آشنایی با سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

بعد از آزمون و هنگام تحلیل با این سه نوع سوال مواجه می‌شوید. شاید تا کنون از خودتان پرسیده باشید معیار دسته بندی این نوع سوالات چیست؟...

آشنایی با سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

آشنایی با سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

 

بعد از آزمون و هنگام تحلیل با این سه نوع سوال مواجه می شوید. شاید تا کنون از خودتان پرسیده باشید معیار دسته بندی این نوع سوالات چیست؟

برای دسته بندی سوالات ساده و دشوار دو معیار وجود دارد:

1-درصد مراجعه به سوال 

2-درصد پاسخگویی به سوال

*سوالات ساده :سوالاتی که درصد مراجعه به آنها بیش از 70 % و پاسخگویی به آنها بیش از 40% باشد جزو سوالات ساده دسته بندی می شود.

*سوالات دشوار: سوالاتی که درصد مراجعه به آنها کمتر از 50 % و پاسخگویی به آنها کمتر از 30% باشد جزو سوالات دشوار دسته بندی می شود.

*سوالات دام دار: سوالاتی که بیش از 11% دانش آموزان به آن پاسخ اشتباه می دهند در این گروه دسته بندی می شود.

 

6/10/2023 3:20:43 AM
Menu