تحلیل و رویکرد درس ترسیم فنی کنکور هنر 1401

نگاه آقای هادی باقرسامانی رتبه 11 کنکور هنر کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه تهران و ویراستار و مدرس درس ترسیم فنی

تحلیل و رویکرد درس ترسیم فنی کنکور هنر 1401

فایل ضمیمه مربوط به رویکرد درس ترسیم فنی در کنکور هنر 1401 است.

1-  هادی باقرسامانی رتبه 11 کنکور هنر کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه تهران و ویراستار و مدرس درس ترسیم فنی

2- حمیدرضا مظاهری کارشناسی رشته ساخت و تولید از دانشگاه شهیدرجایی- مدرس و مسئول درس ترسیم فنیادامه را در از فایل‌های ضمیمه می‌توانید استفاده کنید.

5/28/2023 1:08:18 PM