فیلم آموزشی ترسیم فنی - انواع خط نسبت به صفحه‌های تصویر

فیلم آموزشی کوتاهی از یکی از مباحث درس ترسیم فنی کنکور هنر

فیلم آموزشی ترسیم فنی - انواع خط نسبت به صفحه‌های تصویر

فیلم آموزشی کوتاهی از یکی از مباحث درس ترسیم فنی کنکور هنر

بررسی و شناسایی انواع خط‌های تعریف شده نسبت به صفحه‌های تصویر در یک حجم نمونه‌

حمیدرضا مظاهری

فایل های ضمیمه

انواع خط نسبت به صفحه‌های تصویر
5/28/2023 12:25:31 PM