شناخت ابزاری مهم به نام کارنامه

تراز که شامل تراز کل، تراز درس‌های تخصصی و تراز درس‌های عمومی است و در کل مبنای سنجش در آزمون‌ها و حتی در کنکور، تراز است.

شناخت ابزاری مهم به نام کارنامه

تراز که شامل تراز کل، تراز درس‌های تخصصی و تراز درس‌های عمومی است و در کل مبنای سنجش در آزمون‌ها و حتی در کنکور، تراز است. در کانون تراز از حدود ۴۰۰۰ تا حدود ۸۰۰۰ هست که هرچه به ۸۰۰۰ نزدیک‌تر باشد بهتر است. تراز درس‌های عمومی و تخصصی و همچنین درس‌های سال‌های مختلف مثل دهم و یازدهم و دوازدهم باید به هم نزدیک باشند و نهایتا ۲۰۰ واحد اختلاف داشته باشند که اگر اینطور باشد نشان می‌دهد در مطالعه‌ی درس‌های مختلف تعادل برقرار است.

رتبه‌ی کشوری، منطقه  و رتبه در شهر داخل کارنامه آورده شده و باید دقت کنید که این رتبه در مقایسه با افراد شرکت‌کننده در آزمون هست.

مقابل هر درس درصد آن نوشته شده که با نمره‌ی منفی است دقیقا مثل کنکور، همچنین تراز هر درس هم جداگانه نوشته شده که دقیقا مثل ترازهای دیگر است.

تفاوت چند از ۱۰ با میانگین بازه: این بخش از کارنامه خیلی مهم است چون در مقایسه با هم‌ترازها نشان می‌دهد که چقدر افت دارید و یا چقدر از آن‌ها جلوتر هستید. روی درس‌هایی که از بقیه پایین‌تر هستید باید خیلی کارکنید تا به هم‌ترازهای خود برسید.

تعداد سوال و تعداد درست و غلط: تعداد درست‌ها که هرچه بیشتر بهتر اما تعداد غلط‌ها حداکثر یک‌سوم درست‌ها باید باشد و به طور کلی زیر ۲۰ تا باشد خوب است. البته بستگی به تعداد کل سوالات هم دارد.

چند از ۱۰ کلی: این قسمت نشان می‌‌دهد که مثلا از ۱۰ سوال به چند سوال پاسخ درست دادید و هرچه به ۱۰ نزدیکتر باشد بهتر است ولی درکل برای هدفگذاری آزمون بعدی بسیار موثر است.

موارد دیگری که داخل کارنامه است تصویر پاسخ‌برگ و همینطور نمودار مقایسه‌ی آزمون‌های مختلف خودتان است که این‌ها هم جزو قسمت‌های خیلی مهم هستند.

6/5/2023 7:45:10 PM
Menu