فیلم‌های آموزشی مباحث مکانیک خودرو

فیلم‌های آموزشی مربوط به مباحث چگالی و تبدیل واحدها در دانش فنی پایه و سیستم کلاچ و هیدرولیک از رشته مکانیک خودرو

فیلم‌های آموزشی مباحث مکانیک خودرو

فیلم‌های آموزشی زیر مربوط به مباحث چگالیو تبدیل واحدها در دانش فنی پایه و سیستم کلاچ و هیدرولیک از رشته مکانیک خودرو می باشد که توسط آقای مهدی عادلی از مولفین سوالات و کتاب های رشته مکانیک خودرو در کانون قلم چی، تدریس شده است. 

فایل های ضمیمه

3/30/2023 4:49:46 AM