فیلم مشاوره درسی الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان - کتاب زرد کانون

آقای ایمان صادقی فرد مسئول رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در فیلم زیر در مورد کتاب‌های زرد 10 کنکور کانون توضیح می‌دهد.

فیلم مشاوره درسی الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان - کتاب زرد کانون

آقای ایمان صادقی فرد مسئول رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در فیلم زیر در مورد کتاب های زرد 10 کنکور کانون توضیح می دهد.

فایل های ضمیمه

مشاوره درسی رشته الکتروتکنیک - کتاب زرد
6/3/2023 5:42:51 PM
Menu