بررسی دشوارترین سوال درس ترسیم فنی در آزمون هنر 6 اسفند 1400

سوال 131 درس ترسیم فنی در آزمون هنر 6 اسفند 1400 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را در این درس داشته است. بررسی و پاسخ تشریحی این سوال را در فیلم زیر ببینید.

بررسی دشوارترین سوال درس ترسیم فنی در آزمون هنر 6 اسفند 1400

سوال 131 درس ترسیم فنی در آزمون هنر 6 اسفند 1400 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را در این درس داشته است.

بررسی و پاسخ تشریحی این سوال را در فیلم زیر ببینید.

مطالب بیش‌تر در ارتباط با درس ترسیم فنی را می‌توانید در اینستاگرام من دنبال کنید:

حمیدرضا مظاهری                             instagram.com/mazaheri_hamidreza

فایل های ضمیمه

سوال 131 ترسیم فنی آزمون هنر 6 اسفند 1400
5/28/2023 1:30:09 PM