معرفی دانشگاه برای هنرستانی‌ها

محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون، در فیلم زیر، دسته‌بندی دانشگاه‌ها از نظر عیار علمی و نحوه انتخاب شهر و دانشگاه را برای هنرستانی‌ها توضیح می‌دهند.

معرفی دانشگاه برای هنرستانی‌ها

محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون، در فیلم زیر، دسته‌بندی دانشگاه‌ها از نظر عیار علمی و نحوه انتخاب شهر و دانشگاه را برای هنرستانی‌ها توضیح می‌دهند.

فایل های ضمیمه

معرفی دانشگاه برای هنرستانی‌ها
6/1/2023 1:48:27 PM
Menu