چگونگی عبور از گذار آموزشی (فیلم)

در فیلم زیر، محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون قلم‌چی، در ارتباط با عبور از گزارش آموزشی توضیحاتی ارائه می‌دهند.

چگونگی عبور از  گذار آموزشی (فیلم)

در فیلم زیر، آقای محمدجعفر مفتاح، ، در ارتباط با شرایط آموزشی کنونی و حذف یا به حداقل رسیدن آموزش‌های حضوری و گذار به آموزش‌های آنلاین و اینترنتی و نقش دانش آموزان توضیحاتی ارائه می‌دهند.

فایل های ضمیمه

چگونگی عبور از گذار آموزشی (محمدجعفر مفتاح)

مطالب مرتبط

6/1/2023 12:00:28 PM
Menu