیمارنجبریازدهم تجربیآراللوغير کانوني
امیرحسینرنجبر دررنجییازدهم تجربیکرمانکانوني
مطهرهرنجبرانیازدهم تجربیگنابادکانوني
فرزادرنجبرییازدهم تجربیبوکانکانوني
فاطمهرنجبرییازدهم تجربیتهرانکانوني
زینبرهروانسحریازدهم تجربیتهرانکانوني
ملینازارعییازدهم تجربیاصفهانکانوني
معصومهسالارییازدهم تجربیبردسیرکانوني
کوثرسراجییازدهم تجربیتهرانکانوني
فاطمهسرلکیازدهم تجربیالیگودرزکانوني
محمدسهرابییازدهم تجربیآخولاغير کانوني
مهدیسهرابییازدهم تجربیآخولاغير کانوني
نگینسهرابی فخریازدهم تجربیکرمانشاهکانوني
سیده زهراسیدالنگییازدهم تجربیکردکویکانوني
مبیناسیفییازدهم تجربیتهرانکانوني
سید مجتبیشجاعییازدهم تجربییاسوجکانوني
آرشامشعبان زادهیازدهم تجربیتنکابنکانوني
مهساشفیع زادهیازدهم تجربیتهرانکانوني
هانیهشکارسرایییازدهم تجربیتهرانکانوني
فاطمه ساداتشکرالهییازدهم تجربیاصفهانکانوني
محمدامینشکرگزاریازدهم تجربیتبریزکانوني
پیمانشیخ کانلوی میلانیازدهم تجربیپلدشتکانوني
آرششیردلیازدهم تجربیشیرازکانوني
علیصاحبییازدهم تجربیمشهدکانوني
محمدصادقییازدهم تجربیبوکانکانوني
فاضلصباغییازدهم تجربیبمکانوني
فاطمهصداقت پیشهیازدهم تجربیبندر خمیرکانوني
محمد جوادطاهرییازدهم تجربیفرخ شهرکانوني
فاطمهعابدییازدهم تجربیاصفهانغير کانوني
نجمهعباسیانیازدهم تجربیمشهدکانوني
نجلاعباسیانیازدهم تجربیمشهدغير کانوني
محمدعساکرییازدهم تجربیآبگرکغير کانوني
علیرضاعلی آبادییازدهم تجربیزنجانکانوني
فاطمهعمرویازدهم تجربیاصفهانکانوني
فاطمهعینبیازدهم تجربینجف آبادغير کانوني
فائزهعینی نجف آبادییازدهم تجربینجف آبادکانوني
امیرحسینغلامزادهیازدهم تجربیآران و بیدگلکانوني
محمد مهدیغلامییازدهم تجربیکوشکک رامجردغير کانوني
فاطمهغلامی کشاورزیازدهم تجربیتهرانکانوني
سیده حدیثهفخرفاطمییازدهم تجربیبجنوردکانوني
علیرضافردوسی پوریازدهم تجربیبهبهانکانوني
مهدیفرهادنیایازدهم تجربیدهاقانکانوني
مهدیفرهادنیایازدهم تجربیدهاقانغير کانوني
ابوالفضلقاسمی آرانییازدهم تجربیآران و بیدگلکانوني
نرگسقربان زادهیازدهم تجربیکاشمرکانوني
میکائیلقرنجیکیازدهم تجربیگنبدغير کانوني
زهراقصابییازدهم تجربیشاهین شهرکانوني
مهدیقهرمانلویازدهم تجربیآبریزغير کانوني
مهدیقهرمانلویازدهم تجربیخویکانوني
حانیهقوام ابادییازدهم تجربیزرندکانوني
پروانهکاظمی پور اصلیازدهم تجربیگلستانغير کانوني
فاطمهکثیرییازدهم تجربیآرادانغير کانوني
پارساکرجییازدهم تجربیتهرانکانوني
حسنکرمی سیف آبادیازدهم تجربییاسوجکانوني
بنیامینکریمییازدهم تجربیمسجدسلیمانغير کانوني
علیرضاکریمییازدهم تجربیمیانهکانوني
فاطمهکریمییازدهم تجربیقمغير کانوني
مریمکریمییازدهم تجربی غير کانوني
مبیناکریمی پورسورکوهییازدهم تجربیرودسرکانوني
سجادکلاتهءیازدهم تجربیسبزوارکانوني
یونسکهوری زاده احمدییازدهم تجربیبافتکانوني
محمدکوه فریازدهم تجربیکرجکانوني
الههلطفییازدهم تجربینیشابورکانوني
مریملطفییازدهم تجربیلاهیجانکانوني
محسنمجیدییازدهم تجربیقزوینکانوني
امیرحسینمحبییازدهم تجربیکرمانشاهکانوني
عرشیامحلوجییازدهم تجربیاصفهانکانوني
ریحانهمحمد زادهیازدهم تجربیتهرانکانوني
محمدمهدیمحمدییازدهم تجربیبجنوردکانوني
اوینمحمدییازدهم تجربیسنندجکانوني
جواهرمحمدییازدهم تجربیگچسارانغير کانوني
صبامرادییازدهم تجربیدهگلانکانوني
رزیتامرادییازدهم تجربیجوانرودکانوني
سهیلمرادی بیرانوندیازدهم تجربیخرم آبادغير کانوني
مریممعصومییازدهم تجربیاردبیلکانوني
نازنینمعظمی گودرزییازدهم تجربیبروجردکانوني
امیرحسینمهدی پور رابرییازدهم تجربیرابرکانوني
مهدیمهماندوستیازدهم تجربیبجنوردکانوني
یکتا ساداتموسوی حسن آبادییازدهم تجربیمشهدکانوني
سیدحسینموسوی سردشتییازدهم تجربیلردگانکانوني
ساراناصرییازدهم تجربی غير کانوني
ساحلنامدارییازدهم تجربیسامانکانوني
محمدرضانجفییازدهم تجربیسنندجکانوني
امیر مهدیندائییازدهم تجربیبندرانزلیکانوني
فاطمهندرییازدهم تجربیالشترکانوني
فایزهنصیرییازدهم تجربیتبریزکانوني
محمدرضانظری آیندهیازدهم تجربیتهرانکانوني
سعدینوروزییازدهم تجربیلردگانکانوني
عسلنوروزییازدهم تجربیتهرانکانوني
رضانیازییازدهم تجربیاسلام آبادغربکانوني
نرجسنیازی ایوریازدهم تجربیکاشمرکانوني
فاطمهنیرومندیازدهم تجربیاردبیلکانوني
الهامنیسییازدهم تجربیدشت آزادگانکانوني
ابراهیمهژبرییازدهم تجربیبجنوردکانوني
محمدهمدمییازدهم تجربیاقلیدکانوني
مهدیهوتییازدهم تجربینیک شهرچابهارغير کانوني
امیرحسینهوشمندیازدهم تجربیکرمانکانوني
زینبواثقیازدهم تجربیفاروجغير کانوني
سمیراواثقیازدهم تجربیفاروجغير کانوني
مهدیوفادوستیازدهم تجربینیشابورکانوني
جیرانولی زاده قوشچییازدهم تجربیخرم آبادکانوني
سپیدهیارییازدهم تجربیتهرانکانوني
فاطمهیزدانییازدهم تجربیاصفهانغير کانوني
ریحانهیزدانییازدهم تجربی غير کانوني
مجیدیوسفییازدهم تجربیگنابادکانوني
نگینیوسفییازدهم تجربیفرخ شهرکانوني
محمد مهدیاسماعیل زادهیازدهم ریاضیتهرانکانوني
کیانااصیل قره باغییازدهم ریاضیشهریارکانوني
آینازالماسییازدهم ریاضیدزفولکانوني
شکیلاامینییازدهم ریاضیتهرانکانوني
مهدیهآبزنیازدهم ریاضیتهرانکانوني
امیرحسینباقری حقیقییازدهم ریاضیشیرازکانوني
ناصربایرامییازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
نرگسبایرامییازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
مبیناپیامنییازدهم ریاضیدورودکانوني
عرفانتوانگریازدهم ریاضیسمنانکانوني
محمدجانقربانیازدهم ریاضیشهرضاکانوني
محمد مهدیجعفرییازدهم ریاضیزرندغير کانوني
عباسچهارپاشلویازدهم ریاضیسمنانکانوني
نرگسحاتمییازدهم ریاضیتهرانکانوني
سید امیرحسینحسینییازدهم ریاضیاراککانوني
حمیدحمیدییازدهم ریاضیآب جهان /رهوردغير کانوني
امیررضاحیدرپوریازدهم ریاضیخویکانوني
ثناحیدرپوریازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
اسماعیلحیدرپوریازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
امیرحیدرپوریازدهم ریاضیخویغير کانوني
فاطمهحیدرپوریازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
محمدحسینخلیفاتیازدهم ریاضیبندر کنگانغير کانوني
امیرحسیندامغانییازدهم ریاضیسمنانکانوني
فاطمهدهقانی مقدم کلوخییازدهم ریاضیتهرانکانوني
سید محمد صادقذاکرییازدهم ریاضیتهرانکانوني
امیررضاسالارییازدهم ریاضیمشهدغير کانوني
رقیهشیرمحمدییازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
حمیدصادقییازدهم ریاضیآران و بیدگلغير کانوني
رضاعباسییازدهم ریاضیتهرانغير کانوني
فاطمهعلیزاده کارگریازدهم ریاضیکرجکانوني
علیرضاعلینژاد خبازیازدهم ریاضیمشهدکانوني
حسینفرازیازدهم ریاضیشیرازکانوني
ثمینفرض علیانیازدهم ریاضیتهرانکانوني
بهارهفروغی رادیازدهم ریاضیتهرانکانوني
امیررضامرندییازدهم ریاضیخویکانوني
نازنین زهرامرندییازدهم ریاضیخویغير کانوني
سانیامسعودییازدهم ریاضیسمنانکانوني
فاطمهمشمول برجستهیازدهم ریاضیآغچه مسجدغير کانوني
مهدیمهدوییازدهم ریاضیتهرانکانوني
ریحانهنکوئییازدهم ریاضی غير کانوني
طاهانیکویییازدهم ریاضیگچسارانغير کانوني
سیده یکتاوحدتیازدهم ریاضیآملکانوني
نگینابراهیم نژادیازدهم علوم انسانیاشنویهکانوني
مژدهابراهیمی ضیائییازدهم علوم انسانیتبریزکانوني
مبیناسم خانلویازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
جعفراسم خانلویازدهم علوم انسانیآبریزغير کانوني
پرهامامیرییازدهم علوم انسانیکرمانشاهغير کانوني
مهدیانیزییازدهم علوم انسانیرودهنغير کانوني
محمد ناصرآرچینیازدهم علوم انسانییاسوجغير کانوني
مبیناآرمینیازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
شمس الدینآزرمیازدهم علوم انسانینهاوندغير کانوني
رضاآزرمیازدهم علوم انسانیملایرغير کانوني
سیدعلیآل نبییازدهم علوم انسانیرشتخوارکانوني
مائدهبخشییازدهم علوم انسانیتبریزکانوني
امیدتیمورییازدهم علوم انسانیشهرضاکانوني
محمدرضاجعفرییازدهم علوم انسانیزرندغير کانوني
حدیثهجهان ابادی نژادیازدهم علوم انسانیفهرجکانوني
سعیدهجویبانیازدهم علوم انسانیبیرجندکانوني
شهرهحسن زادهیازدهم علوم انسانیسقزکانوني
هانیهحسین زاده قلم خانیازدهم علوم انسانیهشتگردکانوني
زینبحمیدییازدهم علوم انسانیمشکین شهرکانوني
خدیجهحیدرییازدهم علوم انسانیماه شهرکانوني
مریمخاکزادیازدهم علوم انسانینقدهکانوني
نرگسخزائلییازدهم علوم انسانیاصفهانکانوني
محمدجوادخزائلییازدهم علوم انسانیاصفهانکانوني
لیلاذکریازادهیازدهم علوم انسانیقائم شهرکانوني
احمد رضارجبی زادهیازدهم علوم انسانی غير کانوني
علیرحیمییازدهم علوم انسانیشیرازکانوني
عبدالصمدرحیمییازدهم علوم انسانیقشمکانوني
فاطمهرضایی صدرابادییازدهم علوم انسانیصدرآبادغير کانوني
مهرانهرضائی کشتانیازدهم علوم انسانیاسفراینکانوني
فریدزارع خفرییازدهم علوم انسانینورآباد ممسنیکانوني
فاطمهزراعتکار شیروانیازدهم علوم انسانیشیروانکانوني
زوارزوارییازدهم علوم انسانیخضریغير کانوني
فرزانهزوارییازدهم علوم انسانیارمندغير کانوني
علیزیبائی تونه ئییازدهم علوم انسانیهشتگردکانوني
مریمسرورییازدهم علوم انسانیبهبهانکانوني
متینسلیمانییازدهم علوم انسانیمهابادکانوني
امیررضاشریفییازدهم علوم انسانیزنجانکانوني
مریمشفیع زاده قهدریجانییازدهم علوم انسانینجف آبادکانوني
زهراصادقییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
رضاصادقییازدهم علوم انسانیآبریزغير کانوني
ستارهصفری خلف انصاریازدهم علوم انسانیتبریزکانوني
مبیناصمدییازدهم علوم انسانیطبسکانوني
روژینصیادییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
امیدعاشورییازدهم علوم انسانیآباده طشکغير کانوني
امیرحسینعباسییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
زینبعبدالهییازدهم علوم انسانیشاهین شهرکانوني
مرتضیعزیزییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
فاطمهعسگرییازدهم علوم انسانیابهرکانوني
حسنعلائی گلیانیازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
مهدیعلی زادهیازدهم علوم انسانیاسفراینکانوني
فرنوشغفورییازدهم علوم انسانیبستککانوني
زینبغلامعلی زادهیازدهم علوم انسانیشیروانکانوني
امیرحسینفضلی مهر ابادییازدهم علوم انسانیخوافکانوني
نیانقادرییازدهم علوم انسانیبانهکانوني
ریحانهقنبرییازدهم علوم انسانیمشهدکانوني
علیکمالییازدهم علوم انسانیرودانکانوني
زینبکوه پیما گالش کلامییازدهم علوم انسانیلنگرودکانوني
سیده فاطمهکیامرزییازدهم علوم انسانیدزفولکانوني
رضاکیوان فریازدهم علوم انسانیخوافکانوني
مهدیگل پوریازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
مهساگلپایگانی زادهیازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
زهرالطفییازدهم علوم انسانینیشابورکانوني
معصومهماهار چلمه سنگیازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
مهرانمحمدنژاد اسکندرابادیازدهم علوم انسانیتربت حیدریهکانوني
سنورمحمدییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
امیرمحمدییازدهم علوم انسانیبندر کنگ و چارکغير کانوني
فرزینمحمدییازدهم علوم انسانیامام قیسغير کانوني
مریممحمدی دوگاههیازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
ابوالفضلمرادییازدهم علوم انسانیگرگانکانوني
زهراملکییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
ابوالفضلمنظمی صبوریازدهم علوم انسانیسرخسکانوني
فاطمهمهدی نژادیازدهم علوم انسانیانارکانوني
صدیقهمیرزایییازدهم علوم انسانیزرندغير کانوني
محدثهنارویییازدهم علوم انسانیتهرانکانوني
امیرحسیننجفی مرسهیازدهم علوم انسانیآبکنارغير کانوني
دنیانوروزییازدهم علوم انسانیفومنکانوني
ابوالفضلهاشمییازدهم علوم انسانیآبادهغير کانوني
مهدییونسی بیدگلییازدهم علوم انسانیآران و بیدگلکانوني
حنانهامینییازدهم علوم و معارف اسلامیشیرازکانوني
آرینامردوخییازدهم علوم و معارف اسلامیسنندجغير کانوني
سیمینولی نژادیازدهم علوم و معارف اسلامی غير کانوني

مقطع متوسطه اول( تعداد برندگان 369 نفر)


نامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهروضعیت کانونی
امیر رضااحمدینهمآب باریکغير کانوني
امیرمحمداحمدینهمدارابکانوني
بهاراحمدینهماشتره گل گلغير کانوني
مهدیاحمدینهم غير کانوني
زینباحمدینهم غير کانوني
فائزهاسبوچیننهمتهرانکانوني
حسیناسبوچیننهمآریغير کانوني
علیاشراقینهمدهاقانغير کانوني
امیررضاامیرخانینهمکرمانشاهکانوني
نسرينامینینهمممقانغير کانوني
نیوشاآریاننهمکرمانشاهغير کانوني
مبیناباغچقینهمبجنوردغير کانوني
سید ابوالفضلباقرینهماصفهانغير کانوني
نیمابالطفنهمساوهغير کانوني
امیررضابانینهمملکانکانوني
محمدباوندپورنهمقشمکانوني
رضابحرینی مقدمنهمبرازجانغير کانوني
الیاسبختیارینهمآب جهان /رهوردغير کانوني
متینبلکامهنهمبوکانکانوني
زینببلوچینهمنیک شهرچابهارکانوني
مبینابهمن نژادنهملامردکانوني
پریسابی تقصیر فدافننهمشاهرودغير کانوني
زهراپاشایینهممیاندوآبکانوني
ماهکپذیرایی مقدمنهمتهرانکانوني
نیماپشتوارنهماصفهانکانوني
الههپناهی پورنهمتبریزکانوني
مرضیهپورشعباننهمبجنوردکانوني
مبیناپورنوادریاننهملاهیجانغير کانوني
دیاناتوکلینهم غير کانوني
محمدکیانجهانشاهینهمسیرجانکانوني
النازجوادینهمساوهغير کانوني
الههجوادینهمساوهغير کانوني
مهساحاتمی مقدمنهمخرم آبادکانوني
حدیثهحسین زادهنهمتهرانکانوني
ملیکاحسین زاده میرکنهممشکین شهرکانوني
سیدمحمدصادقحسینی زارچنهمیزدغير کانوني
سید محمد طاهاحسینی زارچنهم غير کانوني
سید امیر کیانحسینی زارچنهمزارچغير کانوني
سیده ساراحسینی مقدمنهمآملکانوني
امینحکیمینهمخوافغير کانوني
زهراحمدینهممیاندوآبکانوني
محمدرضاحیدرینهمهمدانکانوني
امیررضاخادمینهمخویکانوني
نداخاکنژادنهمتبریزکانوني
مهربانخالدیاننهماشنویهکانوني
سمیهخدادادینهم غير کانوني
سلماخدائی کریم ابادینهمتهرانکانوني
میکائیلدادی چنگ ابادینهمتهرانکانوني
آیدادهقانینهمفرخ شهرکانوني
زهرارباط جذینهمشهرجدید پرندکانوني
بهرادرحیمی منجزینهماهوازکانوني
امیرحسینرزاقی خلجنهمهشترودغير کانوني
یاسمنرستمینهمپهلهغير کانوني
زهرارسینهمعنبرآبادکانوني
آرشاویزرشمه خواهنهمگرمسارکانوني
محمدرضائینهمسرپل ذهابکانوني
برنیارضواننهمکیشکانوني
هلیارضواننهمکیشکانوني
مريمرکابينهمتهرانغير کانوني
عارفهرمضانینهمخوافکانوني
امیرحسینرودینهمنیشابورکانوني
محمد رضازارعی خوشروشنهمتهرانسرکانوني
پارسازاهدینهمتهرانکانوني
محمدمهدیزاهدینهمابوموسی بندرعباسغير کانوني
فاطمهزرین پناهنهمسیاهکلکانوني
طلازندینهمرباط کریمکانوني
آنیتاسپهوندنهمخرم آبادغير کانوني
دیاکوستودهنهممریوانکانوني
سیده مریمسجادیاننهممرودشتکانوني
فاطمهسرگزینهمزابلکانوني
فاطمهسعیدی سرابینهمدر‌گزکانوني
نیماسلطان زادهنهممرندکانوني
یوسفسلیمینهم غير کانوني
سوگندسلیمی فردنهماسلام آبادغربکانوني
مهتابسنگتراشنهمتهرانکانوني
مریمسهرابزهینهمتهرانکانوني
محمدرضاسیاهکالی مرادینهمقزوینغير کانوني
روژینشریفینهمتهرانغير کانوني
البرزشریفینهمتهرانکانوني
آرمینشفایینهمیاسوجکانوني
صحراشمسینهمهشترودکانوني
فائزهشهبازینهمکرجکانوني
علیشهریاری پورنهمجیرفتغير کانوني
اسماءشهیکی چاه ملکینهمریگانکانوني
محمدصحبتی بهمندنهمتهرانکانوني
نگارصحتینهمدزفولکانوني
آوینصدیق پورنهمرشتکانوني
موناصفاری خواجهنهمتهرانکانوني
محمدامینعارفی فردنهمدهلرانکانوني
زهراعباس نسبنهمتبریزکانوني
ملیحهعبداللهینهمممقانغير کانوني
رقیهعبدالهینهممحمد شهرکانوني
سهیلعلی پورنهمبافتکانوني
مریمعلی عباسینهمتهرانکانوني
سوفیعوض پورسیاه جلنهمیزدکانوني
امیرمحمدغفارینهمفیروزآبادکانوني
کیمیاغلام بلوکنهمسمنانکانوني
مرضیهغلامینهمتهرانکانوني
زینبغلامی ملک آبادنهمنورآبادکانوني
فاطیماغیبی حاجی ورنهمچلگردغير کانوني
رستمغیبی حاجی ورنهمچلگردغير کانوني
اتنافتاحینهم کانوني
فرزادفخری راینینهمتهرانکانوني
علیرضافرامرزی فردنهمقمکانوني
نیمافردوسی حسین آبادینهمشهر قدسکانوني
شیمافرشادینهملارکانوني
محمدمهدیفضلی نودشتینهمساریکانوني
فاطمهقادرینهمدارابکانوني
ستایشقرائی گلورزهنهمتهرانکانوني
عطاقربانینهماردبیلکانوني
متینقربانی مقدمنهماسفراینکانوني
حسنقربانیی مقدمنهمآبقهغير کانوني
امیررضاقنبری اصلنهمقره‌ضیاءالدینکانوني
الههکاشفینهمقوچانغير کانوني
سیناکریمیکریمینهمتهرانکانوني
امیدکریمی چشمه منتشنهمتهرانکانوني
رقیهکماسینهمتهرانکانوني
محمدحسامکنعانی نامیاننهمسنندجکانوني
کاوانکوهینهمتهرانکانوني
هانیهگل محمدیاننهمفاروجغير کانوني
میلادگلچوبنهمتهرانکانوني
سید محمدگلستانی شادنهمهمدانکانوني
زهراگوهری جمیلنهمهشتگردکانوني
محمد جوادلطیفنهمنیشابورکانوني
امیرعرشیامحمدینهمزنجانکانوني
محمدعلیمحمدینهمرستم آبادغير کانوني
سحرمحمدینهمتهرانکانوني
مهنامحمدینهمشهرک سهندکانوني
سهیلمحمدیاننهمایلخچیغير کانوني
ابوالفضلمرادپور سهل آبادینهمدولت آبادتربت حیدریهکانوني
یلدامرادینهمتهرانکانوني
امینمرادینهممیانهغير کانوني
پرنیانمرادیان کرهرودینهماراککانوني
سید محمد مهدیمرتضوی نصیرینهمفردیسکانوني
زهرامرشدلونهمنیشابورکانوني
ابوالفضلمشایخینهمتهرانکانوني
سیاوشمصطفایینهممریوانغير کانوني
علیمصطفی زادهنهمشوطکانوني
محمدحسینممویینهمتهرانکانوني
نرجسموسایینهمسروستان شیرازغير کانوني
امیر حسینموسوینهمتهرانکانوني
سارامیرافضلینهمیزدغير کانوني
مهانمیرزاپورزارعنهمتهرانکانوني
زهرامیرزایینهمزرندغير کانوني
سید مانیمیرطاهرینهمشهرجدید پرندکانوني
پویامیرینهماهرغير کانوني
سروشنبوینهمآملغير کانوني
پاشانبی زادنهمتهرانغير کانوني
شقایقنبی زاده کفشگرنهمبابلکانوني
معصومهنصیرینهمگرمیکانوني
معصومهنورپناهنهممیاندوآبغير کانوني
محمدرضانوروزلونهمخدابندهکانوني
محمدعارفنوروزی رودینهمخوافکانوني
مهدینیکوئینهمآشخانهکانوني
فائزهولی خانلونهمخویکانوني
امیررضایادگارینهمدره شهرکانوني
رامینایاراحمدینهمبروجردکانوني
محمدیاور تولائینهمنیشابورکانوني
مهدییاور تولائینهمنیشابورکانوني
پویایحیی خانی ممقانینهمممقانکانوني
هستییعقوبی فرنهمبروجردکانوني
امیریوسف اشرفینهمرامسرکانوني
امیرعلیاحسان پورنهم تیزهوشان غير کانوني
تارااحمدی چگنینهم تیزهوشانخرم آبادغير کانوني
ابوالفضلاربابنهم تیزهوشانآران و بیدگلغير کانوني
آیدااطیابینهم تیزهوشانبروجردغير کانوني
فرزانهبیدمشکینهم تیزهوشانیزدغير کانوني
فرشتهبیدمشکینهم تیزهوشانیزدغير کانوني
دلنیاجوان بختنهم تیزهوشانیزدغير کانوني
حناداورینهم تیزهوشانآبادهغير کانوني
امیررودینهم تیزهوشاننیشابورغير کانوني
محمدسامنهم تیزهوشاننیشابورغير کانوني
سورناسلیمی فردنهم تیزهوشاناسلام آبادغربغير کانوني
امیرحسینطاهرینهم تیزهوشاننیشابورغير کانوني
محمدعمو اصلنهم تیزهوشانتهرانغير کانوني
علیقاسمینهم تیزهوشاندربندسرغير کانوني
پارساکاظمینهم تیزهوشانشهرکردغير کانوني
علیکاظمینهم تیزهوشانشهرکردغير کانوني
هانیهکریمینهم تیزهوشانشاهرودغير کانوني
مجتبیملک نژادنهم تیزهوشانساریغير کانوني
مرتضیناظورینهم تیزهوشانآبادان تپهغير کانوني
سوگلاجدادیهشتمکیاشهرکانوني
امیررضااحسان پورهشتملاهیجانکانوني
اکبراحسانپورهشتم غير کانوني
فاطمهاحمدپورهشتمآبادانغير کانوني
راحلهاحمدی کچوی سفلیهشتمتهرانکانوني
ارشارناهشتمکازرونکانوني
حمیدرضااسکندریهشتمتهرانکانوني
مهدیهاکبریهشتمکاشمرکانوني
امیرعلیامینیهشتمتهرانکانوني
لیلاایثاریهشتم غير کانوني
ماهانآفتابیهشتمسقزکانوني
سید آروینآقایاریهشتمتهرانکانوني
زهرابارونیانهشتمایذهکانوني
اسمابازوبندیهشتمآب پردهغير کانوني
ویدابایگانهشتمسراوانکانوني
احمدرضابحرانیهشتمبردخونغير کانوني
آرزوبختیاریهشتمآبقهغير کانوني
نرگسبراتیهشتمکهریزسنگغير کانوني
هلنابهبودیهشتممشهدکانوني
پریابهنقیهشتممراغهغير کانوني
آمنهبیدلهشتماسلام آبادغير کانوني
علی اکبرجعفریهشتمزرندغير کانوني
اکبرجعفریهشتمزرندغير کانوني
زهراجهانیهشتمآلونیغير کانوني
فاطمهچهره آزادهشتم کانوني
اسراءحاتم وندهشتمخرم آبادکانوني
ابوالفضلحسن زادههشتمبنابغير کانوني
شیوازحسنیهشتمبانهغير کانوني
طاهرهحسنی تنهاهشتمساوهکانوني
فاطمه ساداتحسینی زارچهشتمزارچغير کانوني
الهامحمیدیهشتمبردخونغير کانوني
بیتاحیدریهشتمتهرانکانوني
لیلاحیدریهشتمکرجغير کانوني
میثمخواجههشتمتهرانکانوني
علیخواجوندصالحانیهشتمتهرانکانوني
اسوذوالنوریانهشتمکرمانشاهکانوني
زهرارسولپورهشتمارومیهغير کانوني
علیرضا زادههشتماسلام آبادغير کانوني
مرتضیرضازادههشتمقره‌ضیاءالدینغير کانوني
متینرضایانیهشتماسدآبادغير کانوني
ابوالفضلرنجبرانهشتمگنابادغير کانوني
زهراروزبه کوهشاهیهشتمرستم آبادکانوني
انیسزارعهشتمنی ریزکانوني
احمدرضازارعیهشتمبردخونغير کانوني
شایانزحمت کشهشتمسمنانکانوني
حسینزمانلوهشتمآق داش اراکغير کانوني
پارمیسزین الدینیهشتمکرمانشاهکانوني
عقیلسلیمیهشتمشهرکردغير کانوني
ریحانهسیدرضاییهشتمخویغير کانوني
آروینسیفیهشتمتهرانکانوني
امیرمحمدشیرمحمدزادههشتمملکانکانوني
محمدرضاصالح نیاهشتمیزدکانوني
آرتینصالحیهشتمبوکانکانوني
فاطمهصفرزادههشتمرشتغير کانوني
علیصفریهشتمتبریزغير کانوني
نگینصفریهشتماسلام آبادغربکانوني
مجتبیطیبیهشتمسرایانکانوني
سحرعبادی سفید آبهشتمآستاراکانوني
زهراعرب جعفریهشتمتهرانکانوني
محمدآرشامعربیهشتمتهرانکانوني
دیناعقبائیهشتمکرجکانوني
حسینعلائی گلیانهشتمتهرانکانوني
سیدمحمدرضاعلویهشتمشهرکردکانوني
مهیارعلی یاریهشتماحمدآبادمستوفیغير کانوني
فاطمهعلیزادههشتماسفراینغير کانوني
ام لیلاعلیزادههشتمجویبارغير کانوني
محدثهعینیهشتمآب پونه /اله آبادغير کانوني
ابوالفضلفرجی زادههشتمیاسوجکانوني
ایلیافرزامهشتمکرجکانوني
ابراهیمفرزامهشتمکرجغير کانوني
آیلافرزامهشتمکرجغير کانوني
اسماعیلفرزامهشتمکرجغير کانوني
مهدیهفلک آساهشتمسیاهکلکانوني
مهدیقاسمیهشتمتهرانکانوني
امیرحسینقربان زادههشتمبیرجندکانوني
زهراقربانیهشتمتهرانکانوني
امیرحسینقربانیهشتم غير کانوني
آینازقنبری اصلهشتمقره‌ضیاءالدینکانوني
اسماکاردانهشتمتهرانکانوني
آرشینکارگرهشتمتهرانکانوني
سامانکارگرانهشتمسرایانکانوني
عسلکریمیهشتمایذهکانوني
فاطمهکشاورزیهشتممرودشتکانوني
ستایشکشاورزیهشتمآب جهانغير کانوني
باقرکشاورزیهشتم غير کانوني
امیرکوهیهشتمبستان آبادغير کانوني
ارنوشامحمدیهشتمتهرانکانوني
احمدمحمدی مال آخوندهشتملنده دوگنبدانکانوني
فاطمهمحمودی نودژهشتمتهرانکانوني
امیرمحمدمهریهشتمملایرغير کانوني
محمدموورییهشتماسلام‌شهرغير کانوني
امیرمهدیمیرعلیهشتمیزدکانوني
حبیبنارکیهشتمگچسارانغير کانوني
صادقنجمیهشتمتهرانکانوني
ندانگراویهشتمکرجغير کانوني
نرگسهژبریهشتمبجنوردغير کانوني
هلیاهمتیهشتمقزوینکانوني
محمد حسینولیان دوستهشتمقائم شهرکانوني
معصومهیوسفیانهشتمفرخ شهرغير کانوني
زهرااحمدیهفتمبردخونغير کانوني
علیاسبوچینهفتمآغوزبن بابلغير کانوني
زینباسدی به رئسیهفتمتهرانکانوني
یاسراسم خانلوهفتم غير کانوني
محمداسمخانلوهفتمخویغير کانوني
ارشیاافضلی پورهفتمآئینه ورزانغير کانوني
محمدعرفانامامی کلاتیهفتمتهرانکانوني
نازنینامیریهفتمتهرانکانوني
حامدامیریهفتمآتشگاهغير کانوني
امیرعلیامینیهفتمیزدغير کانوني
آرشآقاییهفتمتهرانغير کانوني
رستاآقائی حصاریهفتماراککانوني
محمدامینبختیاریهفتماردبیلکانوني
سجادبدخشانهفتمجیرفتغير کانوني
ندابیگیرهفتمتهرانکانوني
آناهیتاپاشاییهفتمتهرانکانوني
عفتپاکیهفتم غير کانوني
امیرعلیپنداشتههفتماردبیلکانوني
شکراللهتترهفتماندیمشکغير کانوني
رضوانتوکلی اله آبادیهفتمزرندکانوني
نسیمتیمور زادههفتمبجنوردکانوني
فاطمهجانقربانهفتمآنالوچهغير کانوني
محمد علیجوادیهفتمآب جهان /رهوردغير کانوني
فاطمهجوکارهفتمیزدغير کانوني
شهنازچاملیهفتمآب گرمک علیاغير کانوني
فاطمهحساویهفتمتهرانکانوني
پوریاحسن زادههفتمتهرانکانوني
شهریارحسنیهفتمبانهغير کانوني
الناحسینیهفتمشهرکردغير کانوني
مهساحسینیهفتمخویکانوني
میناحیدریهفتمآبی بیگلوغير کانوني
مبیناخاک نژادهفتمتبریزغير کانوني
محسنخاکیهفتم غير کانوني
ماهانخرمیهفتمگچسارانکانوني
امیرمهدیخلیل نیاهفتمآستاراکانوني
زینبخلیلیهفتمتهرانکانوني
رقیهرجبیهفتمزرندکانوني
علیرضارحیمی منجرموئیهفتمتهرانکانوني
ژیاررستمیهفتمتهرانکانوني
بهرادرهنمای فرنودهفتمتهرانکانوني
فاطمهزاده تختهفتمبندرعباسکانوني
فاطمهزمانیانهفتمآبدرغير کانوني
محمد رضاسالاریهفتمآران و بیدگلغير کانوني
احسانسام دلیریهفتمتهرانکانوني
مصطفیسرحدیهفتمایرانشهرکانوني
زاناسرداریهفتمسنندجکانوني
فائزهسرلکهفتمتهرانکانوني
ملیحهسرودیهفتمباسعیدوغير کانوني
مرجانسنگتراشهفتمتهرانکانوني
الیناشکری دریکوندهفتمخرم آبادکانوني
مائدهشهبازیهفتمشهرجدید هشتگردکانوني
علیرضاشهروییهفتمبهبهانکانوني
حسینشیرازیهفتمکرجکانوني
ابوالفضلشیرمحمدیهفتمفریمانغير کانوني
زهراصداقت پیشههفتمبندر خمیرغير کانوني
بهنوشطالبیهفتمنجف آبادغير کانوني
شادیعالی پورهفتمتهرانکانوني
گلفامعبدالرحیم کاشیهفتمتهرانغير کانوني
آرمینعلی اصغرزادههفتماسلام‌شهرغير کانوني
متینعلیزادههفتماسفراینغير کانوني
متینعلیزادههفتماسفراینغير کانوني
رضافنائیهفتممراغهکانوني
اسامهفیروزیهفتمخوافغير کانوني
هانیهقبادیهفتمارکوازملکشاهیغير کانوني
صدراقنبریهفتمتبریزکانوني
عسلکاوسی بلوطکیهفتمایذهکانوني
بابککاوسی بلوطکیهفتمایذهغير کانوني
هلیاکریمیهفتمیاسوجغير کانوني
مریمکلاتههفتمآبقهغير کانوني
ربابلطف الهیهفتمآلوکنده /حاجی محلهغير کانوني
یگانهلطفعلیهفتم غير کانوني
حسینلطفیهفتمبهارستانکانوني
محمدصدرامتقی شریفهفتمسبزوارکانوني
آرمینامحمدیهفتمگچسارانغير کانوني
جمشیدمرادیهفتم غير کانوني
فاطمهمردانهفتمتهرانکانوني
معصومهملاییهفتمتبریزکانوني
مینامموییهفتمتهرانکانوني
سینامنتظریهفتمتنکابنکانوني
محمدامینمهماندوستهفتمبجنوردکانوني
زهرامیرحسن زادههفتمشهریارکانوني
رسولنوروزیهفتمقاهانغير کانوني
علینوریهفتمبجنوردکانوني
ملیناساداتنوش مهرهفتمتهرانکانوني
هیژاهدایتیهفتمسنندجکانوني
اژینهدایتیهفتمسنندجکانوني
شهریارهمایون مهرهفتمسبزوارکانوني
محمدیاراحمدیهفتمدورودکانوني
فاطمهیکتای چرههفتمرودبارمنجیلکانوني


مقطع دبستان ( تعداد برندگان 235 نفر)


نامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهروضعیت کانونی
هومنعلویرد‌ی زادهپنجم تیزهوشانتبریزغير کانوني
سویلقربان زادهپنجم تیزهوشانتبریزغير کانوني
آرازنبی زادپنجم تیزهوشانتهرانغير کانوني
امیر حسینیوسفیپنجم تیزهوشانفرخ شهرغير کانوني
علی اصغراحدیپنجم دبستانبردخونغير کانوني
سامیاراسفندیاریپنجم دبستانرودسرکانوني
زهراافصلی نژادپنجم دبستانآستانهغير کانوني
نازنینالوندیپنجم دبستانبردخونغير کانوني
آتیلابختیاریپنجم دبستاناردبیلکانوني
محمدرضابهبودیپنجم دبستان غير کانوني
آیداتترپنجم دبستانآبادانغير کانوني
عطاجنگی اقدمپنجم دبستانخویکانوني
یگانهحبیبیپنجم دبستانآران و بیدگلغير کانوني
سیده‌سلالهحسین‌زادهپنجم دبستانتهرانکانوني
غزلرحیمیپنجم دبستانتهرانکانوني
امیررضازارعپنجم دبستانفساکانوني
ستایشسرحدیپنجم دبستانایرانشهرغير کانوني
محمد رضاصادقیانپنجم دبستان غير کانوني
نازنین زهراصمدیپنجم دبستان غير کانوني
صبریهطهماسبیپنجم دبستانکرمانشاهغير کانوني
امیرحسینعارفی فردپنجم دبستاندهلرانغير کانوني
حسینعباسی طادیپنجم دبستانتهرانکانوني
طاهاغضنفریپنجم دبستانآبدانانغير کانوني
امیدرضافاطمیپنجم دبستانکرجکانوني
ابوالفضلفرهادی یکتاپنجم دبستانخرم آبادغير کانوني
یاسمن زهراکاووسیپنجم دبستانسرایانغير کانوني
یسنامحمدی عبداله آبادپنجم دبستانبجنوردغير کانوني
حامدمحمودزادهپنجم دبستانقره‌ضیاءالدینغير کانوني
گلسامعمرپنجم دبستانآغچه قلعهغير کانوني
فاطمهمنصوریپنجم دبستانکیشکانوني
ستایشمهدوی معجزپنجم دبستاناردبیلغير کانوني
امیر محمدمولوی نژادپنجم دبستانفارسانغير کانوني
ایلیامیانحیپنجم دبستانآبنیلغير کانوني
احمد رضانارکیپنجم دبستانگچسارانغير کانوني
ترنم ساداتنبه الهداییپنجم دبستانرفسنجانکانوني
ترانه ساداتنبه الهداییپنجم دبستانرفسنجانکانوني
مینانداف مقدمپنجم دبستانبیرجندکانوني
محمدمهدینیرومندپنجم دبستاناردبیلکانوني
حسینهوتیپنجم دبستاننیک شهرچابهارغير کانوني
محمدطاهایزدانیپنجم دبستانآملغير کانوني
ستایشاحمدیچهارم دبستانگنابادغير کانوني
فاطمهاسکندریچهارم دبستانکرجغير کانوني
تارااطهریچهارم دبستاناحمدسرگورابغير کانوني
مبیناایمانیچهارم دبستانشیروانغير کانوني
محمد پارساآریانچهارم دبستانکرمانشاهغير کانوني
راحیلبارونیانچهارم دبستان غير کانوني
امیرعلیباقری طادیچهارم دبستانتهرانکانوني
مبینابخشیچهارم دبستانتهرانکانوني
محمد سروشبروغنیچهارم دبستانسبزوارغير کانوني
معصومهبهرام نژادی فردچهارم دبستانمینابغير کانوني
محمد رفیعتاقانیچهارم دبستانکلالهغير کانوني
مهیاجعفریچهارم دبستانزرندغير کانوني
زهراچمنیچهارم دبستانآبقهغير کانوني
یاسینحبیبیچهارم دبستانآب طویلغير کانوني
درساحبیبی کوشکوهیچهارم دبستانتهرانغير کانوني
کوثررحیمیچهارم دبستانلردگانغير کانوني
عرشیارشمه خواهچهارم دبستانگرمسارغير کانوني
تینازندیچهارم دبستان غير کانوني
امنهسرودیچهارم دبستانباسعیدوغير کانوني
روژینصفاییچهارم دبستانتهرانکانوني
صباعسگریچهارم دبستان غير کانوني
سبحانعلیپورچهارم دبستانبافتغير کانوني
پارساغلام بلوکچهارم دبستانآرادانغير کانوني
امین رضاغیبی حاجی ورچهارم دبستانچلگردغير کانوني
نیرهفیضیچهارم دبستانرشتغير کانوني
امیرعلیقربان زادهچهارم دبستانبیرجندکانوني
علیقرنجیکچهارم دبستانگنبدغير کانوني
محمدرضاکیانیچهارم دبستانآئینه ورزانغير کانوني
ثریامحمدیچهارم دبستاناسلام آبادغير کانوني
امیر حسینمهدویچهارم دبستانقمغير کانوني
سینایاری بیرقوندیچهارم دبستانکرمانشاهغير کانوني
محمد ابراهیمابوالمعالیدوم دبستانآرادانغير کانوني
ارداافصلیدوم دبستانآئینه ورزانغير کانوني
آواامجدیدوم دبستانشیروانغير کانوني
کوثراندرابیدوم دبستانآبقهغير کانوني
آذرآقاییدوم دبستانتهرانغير کانوني
علیبختیاریدوم دبستانآب جهان /رهوردغير کانوني
حسینترابیدوم دبستانشهرضاغير کانوني
فاطمهجلالیدوم دبستانتهرانغير کانوني
پانیذرستمیدوم دبستان غير کانوني
ثناشاهیدوم دبستانآبریزغير کانوني
بیتافیروزیدوم دبستانآب جهان /رهوردغير کانوني
نازنین زینبکاوسیدوم دبستانسرایانغير کانوني
محمدکیانیدوم دبستانآبریزغير کانوني
علیگل محمدیاندوم دبستانفاروجغير کانوني
نازنینلحیهدوم دبستانفاروجغير کانوني
الهامنجفیدوم دبستانتهرانغير کانوني
بردیانقاشیدوم دبستان غير کانوني
رامسینایاراحمدیدوم دبستان غير کانوني
ستایشیاریدوم دبستانکرمانشاهغير کانوني
ریحانه ساداتحسینی زارچسوم دبستانزارچغير کانوني
نرگسخان زادهسوم دبستانآبریزغير کانوني
سیروسخسرویسوم دبستانگیلانغربغير کانوني
یسنازارعسوم دبستانفخرآبادغير کانوني
محیاسالخوردهسوم دبستان غير کانوني
محمدستودهسوم دبستان غير کانوني
راحلهسراوانیسوم دبستانمینودشتغير کانوني
علیرضاعلمیسوم دبستانسرایانغير کانوني
علی رضاعلیزادهسوم دبستانگچسارانغير کانوني
علیعلیزادهسوم دبستانابراهیم آباداسلامشهرغير کانوني
اسکندرعلیمردانیسوم دبستاناحمدآبادکش ارخیغير کانوني
رامتینقمبریسوم دبستانآئینه ورزانغير کانوني
اذینکاوسی بلوطکیسوم دبستانایذهغير کانوني
علیگوز بله گوزسوم دبستانگچسارانغير کانوني
رضاگوز بله گوزسوم دبستانگچسارانغير کانوني
حدیثلطف الهیسوم دبستاناردبیلغير کانوني
سعیدمحمدیسوم دبستانآبگرمکغير کانوني
حنانهمردابیسوم دبستانابوموسی بندرعباسغير کانوني
مائدهملکیسوم دبستانآهوانوغير کانوني
رضامموییسوم دبستانگچسارانغير کانوني
محمد علیمموییسوم دبستانگچسارانغير کانوني
رضامموییسوم دبستانگچسارانغير کانوني
رضاممویی اصلسوم دبستانابراهیم آباداسلامشهرغير کانوني
رضاممویی اصولسوم دبستانگچسارانغير کانوني
امیر حسیننارکیسوم دبستانگچسارانغير کانوني
مهلانداف مقدمسوم دبستانبیرجندغير کانوني
زهرانیرومندسوم دبستاناردبیلغير کانوني
نرگسواحدیسوم دبستان غير کانوني
طاهااسفندیاریششم تیزهوشاننورغير کانوني
پارسااکبری مقدمششم تیزهوشانکاشمرغير کانوني
محمدتوکلیششم تیزهوشانکرمانغير کانوني
محمد رضاجعفریششم تیزهوشانزرندغير کانوني
بنیامیندشتیششم تیزهوشان غير کانوني
صغریرضاییششم تیزهوشانارجنکغير کانوني
فرزانهزواریششم تیزهوشانآبقهغير کانوني
منیژهسلطانیششم تیزهوشانتهرانغير کانوني
محمد امینفرض علیانششم تیزهوشان غير کانوني
علیرضامحقق پورششم تیزهوشاندارابغير کانوني
گلسامختارزادهششم تیزهوشانتهرانغير کانوني
گلسامعمرششم تیزهوشانتهرانغير کانوني
فرشادمعمرششم تیزهوشانتهرانغير کانوني
امیرمحمدمنظری توکلیششم تیزهوشانکهنوجغير کانوني
ستایشمهدیششم تیزهوشاننجف آبادغير کانوني
محمدولی نژادششم تیزهوشانتهرانغير کانوني
مهدیابراهیمیششم دبستانلاهیجانکانوني
آیساابوالحسنیششم دبستانتهرانکانوني
امیرعباساحدیششم دبستانبردخونغير کانوني
ملیکااخگریانششم دبستانتهرانکانوني
درسااسلامیششم دبستاناصفهانکانوني
سعیداسماعیل زادهششم دبستانآردههغير کانوني
فاطمهاسماعیلیششم دبستانآهوئیهغير کانوني
محمداسماعیلیششم دبستانکرمانشاهغير کانوني
حدیثامینی لارگانیششم دبستانفلاورجانکانوني
علیاورعیششم دبستان غير کانوني
ساینااوستادششم دبستاندهدشتکانوني
ایرجاولادقبادششم دبستانتهرانکانوني
علیبختیاریششم دبستانآب جهان /رهوردغير کانوني
محمدسبحانبرائی نژادششم دبستانبمکانوني
محمدجوادبهبودی رادششم دبستانآلوسجردغير کانوني
فرنوشبهروزیششم دبستان غير کانوني
فاطمهبیاضی پورششم دبستانرفسنجانکانوني
ملیکاپاک منشششم دبستانتهرانکانوني
زهراپیروزیششم دبستانمشهدغير کانوني
پرهامجعفریششم دبستانگرگانکانوني
فاطمهجعفریششم دبستانتهرانکانوني
پینارجنتیششم دبستانتهرانکانوني
آرشامجوادیششم دبستانتهرانکانوني
امیرطاهاحاجیان نجاتششم دبستانساریکانوني
آرمانحامدیششم دبستانمشهدکانوني
ماردینحسن زادهششم دبستانسقزغير کانوني
صدراحسن زاده محمودآبادششم دبستاناردبیلکانوني
مریمحسین زادهششم دبستانمشکین شهرکانوني
امیدحسین زاده صحافیششم دبستانزنجانکانوني
مهرانهحیدری نژاد آستانهششم دبستانآستانه اشرفیهکانوني
فاطمهخدابندهششم دبستانخدابندهکانوني
دانیالخدادایانششم دبستانبروجردکانوني
کیانادادمندششم دبستانمشهدکانوني
سینادارابیششم دبستانتهرانکانوني
پردیسدانایی منشششم دبستانگچسارانکانوني
هلیادره زمیششم دبستانتبریزکانوني
دلبنددلورانیششم دبستانرشتکانوني
سجادرجبی برفهششم دبستانیزدکانوني
سید پارسارحیمیششم دبستانیاسوجکانوني
حدیثرستم خانیششم دبستانزنجانکانوني
هستیرستمیششم دبستاناسفراینکانوني
رهارستمیششم دبستانتهرانغير کانوني
امیررضارضاییششم دبستانخدابندهکانوني
طاهاحسینرهروان سحرششم دبستانتهرانکانوني
علیروحانیششم دبستان غير کانوني
لیلیزرینششم دبستانملکانکانوني
آرتینزمانیششم دبستانمیانهکانوني
انشاللهساکیششم دبستان غير کانوني
فاطمهسبحانیششم دبستاناردبیلکانوني
سیده پارمیداسعیدیششم دبستانیاسوجکانوني
آرشانسعیدیششم دبستانرامسرکانوني
فاطمهسعیدیششم دبستانکرمانغير کانوني
متینسلیمی ابربکوهششم دبستاناردبیلکانوني
عطیهسوری لکیششم دبستانکوهدشتکانوني
نوشیکاشریفیششم دبستانبهشهرکانوني
الههشیبانی تذرجیششم دبستانسیرجانکانوني
رضاصادقیششم دبستانآراللوغير کانوني
مهیارصادقیان ندوشنششم دبستانیزدغير کانوني
صباصالحیششم دبستانآئینه ورزانغير کانوني
محمدسیناصدیقیششم دبستانتهرانغير کانوني
حدیثصفائیانششم دبستانزنجانکانوني
محمدطاهریششم دبستانبروجردغير کانوني
علیطلاییششم دبستاناصفهانکانوني
محمدامینعباسقلی زادهششم دبستانجلفاکانوني
ابوالفضلعباسی دولاماششم دبستانبوشهرکانوني
الیناعزیزیششم دبستانتهرانکانوني
آینازعسگریششم دبستان غير کانوني
مهساعلی یاریششم دبستانرباط کریمغير کانوني
امیرمحمدعلیخانیششم دبستانتهرانکانوني
امیرمهدیغفارپورششم دبستانهشترودکانوني
ابوالفضلغلامعلی زادهششم دبستانشیروانغير کانوني
روژیناغلامیششم دبستانآملکانوني
امیر رسافتح اله زادهششم دبستانخلخالکانوني
راحلهفیضیششم دبستاناسلام‌شهرغير کانوني
پرستوقاسمی جوششم دبستانتهرانکانوني
دیناقربانی زادهششم دبستاناراککانوني
نازنین زهراکاظمیششم دبستانابهرکانوني
آیسانکر‌ششم دبستانبندرترکمنکانوني
امیر حسینکرمیششم دبستانمیاندوآبکانوني
مهیساکریمیششم دبستانایگدرعلیاغير کانوني
نویدکریمی چشمه منتشششم دبستان غير کانوني
پریماهگزوکیششم دبستانمشهدکانوني
راحیلمحمدپورششم دبستانکرمانشاهکانوني
مهیارمحمدی آذرششم دبستانمراغهکانوني
امیرمحمدمحمودپورششم دبستانخلخالکانوني
امیرعلیمحمودی میمندششم دبستانرفسنجانکانوني
زهرامرادی همپاششم دبستانتهرانغير کانوني
ماهانمظلومیششم دبستانسرابکانوني
محمد طارقملازهیششم دبستانسورانغير کانوني
نغمهملائی برجهریششم دبستانبندرعباسکانوني
امیرمحمدمنظری توکلیششم دبستانکهنوجکانوني
محسنمهدیششم دبستاننجف آبادغير کانوني
پرنیانمهرابادیششم دبستان غير کانوني
امیر حسینمیرزائیششم دبستانکونانیکانوني
احسانمیکائیلیششم دبستانخویکانوني
نیکانارکیششم دبستانتهرانکانوني
مانانجفیششم دبستاناردبیلکانوني
ریحانهنقی لوششم دبستانابهرکانوني
کمیلولی خانلوششم دبستانخویکانوني
مهدیهیزدانیششم دبستانآملغير کانوني
امینیوسف خانیششم دبستانمراغهکانوني